در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  گر تکبر میکنی با خواجگان سفله کن/ ودر تواضع می کنی با مردم درویش کن

  1 بازدید

  گر تکبر میکنی با خواجگان سفله کن/ ودر تواضع می کنی با مردم درویش کن را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  جواب نوشتن ص 67 فارسی نهم ( به درخواست همکاران محترم )

     آبشخور - مایه ور - گاهواره - فراخنای - عزیزکانی - اقلّیّت های مذهبی - آوردگاه - صحنه های رزمش - حسّ مشترک - یزدان شناس

  2- در گروه های اسمی مشخص شده ، هسته و و وابسته و نوع آنها را بنویسید.

  الف) فرزندان در پرتو گرم و گوارای مادر، جان می گیرند.

         پرتو ( هسته) گرم ( وابسته پسین ، صفت بیانی ) و ( واو عطف ) گوارا ( معطوف و صفت بیانی ) مادر( وابسته پسین ، مضاف الیه )      می توانید « گرم و گوارا » را یک جا صفت بیانی بگیرید. به خاصر این که وابسته تبعی ، معطوف هنوز آموزش داده نشده است.

       ب) در همین دوران دفاع مقدس ، ایرانیان همه برای وطن ، تن را سپر کرده اند.

         همین( وابسته پیشین، صفت اشاره ) دور ( هسته ) ان ( وابسته پسین ، نشانه جمع ) دفاع ( وابسته پسین ، مضاف الیه ) مقدس ( وابسته پسین ، صفت بیانی ) 

        به خاطر عدم آموزش وابسته پسین ، نشانه های جمع می توانید « دوران » را یک جا هسته بگیرید.

  3- پیام عبارت زیر را بنویسید.

     ـ ایران ما به گلستانی می ماند که در دل و دامان خود ، عزیزکانی را می پروراند و شیره جان خویش را در کامشان می دارد. »

      یعنی وطن مثل مادری به یک نگاه به همه فرزندان خود نعمت و آرامش می بخشد و پرورش می دهد.

  4- جمله و بیت های زیر را از نظر رابطه تضاد معنایی واژه ها بررسی کنید و نتیجه را بنویسید.

       * تا کی آخر چو بنفشه ، سر غفلت در پیش     حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار

                                                                                  ( سعدی )

         دو واژه « خواب و بیدار » متضاد هستند و بنفشه و نرگس به جهت غافل و آگاه بودن تضاد معنایی دارند.        

     * گر تکبر می کنی با خواجگان سفله کن      ور تواضع می کنی با مردم درویش کن

                                                                                   ( شمس الدین محمد جوینی )

         دو واژه « تکبر و تواضع » متضاد هستند و خواجگان و مردم درویش  تضاد معنایی دارند.

     *به نزد مهان و به نزد کهان         به آزار موری نیرزد جهان      ( فردوسی )

         دو واژه « مهان و کهان » متضاد هستند .

     * با آرامش آن آرمیده اند و در آشوبش بی قراری کرده اند.

         دو واژه « آرامش و آشوب » متضاد هستند و ( آرمیده اند و بی قراری کرده اند )  تضاد معنایی دارند.

                                                           با تشکر ، دبیر ادبیّات ، اسدی اوجاق

  منبع مطلب : www.asadiojag.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.asadiojag.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سخنی با جوانان

  درس3

   

                                                                  سخنی با جوانان

                                                        

  آزمون کتبی پایان بخش اول

    

  هر نسل 15سال است.

  مبدأ: آغاز./ «ابتدا- بدو» از هم خانواده ها و مشتقّات این کلمه است.

  عزت: بزرگی./ «مُعزز- عزیز- اعزاز» با این کلمه خانواده ی مشترکی دارند.

  عظمت: شکوه، بزرگی./ با «عُظمی- اعظم- مُعظّم» هم خانواده است.

  متدیّن: دیندار./«تدیّن- دیندار- دینی» هم خانواده های آن است.

  الگو: نمونه، اُسوه.

  معطوف: متوجّه./ با کلمه هایِ«عطف- عاطفه- عطوفت» هم ریشه است.

  دست نماد و مظهرِ زور و قُدرت است.«یدالله فوقَ ایدیهم»: دست(قدرت) خداوند، بالاتر از دست(قدرت( شماست.

  یک دستی: اتحاد و یک پارچگی.

  مخلّ: بر هم زننده- برآشوبنده- ویران کننده./ «اخلال-اختلال» با این واژه هم خانواده است.

  پرهیز: دوری، اجتناب، خویشتن داری.

  تأمین: فراهم.

  روسفید: کنایه از سربلند. در کنایه عبارت دارای دو معنی است:

  ۱- معنی نزدیک و ابتدایی:

  ۲- معنی دور از ذهن:

  و کنایه به معنی دور و بعید تکیه دارد. در مثال: روسفید شدن.

  اوّلین و ابتدایی ترین معنی در روسفید شدن که به واسطه ی مالیدن آرد یا گچ یا به جهت ترس و افت فشار قابل تصور است، در کنایه مراد نیست. بلکه معنی دور از ذهن" سربلندی و افتخار" منظور گوینده است.

  یا در عبارت"فلانی شکمش را صابون زده بود ..." معنی اوّلیه مالیدن صابون بر اندام است که اصلاً منظور نویسنده نیست. و معنی دوم و دور آن که"به خودش وعده داده بود" یا "خوش خیالی می کرد" معنی کنایی آن است.

  منحوس: شوم، بد یُمن، نامبارک.« نحس- نُحوست» از مشتقات و هم خانواده های این واژه است.

  ضایع: تلف، تباه./ تضییع: تباه کردن،اِتلاف.

  بحمدالله: به شکرِ خدا.

  سد: مانع.

  استکبار: بزرگی نمودن، بزرگ منشی کردن. تکبّر./ کبر،تکبر، کبار، متکبّر و ... از همین خانواده اند.

  استبداد: خودرأیی، خودسری، خودکامگی.

  ارتفاع: بلندی.

  تجاوز: از حد درگذشتن. دراز دستی. تعدّی.

  تضییع معنوی: تباه کردن دین.

  توطئه: دسیسه، مکر، حیله، نیرنگ.

  خباثت: پلیدی، ناپاکی، بدکاری./ «خبث – خبیث و خبائث» از همین واژه اند.

  متّکی: تکیه دهنده، پشتیبان./ «اتّکا- تکیه» از مشتقات این کلمه است.

  توصیه: سفارش./ «وصیت، وصی و ... »با این کلمه هم ریشه است.

  ***

  تمرین و پرسش:

  1) برای هر کدام از کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید:

  گرداننده: گردان- گردش- گردون.

  استکبار:تکبّر- کبریا- کبار- کبر

  اتّحاد: وحدت- متّحد- واحد- وحید.

  2) متضاد کلمه های زیر را بنویسید:

  قوی: ضعیف          محکم: سُست     مبدأ: مقصد      آغاز: انجام

  3)زمان فعل را در جمله های زیر مشخص کنید:

  من همه ی شما جوانان عزیز را به خدای بزرگ می سپارم.

  مضارع اخباری(می+بن مضارع«سپار»+ شناسه«_َم»).

  آیا نمی بینید که بیشترین توجّه دشمن به ابن محیط ها معطوف شده است؟

  ماضی نقلی(صفت مفعولی«شده»+«است»).

  4) دولت ها در چه صورت قوی و محکم خواهند بود؟

  5) چرا بیشترین توجه دشمن به محیط های آموزشی معطوف شده است؟

  6) درس3 را بخوانید و برای جوانانی که مخاطب این درس هستند، 5 صفت مناسب بنویسید.

  صفت هایی را که در متن درس به کار نرفته است، از محتوای درس استخراج کنید.

  7) در عبارت زیر به جای کلمه هایی که زیر آن ها خط کشیده شده است، فثط یک یا دو کلمه قرار دهید. آن گاه اگر لازم بود، فعلِ جمله را متناسب با آن کلمه تغییر دهید.

  در محیط دانشگاه باید جوانان انقلابی و مسلمان مانند یک دست و یک تن با یک فکر حرکت کنند.

  **

   

  منبع مطلب : far303vom.blogfa.com

  مدیر محترم سایت far303vom.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  خدایا تا پاکم نکردی خاکم نکن

  یک نصیحت بشنو از من که در ان نبود غرض چون کنی رای مهمی تجربت از پیش کن

  طاعت فرمان حق بر شفقتی بر خلق کن در همه حال این دو نیت شعار خویش کن

  اب درحلق کریمان از کرم چون نوش ریز موی بر اندام خصم از بیم هم جون نیش کن

  گر تکبر می کنی با خواجگان سفله کن ور تواضع می کنی با مردم درویش کن

  معرفت از لفظ دین داران کامل عقل جوی مشورت برای نز دیکان دور اندیش کن

  گر کسی درد دلی گوید تورا از حال خویش گوش بادرد دل ان عاجز دت ریش کن

  منبع مطلب : youmallahi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت youmallahi.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  م. م 10 ماه قبل
  0

  بیتی که،(خواجگان سفله کن و.. ) کجای کتاب نهمه؟

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  خو الان کو معنی

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید