در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  پرسابقه ترین و گسترده ترین وزارتخانه های عصر قاجار به ریاست کدام مقام بود

  1 بازدید

  پرسابقه ترین و گسترده ترین وزارتخانه های عصر قاجار به ریاست کدام مقام بود را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  سوالات درس تاریخ ایران و جهان دوازدهم انسانی

  سوالات درس سوم تاریخ ایران و جهان(3) انسانی

  1- آقامحمد خان به چه منظور به خراسان حمله ور شد؟ پاسخ: آقامحمدخان پس از تاج گذاری به عزم برچیدن بساط حکومت جانشینان نادرشاه و دستیابی به غنایم و گنجین ه جواهرات وی، راه خراسان را درپیش گرفت.
  2- کدام اقدام آقا محمد خان قاجار در خور ستایش است؟ پاسخ: ایجاد یکپارچگی سیاسی و بازگرداندن حاکمیت دولت مرکزی به سرتاسر قلمرو ایران درخور ستایش است
  3-چرا در تاریخ از آقامحمد خان به نکویی یاد نمی شود؟ پاسخ: به سبب ب یرحمی و کینه توزی اش در برخورد با مخالفان و رقیبان، که تا حدودی ریشه در ست مهایی داشت که در زمان کودکی و نوجوانی بر او رفته بود، در تاریخ نام او به نکویی برده نمی شود.
  4 -ترتیب پادشاهان قاجار را با رسم خط زمان نشان دهید - . پاسخ: الف: آقامحمد خان قاجار ) - 1210 - 1211 قب: ( فتحعلی شاه ) - 1212 - 1250 ق ج:( محمد شاه ) - 1250 - 1264 ق د:(ناصرالدی نشاه ) - 1264 - 1313 ق
  5 -چرا محمد شاه نسبت به قائم مقام فراهانی بدبین شد؟ پاسخ: تدابیر قائم مقام موجب سر و سامان یافتن امور کشور شد، ایستادگی او در مقابل زیاده خواهی های انگلیسی ها و تلاش برای کاستن از دخالت ناروای محمدشاه و درباریان در امور کشور، اسباب دسیسه گری
  مخالفانش را فراهم آورد و شاه را نسبت به این وزیر بزرگ بدبین کرد.
  6- با توجه به خط زمان زیر اقدامات آقامحمد خان قاجار از زمان مرگ کریم خان زند تا پایان زندگی وی را تکمیل کنید - . پاسخ:
  حمله به قفقاز
  حمله به
  خراسان
  تاجگذاری
  غلبه بر لطفعلی خان زند
  انتخاب پایتخت
  تصرف نواحی شمالی و
  مرکزی ایران
  فرار از
  شیراز
  7 - چرا اصلاحات امیر کبیر به نتیجه مطلوب نرسید؟ پاسخ: امیرکبیر با توطئه و دسیس ه مخالفان داخلی و خارجی به سرنوشت قائ ممقام دچار شد و اصلاحاتش به نتیج ه مطلوب نرسید.
  8 چرا قائم مقام پس از هفت ماه از مقام وزارت معزول و مقتول شد؟ پاسخ: ایستادگی او در مقابل زیاده خواهی های انگلیسی ها و تلاش برای کاستن از دخالت ناروای محمدشاه و درباریان در امور کشور، اسباب دسیسه گری مخالفانش را فراهم آورد و شاه را نسبت به این وزیر بزرگ بدبین کرد. در نتیجه، قائ ممقام پس از هفت ماه از مقام وزارت برکنار و کشته شد
  9 - ناصرالدین شاه جوان در آغاز سلطنتش چه کسی را به صدارت برگزید و وی )صدراعظم( چه اقداماتی انجام داد؟ پاسخ: ناصرالدین شاه جوان در آغاز سلطنتش، میرزاتق یخان را با لقب امیرکبیر به مقام صدراعظمی برگزید و به او در ادار ه امور کشور اختیار تام بخشید.
  10 - ناصرالدین شاه در واپسین سالهای حکومت، بیشتر وقت خودرا صرف چه اموری می کرد؟ پاسخ: ناصرالدین شاه در واپسین سال های حکومت، بیشتر وقتش را به سرودن شعر، نقاشی و شکار می گذراند.
  11 - در نظام حکومتی ایران تا پیش از انقلاب مشروطه شاه از چه جایگاهی برخوردار بود؟ پاسخ: نظام حکومتی ایران تا پیش از انقلاب مشروطه، پادشاهی مطلقه و استبدادی بود.
  12 - چرا در نظام استبدادی ایران عصر قاجار،شاهان در عمل نمی توانستند به طور کامل و همیشه قدرت استبدادی و اختیارات نامحدودخود را به کار بندند؟ پاسخ: آنان در عمل نمی توانستند به طور کامل و همیشه قدرت استبدادی و اختیارات نامحدود خود را به کار ببندند؛
  13 - در نظام استبدادی ایران عصر قاجار،چه عواملی قدرت شاه را محدود می کرد؟ پاسخ: زیرا از یک سو فاقد ابزارهای لازم، مانند نظام اداری کارآمد و ارتش ثابت و حرف های، برای اعمال قدرت مطلقه بودند و از سوی دیگر، نفوذ اجتماعی و دینی روحانیت و مراجع شیعه، قدرت سیاسی و نظامی ایلات و نفوذ و دخالت قدرت های استعمارگر دامن ه قدرت و اختیار شاهان را تا حدودی محدود می کرد.
  14 -در حکومت قاجار بعد از شاه چه مقامی قرار داشتد و دارای چه اختیاراتی بود؟ پاسخ: بعد از شاه، وزیر اعظمی ا صدراعظم قرار داشت. صدر اعظم بر پای ه اختیاراتی که شاه به او می داد، می توانست در تمام امور کشور اظهارنظر و مداخله کند، به حضور شاه برسد و
  برای وی نامه بنویسد. این صاح بمنصب عال یمرتبه همچنین امکان این را داشت که از موقعیت خود برای اصلاح امور کشور، رونق کسب و کار و رفاه مردم بهره ببرد.
  15- والیان و حاکمان ایالات و ولایات، شهرها و روستاها در عصر قاجار عمدتا از میان چه کسانی انتخاب می شدند؟ پاسخ: والیان و حاکمان ایالات و ولایات، شهرها و روستاها عمدت ا از میان خاندان های زمی ندار، اعیان یا بزرگان محلی، سران ایلات و عشایر و شاهزادگان قاجاری برگزیده می شدند.
  16- در دوره قاجارحاکمان ایالات و ولایات تا چه حد اختیار داشتند؟ پاسخ: حاکمان ایالات و ولایات تا حدودی خودمختار بودند و بخش اعظم درآمد منطق ه تحت فرمان خویش را برای خود نگه می داشتند.
  17 -شاهان قاجار از چه طرقی به دنبال گسترش نفوذ و استحکام سلطنت خود بودند؟ پاسخ: شاهان قاجار از طریق برقراری پیوند ازدواج با خاندا نهای زمی ندار، بزرگان محلی و مقا مهای بلندپای ه حکومتی به دنبال گسترش نفوذ و استحکام سلطنت خود بودند.
  18 - در نظام سیاسی و اداری ایران عصر قاجار تا پیش از مشروطه در مورد جایگاه سه گروه زیر توضیح دهید :
  شاه :
  صدر اعظم :
  حاکمان ایالات :
  19 -نظام اداری ایران در اوایل عصر قاجار محدود به کدام وزارتخانه ها بود؟ پاسخ: نظام اداری ایران در اوایل عصر قاجار بسیار کوچک بود و به چهار اداره یا وزارت خان ه قدیم ی مالیه، جنگ، عدلیه و امور خارجه حدود می شد.
  20- وضعیت وزارتخانه هایی که در دوره ناصرالدین شاه تشکیل شد عموما چگونه بود؟ پاسخ: در آن زمان، وزارت خان هها اغلب مکان و تجهیزات، کارکنان حقو قبگیر، دوایر محلی و حتی بایگانی منظم نداشتند و دامن ه فعالیت شان به ندرت از پایتخت فراتر می رفت. ادار ه این وزارت خانه ها اغلب به شکل موروثی در اختیار خانواده های سرشناسی بود که با یکدیگر رقابت داشتند و گاه سمت های اداری را میان خود خرید و فروش می کردند.
  21 - مستوفیان در عصر قاجار عهده دار چه مسئولیت ها و وظایفی بودند؟ پاسخ: مستوفیان مسئولیت محاسبه و گردآوری مالیا تها و نظارت بر املاک دیوانی و سلطنتی (خاصه) را برعهده داشتند .
  22 - تشکیلات اداری ایران در دوره قاجار به چگونه بود؟ پاسخ: نظام اداری ایران در اوایل عصر قاجار بسیار کوچک بود و به چهار اداره یا وزارت خان ه قدیم ی مالیه، جنگ، عدلیه و امور خارجه محدود می شد.
  23 -گسترده ترین وزارتخانه چه نام داشت و توسط چه کسی اداره می شد؟ پاسخ: پرسابقه ترین و گسترده ترین آنها، وزارت مالیه به ریاست مستوفی الممالک بود و مستوفیانی که نسل اندر نسل به شغل مستوفی گری اشتغال داشتند آن را اداره می کردند.
  24 -چهار وزارتخانه قدیمی این دوره را نام ببرید؟ پاسخ: الف: وزارت خان ه قدیم ی مالیه، ب: وزارت خانه جنگ، ج: وزارت خانه عدلیه و د:وزارت خانه امور خارجه
  25 - چرا در دوره ناصری وزارتخانه های دیگری به این تشکیلات اضافه شد؟ پاسخ: در دوران ناصرالدین شاه و تحت تأثیر مواجه ه ایران با تمدن غربی، وزارت خانه های دیگری به تشکیلات اداری افزوده شد.
  26 - سازمان قضایی عصر قاجار از چه محاکمی تشکیل شده بود؟ نام برده توضیح دهید . پاسخ: سازمان قضایی عصر قاجار از دو گونه محاکم تشکیل شده بود .
  الف: محاکم عُرف که به تخلفات و جرایم سیاسی و امنیتی مانند شورش، سرقت، نزاع و عدم پرداخت مالیات رسیدگی می کردند . این محاکم را قضات و مأمورانی اداره می کردند که از مقامهای حکومتی فرمان می بردند و حقوق می گرفتند .
  ب: محاکم شرع که دعاوی مدنی مانند دعواهای خانوادگی، ملکی و ارث را حل و فصل می کردند. در این محاکم، روحانیان قضاوت می کردند و هزین ههای رسیدگی برعهده طرفین دعوا بود.
  27 - محاکم عرف و شرع دوره قاجار را با هم مقایسه کنید . پاسخ: محاکم عُرف که به تخلفات و جرایم سیاسی و امنیتی مانند شورش، سرقت، نزاع و عدم پرداخت مالیات رسیدگی می کردند. اما محاکم شرع که دعاوی مدنی مانند دعواهای خانوادگی، ملکی و ارث را حل و فصل می کردند.
  ب: محاکم عرف را قضات و مأمورانی اداره می کردند که از مقامهای حکومتی فرمان می بردند و حقوق می گرفتند . در حالی که محاکم شرع را روحانیان قضاوت می کردند و هزینه های رسیدگی برعهده طرفین دعوا بود.
  28 -ارتش و تشکیلات نظامی ایران در عهد آقامحمد خان به چه صورتی بود؟ پاسخ: آقامحمدخان قاجار با استفاده از جنگاوران ایل خود و دیگر ایل های متحد آن، قدرت را به دست گرفت. این ارتش مجهز به تیر و کمان، گرز، شمشیر و تفنگ های فتیله ای بود و به ندرت از توپخانه استفاده می کرد.
  29 - عباس میرزا چرا و به چه شیوه ای تصمیم گرفت ارتش ایران را تجدید سازمان و مجهز به سلاحهای مدرن کند؟ پاسخ: عباس میرزا فرمانده جنگ های ایران و روس، درصدد برآمد با استفاده از دانش و تجارب کارشناسان نظامی فرانسه و انگلستان، ارتش ایران را تجدید
  سازمان و مجهز به سلاح های مدرن کند،
  30 - تلاش های عباس میرزا برای تجدید سازمان ارتش به خاطر پیمان شکنی روسیه و بد عهدی انگلیس بی نتیجه ماند . پاسخ: تلاش های او به دلیل پیمان شکنی دولت فرانسه، بدعهدی دولت انگلیس و موانع و مشکلات داخلی بی نتیجه ماند.
  31 بریگاد قزاق چگونه شکل گرفت و چه وظایفی داشت؟ پاسخ: نیروی قزاق تشکیلات نظامی منسجم و منظمی بود که تا اواخر حکومت قاجار تحت فرماندهی افسران روسی فعالیت م یکرد. نفرات این نیرو در اوج گسترش کمتر از 10 هزار نفر بود و بیشتر به عنوان نیروی نگهبان شخص شاه و خاندان سلطنت و دفع کنند ه شور شها و اعتراض های داخلی عمل می کرد و در حفظ مرزها و مقابله با هجوم خارجی کارایی چندانی نداشت.
  32 - کدام اقدام سرآغازی بر جنگهای ایران و روسیه به حساب می آید؟ یا چه عواملی سرآغاز جنگ های ایران وروسیه شد؟ پاسخ: در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار و پس از آنکه حاکم گرجستان خود را تحت حمایت دولت روسیه قرار داد، رو سها به منطقه قفقاز لشکرکشی کردند و گرجستان را تصرف نمودند. این اقدام سرآغاز جنگهای ایران و روسیه به حساب می آید.
  33 - علت شکست ایران در دور اول جنگ های ایران و روس چه بود؟ پاسخ: دور اول جنگهای ایران و روس ) 1218 - 1228 ق/ 1803 - 1813 م ( که با هجوم نظامیان روسی آغاز شد، در نهایت به سبب ضعف سیاسی و نظامی ایران و پیما نشکن ی دول تهای فرانسه و انگلستان، به پیروزی روسیه و انعقاد معاهدۀ گلستان انجامید. عبا سمیرزا، فرمانده سپاه ایران در این جن گها، هر آنچه در توان داشت برای جلوگیری از شکست ایران انجام داد.
  34 - علل آغاز جنگ های دور دوم ایران و روس چه بود؟ پاسخ: علل ( شروع این دور از جنگ، یکی مشخص نبودن خطوط مرزی در عهدنامه گلستان و ادعاهای ارضی جدید رو سها و دیگری فریاد کمک خواهی مردم مسلمان شهرها و روستاهایی بود که به واسطه معاهده گلستان تحت سلطه و ستم رو س ها قرار گرفته بودند. صدور فتوای جهاد برخی از علما، عده زیادی از ایرانیان آماده جهاد شدند و حکومت قاجار را به اقدام نظامی برای آزادی سرزمی نهای ایرانی ترغیب کردند.
  35 - چه عواملی در شکست ایران در دور دوم جنگ های ایران و روس تاثیرگذار بود؟ پاسخ: ناتوانی فتحعلی شاه در تأمین تدارکات سپاه و بی کفایتی و سستی برخی از فرماندهان، مانند آص فالدوله، نیز در این شکست تأثیرگذار بود.
  36 - دور دوم جنگ های ایران و روس چگونه آغاز شد و چه سرانجامی داشت؟ پاسخ: یکی مشخص نبودن خطوط مرزی در عهدنامه گلستان و ادعاهای ارضی جدید رو سها و دیگری فریاد کم کخواهی مردم مسلمان شهرها و روستاهایی بود که به واسط ه معاهد ه گلستان تحت سلطه و ستم رو سها قرار گرفته بودند.
  37 - در نتیجه قراردادهای گلستان و ترکمانچای چه مناطقی از ایران جداشد؟ پاسخ: در نتیجه قراردادهای گلستان و ترکمانچای، مناطق وسیعی از سرزمین های حاصلخیز ایران در غرب دریای مازندران که شامل ولایات گرجستان، داغستان، ارمنستان، نخجوان و ایروان با شهرها و روستاهای آباد و پرجمعیت بود، به روسیه واگذار شد و رود ارس مرز دو کشور قرار گرفت .
  38- تعهدات ایران طبق معاهده ترکمانچای چه بود؟ پاسخ: در معاهد ه ترکمانچای نیز متعهد گردید که مبلغ - 5 میلیون تومان غرامت به دولت روسیه بپردازد و به اتباع آن کشور نیز حق مصونیت قضایی (کاپیتولاسیون) بدهد.
  39- طبق عهد نامه آخال چه مناطقی از ایران جدا شد - . پاسخ: روس ها مناطق وسیعی از سرزمین های ایرانی در شرق دریای مازندران )خوارزم و ماوراءالنهر( را تسخیر و عهدنامۀ آخال) 1299 ق/ 1881 م( را بر حکومت قاجار تحمیل کردند.
  40- امتیازات تجاری و اقتصادیی که دولت روسیه در عصر قاجار کسب کرد را نام ببرید - . پاسخ: روسیه در رقابت با انگلستان امتیازات اقتصادی و سیاسی متعددی مانند تأسیس بانک استقراضی، شیلات شمال و تأسیس نیروی قزاق را گرفت.
  41 - در اوایل دوره قاجار، دولت انگلیس برای نفوذ سیاسی و اقتصادی در ایران چه اقداماتی انجام داد؟ پاسخ: در اوایل دوره قاجار، دولت انگلیس کوشید با اعزام سفیران کارکشته به ایران و امضای معاهدات مُجمَل و مُفصَل، نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در میهن ما گسترش
  دهد و مانع آن شود که کشورهای رقیبش از طریق ایران به هندوستان برسند.
  42 - انگلیسی ها برای جداکردن سرزمینهای شرق ایران در سه دوره پادشاهی فتحعلی شاه،محمدشاه و ناصرالدین شاه چه تلاش هایی کردند؟ پاسخ: از اواخر عهد فتحعلی شاه، دولت انگلیس درصدد برآمد که با جداکردن سرزمین های شرقی ایران، منطقه ای حائل و تحت
  نفوذ خود در مرزهای هندوستان به وجود آورد. به همین منظور، در زمان محمدشاه و ناصرالدین شاه از حاکم نافرمان هرات و دیگر امیران شورشی افغان حمایت کرد و با اقدامات سیاسی و نظامی خود مانع سرکوب این شورش ها توسط سپاه ایران شد. انگلستان سرانجام با تحمیل معاهدۀ پاریس به حکومت قاجار، افغانستان و هرات را از ایران جدا کرد ( 1273 ق)
  43- در مورد معاهده پاریس توضیح دهید؟ پاسخ: انگلستان با تحمیل معاهدۀ پاریس به حکومت قاجار، افغانستان و هرات را از ایران جدا کرد( 1273 ق).
  44- قرارداد گلد اسمیت چه قراردادی است؟ پاسخ: قرارداد گلداسمیت، مناطقی از سیستان و بلوچستان را نیز از ایران جدا و ضمیم ه خاک - هندوستان کردند که خود بر آن فرمان می راندند.
  45- با توجه به نقشه در صفحه 44 کتاب به سوالات زیر پاسخ دهید :
  الف. قسمت هایی که طبق عهدنامه گلستان و قرارداد گلد اسمیت از ایران جدا شد ،روی نقشه بنویسید .

  ب. فلش ها بیانگر پیشروی کدام کشور در ایران است و نهایتا منجر به انعقاد کدام قرار داد شد؟ پاسخ:
  46- سه امتیاز مهمی که در دوره ناصرالدین شاه به انگلیسی ها واگذار شد را نام ببرید - . پاسخ: امتیازهای رویتر، بانک شاهنشاهی و توتون و تنباکو( رژی یا تالبوت) از جمله مهمترین آنها بود.
  47- در دوره ناصرالدین شاه ،واکنش مردم به امتیازاتی که به انگلیسی ها داده شده بود چه بود؟ پاسخ: واگذاری امتیازات موجب نگرانی مردم، به ویژه بازرگانان و روحانیان، از تسلط بیگانگان بر اقتصاد و منابع تولید کشور شد و اعتراضات و جنب شهایی را برانگیخت.
  48- مهم ترین جنبش های مردم علیه امتیازات واگذار شده به انگلیس در دوره قاجار کدام بود؟ پاسخ: مهمترین این جنبش ها، قیام هایی بود که به رهبری علمایی همچون حاج ملاعلی کنی و میرزاحسن آشتیانی علیه امتیازهای رویتر و تنباکو صورت گرفت و به عقب نشینی حکومت مستبد قاجار و لغو امتیازات مذکور منجر شد.
  49- چرا ناپلئون ،توان رویارویی مستقیم با انگلیس را نداشت؟ پاسخ: یا چرا ناپلئون تصمیم گرفت به مستعمرات انگلیس حمله کند؟ پاسخ: به دلیل جزیر های بودن و برخورداری از نیروی دریایی قدرتمند، توان رویارویی مستقیم با آن را نداشت. بنابراین، تصمیم گرفت رقیب خود را با هجوم به مستعمراتش از پای درآورد . از این رو، نخست مصر را تصرف کرد و سپس درصدد حمله به هندوستان برآمد.
  50- چرا در دوره فتحعلی شاه ،ناپلئون به ایران توجه نشان داد و سفیرانی را به ایران فرستاد؟ پاسخ: از آنجا که ایران مناسب ترین راه دستیابی ناپلئون به هند بود، نمایندگان او یکی پس از دیگری راهی دربار قاجار شدند.
  51- علت استقبال فتحعلی شاه از نمایندگان ناپلئون چه بود؟ پاسخ: فتحعل یشاه که درگیر جنگ با روسیه بود و به متحد قدرتمندی نیازداشت ، از پیشنهاد امپراتور فرانسه برای برقراری رابطه استقبال کرد.
  52- سرانجام اتحاد ناپلئون و فتحعلیشاه در عهدنامه فین کنشتاین به کجا انجامید؟ پاسخ: در نهایت، عهدنامۀ فین کنشتاین( - 1222 ق/ 1807 م) بین دو کشور بسته شد. پس از آن، هیئتی نظامی از فرانسه برای تعلیم و تجهیز سپاه به ایران آمد و در مدت کوتاهی اقدامات مفیدی در این زمینه انجام شد.
  53 - بعد از بد عهدی ناپلئون روابط ایران و فرانسه به چه صورتی ادامه یافت؟ پاسخ: پس از این، روابط دو کشور فراز و نشیب های زیادی داشت و در حوز ه قراردادهای بازرگانی و همکار یهای فرهنگی، به خصوص در زمین ه واگذاری امتیاز کاوش های باستا نشناختی، ادامه یافت.
  55 - علت تنش های نظامی بین ایران و عثمانی در دوره فتحعلی شاه و محمدشاه قاجار چه بود؟ پاسخ: در زمان فتحعلی شاه و محمدشاه، به سبب اختلافات مرزی، بدرفتاری عثمانیان با زائران ایران ی عتبات عالیات و مشکلات تجاری، تنش هایی میان دو کشور بروز کرد اما با
  وساطت دولت های انگلستان و روسیه مذاکراتی میان ایران و عثمانی صورت گرفت و راردادهای صلح ارزنة الروم اول و دوم میان آنها بسته شد و به کشمکش ها پایان داد.
  55- در اواخر دوره قاجار ، عثمانی با چه شعاری توانست بخشی از اندیشمندان ایرانی را به سمت خود جلب نماید؟ پاسخ: در اواخر دور ه قاجار، با شکل گیری دسته بندی های سیاسی نظامی تازه در اروپا و نفرت تاریخی مردم ایران از انگلستان و روسیه، عثمانی توانست با
  اتحاد اسلام « شعار بخشی از اندیشمندان ایرانی را به سمت خود « جلب کند.
  56- حکومت قاجار به چه منظور تلاش نمود با کشورهای آمریکا ، اتریش، ایتالیا و بلژیک ارتباط برقرارکند و نتیجه این تلاش چه بود؟ پاسخ: حکومت قاجار برای کاستن از نفوذ و دخالت های روزافزون روسیه و انگلستان در امور ایران، تلاش می کرد که با کشورهای دیگر مانند آمریکا، اتریش، ایتالیا و بلژیک ارتباط برقرار کند، موفقیت چندانی به دست نیاورد.
  57- چرا حکومت ایران در دوره قاجار نتوانست بجز انگلیس و روس با سایر کشورها ارتباطی مستمر برقرار کند؟ پاسخ: به سبب سنگ اندازی رو سها و انگلیسی ها و ب یرغبتی این کشورها در این باره موفقیت چندانی به دست نیاورد.

  منبع مطلب : goshtasb.blogfa.com

  مدیر محترم سایت goshtasb.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ادغام وزارتخانه‌ها از قاجاریه تا امروز

  به گزارش خانه ملت، داستان ادغام وزارتخانه‌ها از دوره قاجاریه تاکنون موضوع مهمی در چینش دستگاه‌های اجرایی کشور بوده و اختلاف 21 تایی تعداد وزارتخانه‌ها از کم‌ترین تا بیشترین تعداد آن‌ها در تاریخ کشور، نشان دهنده این موضوع است.

  کم‌ترین تعداد وزارتخانه‌ها در تاریخ ایران 3 وزارتخانه و مربوط به دوره رئیس الوزرایی "میرزامحمد شفیع مازندرانی" در ابتدای دوران قاجار و بیشترین آن با تعداد 24 وزارتخانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دورا ن دفاع مقدس و نخست وزیری میرحسین موسوی، اتفاق افتاده است.

  در ادامه این گزارش روند و سیر تطور تغیِیر در تعداد و عناوین وزارتخانه ‌ها به تفکیک سال، دوره‌ها و وزیران اول دولت‌های مختلف، براساس جداول مربوط به هر دوره آمده است؛

  عصر قاجار

  عصر قاجار به دلایل متعددی از مهمترین اعصار ایران در صد سال اخیر است. اتفاق‌های گسترده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در این دوره، توجه به حیات اجتماعی و نظام حکومتی را در چارچوب تحولات و تغییرات مختلف به دنبال داشته است.

  ساماندهی نظام اداری و تشکیل وزارتخانه‌ها برای اداره امور تخصصی کشور در زمان پادشاهان قاجاری، گسترش یافته و بسیاری از وزارتخانه‌های مهم کشور مانند وزارت امورخاجه، اطلاعات و حتی صنایع و معادن و . . .  ریشه در این دوره تاریخی دارند.

  رشد علوم و فنون در این دوره به همت امیرکبیر، همزمان با گسترش دانش سیاسی، دستگاه اداری منظمی را برای اداره کشور فراهم کرده بود و اگرچه برخی از وزارتخانه‌ها در آن دوره جنبه تشریفاتی داشت و یا برخی انتصاب‌ها در آنها براساس رابطه فامیلی بود، اما تقسیم‌بندی مدیریت کشور به حوزه‌های تخصصی، الگوی نظام‌مندی برای دستگاه‌های حکومتی وقت، تعریف کرد.

  در دوران قاجار، هم‌زمان با انتصاب میرزا حسین خان سپهسالار به ریاست شورای دولت، تعداد وزراتخانه‌ها از 7 به 14 افزایش می‌یابد و این در حالی است که تنها یک سال بعد از این اتفاق، وی دوباره تعداد وزارتخانه‌ها را به 9 کاهش می‌دهد، به‌طوری که روال کاهش وزارتخانه‌ها پس از وی و از سوی وزیران مختار دربار ادامه داشته وبه 6 وزارتخانه‌ هم رسیده است.

  اما میرزا علی اصغرخان امین السلطان، چند سال در سال‌های پایانی دوران قاجار، با یک جهش یک‌باره شمار وزارتخانه‌ها را به 18 می‌رساند، به طوری که برخی از این وزارتخانه‌ها بدون استقلال تخصصی، هم‌پوشانی بسیاری در کارکرد داشتند.

  در عصر قاجار غیر از وزارتخانه‌هایی مانند تلگراف، مالیه، علوم، خارجه و جنگ که تقریبا در همه دولت‌ها جایگاه ثابتی داشته اند، دیگر وزارتخانه‌ها بر حسب اراده وزیران ارشد، تشکیل شده‌اند و در دوره بعدی حذف شده‌اند.

  شکل زیر، چینش دقیق وزارت‌خانه‌های عصر قاجار را به تفکیک سال و دوره‌های مختلف صدراعظمی افراد، نشان می‌دهد که به خوبی می‌توان اولویت دولت‌های مختلف، تعداد و عنوان وزارت‌خانه‌ها را در این دوره از نظر گذراند.

  منبع مطلب : www.asriran.com

  مدیر محترم سایت www.asriran.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 10 ماه قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید