;
  در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  پرستش به مستیست در کیش مهر برون اند زین حلقه هوشیارها

  1 بازدید

  پرستش به مستیست در کیش مهر برون اند زین حلقه هوشیارها را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  کیش مهر

   

   

        همـــــی گویــــم و گفتـه‌ام بارهــــــا

                                                                 بود کیش من ، مهــــر دلدارها

        پرستش به مستی است در کیش مهر

                                                                  برونند زین جرگه هشیـــــارها

        به شادی و آســایش و خواب و خور

                                                                  ندارنـد کــــــاری ، دل افکارها

   

        به جز اشک چشم و به جـــز داغ دل

                                                                  نبــــــاشد به دست گرفتـــــارها

        کشیـــــــدند در کـــــوی دلدادگــــان

                                                                  میـــــان دل و کـــام ، دیوارهـا

        چه فرهادها ، مــــرده در کوه‌هـــــا

                                                                 چه حلاج‌هـــــا ، رفته بر دارها

        چه دارد جهـــان، جز دل و مهر یار

                                                                 مگــــــر توده‌هایــــی ز پندارها

        ولی رادمــــــردان و وارستگــــــان

                                                                  نبازنـــــــد هرگــــز به مردارها

        همین مهـــــرورزان که آزاده‌انــــــد

                                                                 بریزنــــد از دام جــــان ، تارها

        به خون خود آغشتـــــه و رفته‌انــــد

                                                                 چه گل‌هایی رنگین به جوبارهــا

        بهـــاران که شاباش ریزد سپهـــــــر

                                                                به دامان گلشــن ، ز رگبــــارها

        کشد رخت، سبزه به هامون و دشت

                                                                زنــــــد بارگـــــه گل به گلزارها

        نگـــارش دهـــــــد گلبـن جویبــــــار

                                                                در آیینــــه آب ، رخســـــــــارها

        رود شـــــــاخ گل در بر نیلوفـــــــر

                                                                برقصـــــد به صد ناز، گلنـــارها

        درد پرده غنچـــــــه را باد بــــــــام

                                               ‌                هـــــــزار آورد نغز گفتــارهــــــا

        به آوای نای و بــــه آهنگ چنــــگ

                                                               خروشـــد ز سرو و سمن ، تارها

        بــه یاد خــــــــم ابروی گلـــــــرخان

                                                               بکـــــش جام ، در بزم میخوارها

        گـــــره را ز راز جهان، باز کــــــن

                                                                که آسان کنـــد باده ، دشــــوارها

        جز افســون و افسانـــه نبْــوَد جهـان

                                                        ‌‌     که بستنـــــــد چشم خشــــــایارها

        به انـــــدوه آینــــــده خــــود را مباز

                                                              که آینده، خوابی است چون پارها

        فریب جهـان را مخـــــور زینهـــــار

                                                ‌              که در پای این گــل ، بود خارها

        پیــــــاپی بکش جـــام و سرگرم باش

                                                ‌‌                بـِـهـِـل ، گــــر بگیرند بیکــــارها

   

        (علامه طباطبایی)

   

  منبع مطلب : khalvate-molana.blogfa.com

  مدیر محترم سایت khalvate-molana.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  شرح وتوضیح کیش مهر درس یازدهم زبان وادبیات فارسی چهارم

  درس یازدهم     کیش مهر

  همی گویم و گفته ام بارها               بود کیش من مهر دلدارها

  کیش : دین آیین، مذهب، (این جا) /  کیش: تیر دان ؛ نوعی پارچه از کتان

  مهر: دوستی ، محبت ، خورشید ، آفتاب / دلدار : دلبر ، معشوق 

  همی گویم: میگویم، فعل مضارع اخباری

  مهر و دلدار : مراعات نظیر

  معنی : بارها گفته ام باز هم می گویم که دین و آیین من عشق ورزی به دلبران است.

  ———————————————————–

                 پرستش به مستی است در کیش  مهر             برون اند زین جرگه، هشیارها

  جرگه : گروه ، زمره

  هشیارها : استعاره از غیر عارفان

  کیش مهر: مهر به کیش تشبیه شده است .

  کیش مهر ایهام دارد : ۱) آیین مهر ورزی و عشق. ۲) اشاره به مکتب میترالیسم (مهر پرستی)

  مست و هوشیار :تضاد

  معنی: در آیین عشق، پرستیدن محبوب با سر مستی عاشقانه و از خود بی خود شدن ممکن است و کسانی که هوشیار و عاقل هستند از این گروه خارج اند.

  بیت بر پرسش و مستی عاشقانه تأکید دارد و مفهوم بیت بیانگر تقابل عقل و عشق است .

  ———————————————————–

                       به شادی و آسایش و خواب و خور            ندارند  کاری  دل   افگارها

  مصراع اول : مراعات نظیر

  توضیحات ۱ : دل افگارها : کنایه از عاشقان، دل سوختگان طریق عشق

  افگار : آزرده ، زخمی

  معنی: عاشقان و دل سوختگان راه عشق، به شادمانی و آسایش و خوردن و خوابیدن (لذتهای مادی)توجهی ندارند.

  مفهوم : عاشقان کسی هستند که ترک شادی و آسایش و تنعم کرده اند (بیانگر ریاضت عارفانه است)

                           کشیدند در کوی دل دادگان            میان   دل   و کام  ،   دیوارها

  دیوار کشیدن : کنایه از ممانعت کردن

  کوی ، دیوار ، دل و کام : مراعات نظیر

  صامت «د» : واج آرایی

  معنی : در کوی عاشقان، میان دل و آرزوها و خواست ها موانعی ایجاد کرده اند، که عاشقان به آرزوهای دنیوی نیندیشند.

  ———————————————————–

                          چه فرهادها مرده در کوه ها           چه  حلاج ها  رفته  بر  دارها

   حلاج : درلغت به معنی « پنبه زن»

  «چه حلاج ها رفته بر دارها »: هم مفهوم با« معراج مردان سر دار است»

  تلمیح : به داستان فرهاد وحلاج اشاره دارد

  فرهاد ، کوه/ حلاج ،دار: مراعات نظیر

  چه : صفت تعجبی

  ترصیح : کلمات دو مصراع در قرینه ی هم ، هم وزن هستند ودر حروف آخر هماهنگ هستند

  مرده ، رفته : فعل ماضی نقلی

  معنی : چه بسیار عاشقانی مثل فرهاد در کوه ها مرده اند وچه بسیار عارفان زیادی مثل حلاج سرشان بر بالای دار رفته است و در راه عشق جان باخته اند. (عاشقان کشتگان معشوق اند.)

   ———————————————————–

                       چه دارد جهان جز دل و مهر یار           مگر توده هایی ز پندارها

  چه دارد جهان : اسفهام انکاری ؛ جهان چیزی ندارد

  دل، مهر ، یار : مراعات نظیر

  چه : ضمیر پرسشی در نقش مفعول

  معنی: جهان چیزی با ارزش  به جز دل بستن و عشق ورزی به یار ندارد اگر هم داشته باشد  انبوهی از تصورات و خیال ا ست (به دل و مهر یار اهمیت داده شده )

  ارتباط معنایی دارد با :

   غرقه ی وهمیم ور نه این محیط          از تنک آبی کناری بیش نیست

  ———————————————————–

                              ولی  رادمردان  و  وارستگان           نبازند  هرگز  به  مردارها

  مردار: استعاره از دنیا و تعلقات آن

  تلمیح :  به حدیثی از حضرت علی (ع)

  مردار :  صفت مفعولی

  نبازند :  فعل مضارع اخباری

  معنی: اما جوانمردان وآزادگان هرگز به دنیا و دلبستگی های آن توجهی نمی کنند. (طریق تبتل پیش گرفتند)

  ———————————————————–

                            مهین مهرورزان که آزاده اند           بریزند از دام جان تارها

  مهین : بزرگ ترین ، بزرگ

  دام و تار: مراعات نظیر

  دام جان : استعاره از جسم خاکی و تعلقات مادی

  مصراع دوم : کنایه از ترک هواهای نفسانی و دلبستگی های دنیوی

  مهین : صفت عالی

  معنی : بزرگ ترین عاشقان که آزاده هستند ترک هواهای نفسانی و وابستگی های مادی می کنند.

  مفهوم : والاترین مرتبه عاشقان ، وارستگی و ترک تعلقات مادی است.

  ارتباط معنایی دارد با :

  ولی رادمردان و وارستگان      نبازند هرگز به مردارها

  —————————————————————————————–

                      به خون خود آغشته و رفته اند           چه گل های رنگین به جوبارها

  جوبارها : استعاره از دنیا

  گل های رنگین : استعاره از عاشقان شهید

  به خون خود آغشته : کنایه از به شهادت رسیده

  گل و جوبار : مراعات نظیر

   معنی : چه بسیار عاشقانی که در جویبارها ی این دنیا به خون خود آغشته اند و از این جهان رفته اند.

  مفهوم بیت یاد آور بیت:

  با صبا در چمن لاله ، سحر می گفتم          که شهیدان که اند این همه خونین کفنان

  ——————————————————————-

                         بهاران که شاباش ریزد سپهر           به دامان گلشن ز رگبارها

  شاباش : شاد باش ، طلا یا پولی بر سر عروس یا داماد ریزند. در این جا استعاره از باران است.

  شاباش ریختن سپهر : تشخیص /  دامان گلشن : تشخیص

  بهاران : قید زمان ( « ان» پسوند زمان)  / بهاران ، گلشن ، رگبار: مراعات نظیر

  با بیت بعدی موقوف المعانی است.

  معنی : آسمان در فصل بهار که  به دامان طبیعت، قطرات درشت و تند باران را نثار می کند.

                   کشد رخت، سبزه به هامون و دشت          زند بارگه ، گل به گلزارها

  تشخیص : سبزه رخت می کشد و گل بارگه می زند.

  رخت کشیدن : کنایه از کوچ کردن به جایی و اقامت گزیدن در آن جا

  بارگه زدن : کنایه از ساکن شدن

  هامون : دشت ، صحرا

  بارگه : کاخ و دربار پادشاه ، سراپرده

  سبزه،گل، هامون و دشت : مراعات نظیر

  معنی : در فصل بهار سبزه در دشت و صحرا می روید و گل در گلستان ها و باغ شکوفا می شود.

  ———————————————————–

                       نگارش دهد گلبن جویبارها            در آیینه ی آب ، رخسارها

  مصراع اول : تشخیص ، نگاریدن به گلبن نسبت داده شده است.

  آیینه ی آب : آب به آیینه تشبیه شده است.

  رخسارها : مفعول

  معنی : در فصل بهار بوته ی گل کنار جوی، صورت خود را در آب صاف همچون آیینه، آرایش می دهد. (عناصر طبیعت سر مست از جذبه ی عشق و دلدادگی است)

  ———————————————————–

                          رود شاخ گل در بر نیلوفر          برقصد به صد ناز گلنارها

  نیلفر : نیلوفر،گیاهی است پیچیده با گلهایی شیپور مانند.

  گلنار : گل انار

  تشخیص : رفتن شاخ گل ، رقصیدن گلنار

  مراعات نظیر : گل ، نیلوفر، گلنار

  معنی : هنگام بهار شاخه ی گل سرخ در کنار گل نیلوفر می روید و رشد می کند و گلهای انار با عشوه و ناز فراوان می رقصند و به جنبش درمی آیند.

  مفهوم : عناصر طبیعت سر مست از جذبه ی عشق و دلدادگی است .

  ———————————————————–

                             درد  پرده ی  غنچه  را  باد  بام           هزار  آورد    نغز   گفتارها

  بام : بامداد ، صبحگاه

  هزار : بلبل یا پرنده ای از خانواده ی بلبل (هزار دستان )

  نغز : دلنشین ؛ زیبا ، /  شباهت املائی دارد با « نقض » به معنی: شکستن

  باد ، بام : جناس ناقص اختلافی

  باد پرده ی غنچه درد : تشخیص و کنایه از شکوفا کردن و باز کردن گلبرگ ها

  پرده دریدن : کنایه از فاش کردن راز

  درد : می درد ، فعل مضارع اخباری

  نغز گفتارها : ترکیب وصفی مقلوب ؛ گفتارهای نغز

  معنی: هنگام بهار، نسیم صبحگاهی، غنچه ی گلها را شکوفا می کند و بلبل نغمه های دلنشین سر می دهد.

  مفهوم : عناصر طبیعت سر مست از جذبه عشق و دلدادگی است.

  ———————————————————–                

                                  به یاد خم آبروی گل رخان         بکش جام در بزم می خوارها

  توضیحات ۳ : در مجلس عاشقان و عارفان سر مست ، عشق الهی را بنوش .

  گل رخان : زیبا رویان

  می خوار ها : استعاره از عاشقان و عارفان سرمست ، شراب عشق الهی .

  جام : مجازا شراب  / جام ، بزم ، می خوارها : مراعات نظیر

  گل رخان ، خم آبرو : مراعات نظیر

  معنی :  به یاد ابروی خمیده ی زیبا رویان، در مجلس عاشقان و عارفان سر مست، شراب عشق الهی را بنوش و با عاشقان معاشرت کن.

  مفهوم : تو با هم دیدن زیبایی های آفرینش و طبیعت، شراب معرفت و عشق الهی را بنوش.

  ———————————————————–

                              

  ———————————————————–

                                فریب جهان را مخور زینهار             که در پای این گل بود خارها

  زینهار : صوت و شبه جمله

  فریب کار بودن جهان: تشخیص

  گل: استعاره از لذت و خوشی دنیا

  خار: استعاره از مشکلات دنیا

  پای گل : تشخیص /  گل و خار : تضاد و مراعات نظیر

  گل : مضاف الیه

  معنی: ای انسان  آگاه باش و فریب این جهان مادی را نخور زیرا در کنار این جهان دلفریب و لذات و خوشی های آن، مشکلات و رنج ها نیز وجود دارد .

  ———————————————————–

                             پیاپی بکش جام و سرگرم باش             بهل گر بگیرند بیکارها

  بهل: رها کن، بگذار. فعل امر از مصدر «هلیدن و هشتن»     در «سرگرم باش» ایهام وجود دارد: 1) مشغول باش 2) از این مستی گرم و پر نشاط باش.     «بگیرند»: در این جا به معنی«خرده بگیرند» به کار رفته است.          جام: مجاز از «شراب و معرفت الهی»  

   معنی:    همیشه مشغول نوشیدن شراب عشق الهی باش و سرمست و شاد باش. اگر آدم­های بیکاره و بی بهره از عشق بر تو خرده بگیرند، توجهی  نکن و بی اعتنائی کن.

  منبع مطلب : hojatmolavi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت hojatmolavi.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناصر 13 روز قبل
  0

  این شعر وشاعر آن بسیار لذت بخش هست. وهرکس واقعا می‌خواهد عاشق بشود قبل ازآن این شعر را بفهمد وبعد راهش را ادامه دهد.

  مهدی 12 ماه قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید