در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  وقتی درباره ی مطلبی به طور غیرمستقیم صحبت میکنیم به آن چه می گویند

  1 بازدید

  وقتی درباره ی مطلبی به طور غیرمستقیم صحبت میکنیم به آن چه می گویند را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  سوالات مربوط به یادآوری فارسی ششم ابتدایی - دبستان آزادگان قونسولکندی

  انواع جمله(از نظر محتوا):

  -     جمله خبری : جمله ای است که خبری را بیان می کند.مانند: باد بهاری وزید.

  -     جمله پرسشی:جمله ای است که در آن پرسشی وجود دارد.مانند: بلبل و قمری چه خواند؟

  -     جمله امری : جمله ای است که در آن خواهشی یا فرمانی بیان می شود.مانند: خیز و غنیمت شمار

  -     جمله عاطفی:جمله ای است که بیانگر احساس شگفتی و عاطفه باشد.مانند:چه گل زیبایی!

                    ************************************

  درس دوم

  کلمات هم خانواده :

  به این دسته از کلمه ها که از یک ریشه و خانواده هستند.هم خانواده می گوییم.مثل( شاهد،مشهد،شهید،شهادت)

                ************************************

  درس سوم

  زبان چند شکل یا چهره دارد که عبارت اند از : آوا و صدا خط اشاره

  خط دشواری بیش تری دارد زیرا نوشتن در اصل به کارگرفتن قواعد تعیین شده در هر جامعه است.

  در زبان فارسی بعضی کلمات به دو شکل نوشته می شوند که هر دو صورت آن صحیح است.مثل( کتاب خانه – کتابخانه)

                       ************************************

  درس چهارم

  تعریف مبالغه: گاه شاعران و نویسندگان برای افزودن بر تأثیر و قدرت سخن خود رویدادها را بسیار بیش تر  از آن چه هست توصیف می کنند.به این گونه بزرگ نمایی در بیان حوادث مبالغه می گویند.

  مثال: خروشید و جوشید و برکند خاک           ز سمّش زمین شد چاک چاک

  تعریف کنایه:

  وقتی درباره ی مطلبی به طور غیر مستقیم صحبت می کنیم، به آن کنایه می گوییم.کنایه سخنی است که دو مفهوم دور و نزدیک دارد و مقصود گوینده ، معنای دور آن است.

  مثال: (( از هفت خان رستم گذشته است.)) یعنی فرد توانسته است مراحل دشواری را پشت سر گذاشته به موفقیّت برسد.

  درس پنجم

  تعریف تشبیه: مانند کردن کسی یا چیزی به کسی یا چیز دیگر را تشبیه می گویند.مثل: شهید چون شقایق،سرخ است.

  تشبیه یکی از ابزارهایی است که نوشته را زیبا و گیرا و اثر گذارتر می کند و ذهن را به پویایی و آفرینش نزدیک می سازد.

  درس ششم

  با افزودن (بی) به آغاز کلمه واژه جدیدی ساخته شده است: بی نهایت ؛ بی شمار ؛ بی غایت

  اضافه شدن (نا) به کلمه هایی مانند شناس،سازگار،شنوا نیز کلمه های جدیدی پدید آورده که معنای مخالف با اصل کلمه دارند: ناشناس ،ناسازگار، ناشنوا

  درس هفتم

  همی طلب یعنی : بطلب           همی دار یعنی: بدار        دوست همی طلب: برای خود دوست انتخاب کن

  درس نهم

  شخصیت بخشی :

  گاهی شاعر یا نویسنده برای اثر بخشی بیش تر،زیباتر ساختن و ساده تر کردن مفاهیم شعر و نوشته ی خود از زبان موجودات و اشیا سخن می گوید و اعمال انسانی را به آن ها نسبت می دهد مانند (گل به خنده گفت ) به این کار شخصیت بخشی می گویند.

  مناظره :

  گاهی در یک نوشته یا شعر ، شخصیت های انسانی و یا غیر انسانی به صورت پرسش و پاسخ و یا بحث و مجادله به گفت و گو می پردازند ، به این کار مناظره می گویند.

  درس دهم

  روش های پیدا کردن کتاب در یک کتا ب خانه :

  روش اول: با توجّه به اسم کتاب در فهرست عناوین نام کتاب را پیدا می کنیم.

  روش دوم : اگر اسم کتاب مشخص نباشد با استفاده از فهرست پدیدآورندگان کتاب مورد نظر را پیدا می کنیم.

  روش سوم: اگر نام کتاب و نام نویسنده مشخص نباشد و تنها به دنبال مطلبی با موضوعی خاص هستیم می توانیم از فهرست موضوعی استفاده کنیم.

  منبع مطلب : www.vahidteacher.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.vahidteacher.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  26 صحبت غیرمستقیم / دستور زبان - lernu.net

  26 صحبت غیرمستقیم / دستور زبان - lernu.net

  بیان مستقیم زیر جمله است که گفته, تفکر, عقیده, تصمیم, سوال, تذکر و غیره کسی را تکرار میکند.بیشتر اوقات باید شکل گفته یا فکر اصلی کمی تغییر داده شود. بیان غیر مستقیم با مستقیم, تفاوت میکند, یعنی بیان بدون تغییر که نیازی به زیر جمله ندارد و بنابراین حرف ربط نیز ندارد. بیان مستقیم بین دو کاما و پس از دو نقطه آورده میشود.

  صحبت غیر مستقیم، معمولاke-جملهیا زیر جمله درخواستیاست. آنگونه زیرجمله بیشتر اوقات به عنوان مفعول فعلی مانند diriگفتن، kriiفریادزدن، pensiفکر کردن، sciiدانستن, decidiتصمیم گرفتن, skribiنوشتن, kompreniفهمیدن, rimarkiتوجه کردن, vidiدیدن, demandiسوال کردن, voliخواستن, aŭdi شنیدن و غیره عمل میکند.: او گفت که او خوشبخت است. او فکر کردکه او خوشبخت است..

  صحبت غیر مستقیم مانند متمم کلماتی مثلpenso, decido, demando, timoو غیره هم ظاهر میشود.: او(مرد) این فکر را داشت که او(مرد) خوشبخت است. تصمیم این بود که پترو رئیس باشد. آنها سوال کردندآیا میتوانند شرکت کنند.

  صحبت غیرمستقیم، مانند فاعل ŝajni, esti evidente, esti dube, esti klare, esti (ne)eble, esti verŝajne و غیره ظاهر میشود.: ظاهرا می‌بارد. آشکار بود که او خوشبخت نیست.

  شکل فعل صحبت غیر مستقیم

  در برخی زبانها باید حتی هنگام صحبت غیر مستقیم، شکل فعل را عوض کرد. در اسپرانتو، همیشه شکل اصلی فعل حفظ میشود.

  زیرجملات مربوط معمولا در مورد گفته‌ها یا افراد، چیزی را حکایت نمیکنند. در آنگونه زیرجملات، بنابراین فعل زمانی مربوط است به اکنون کامل:

  افعال زمانی و مکانی در صحبت غیر مستقیم

  ,اگر در جمله از بیان زمانی استفاده شده باشد, معمولا در بیان مستقیم, بدون تغییر باقی میماند. برخی از واژکهای زمانی بستگی به زمان حال ساده دارند, و به همین دلیل باید گاهی عوض شوند تا از آشفتگی جلوگیری شود. این لغتها عبارتند از hodiaŭامروز, hieraŭدیروز, antaŭhieraŭپریروز, morgaŭ فردا و postmorgaŭپس فردا. جملاتی که در آنها لغات زمانی باید تغییر کنند, بسیار کم اتفاق میفتند:

  در حکایت‌ها گاهی hodiaŭ, hieraŭو morgaŭ بدون تغییر می‌مانند: Li renkontis konaton, junan poeton, kiu rakontis al li, ke morgaŭ [= la postan tagon] li komencos sian someran vojaĝon. این جمله در داستان پیدا میشود، و به سختی آشفتگی با فردای واقعی ایجاد خواهد کرد.

  اشکالی مثل hieraŭoدیروز, hieraŭa tagoروز دیروزی, morgaŭoفردا, morgaŭa tago روز فردایی, مستقل از حال ساده, معمولا استفاده میشوند.

  لغت زمانی nun گاهی برای واضح بودن تغییر در صحبت غیر مستقیم، به کار میرود، ولی بیشتر اوقات لازم نیست: Hieraŭ li diris: "Mi volas fari tion nun kaj ne poste!"Hieraŭ li diris, ke li volas fari tion nun kaj ne poste. میتوان آنرا تغییر داد به tiam, tiumomente یا شاید tujولی nun هم مناسب است.

  اگر کسی کاری را حکایت میکند که در جای دیگری اتفاق افتاده است, بیان مکانی باید گاهی در بیان مستقیم تغییر کند. در سایر موارد, این تغییر می تواند اتفاق بیفتد, ولی لازم نیست.

  ضمیرها در صحبت غیر مستقیم

  در صحبت غیر مستقیم، ضمیرهای شخصی و ملکی بیشتر اوقات باید تغییر کنند، اگر صحبت کننده یا مخاطب، تغییر کنند.

  منبع مطلب : lernu.net

  مدیر محترم سایت lernu.net لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  👄👄 7 ماه قبل
  1

  سلام دوستان پاسخ صحیح میشود اشاره

  و باید بگم سایت خوبیه ولی اطلاعاتش کافی نبود و اگر اطلاعات بهتری داشته باشه خب خیلی بهتره

  و ما به راحتی از سایت استفاده کافی رو میبریم

  با تشکر 🌹🌹🌹

  1
  👄👄 7 ماه قبل

  ببخشید خواب صحیح کنایه هست

  1
  👄👄 7 ماه قبل

  و دوستان لایک یادتون نره

  انااازلترر 12 ماه قبل
  0

  ختدد ذاباتزرنرزانذتن ذهتتکتذاناذد عالیه

  عسل قربانب 2 سال قبل
  3

  اشاره

  0
  👄👄 7 ماه قبل

  سلام کاملا اشتباه هست

  عسل قربانب 2 سال قبل
  2

  اشاره

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  اشاره کردن

  ام 2 سال قبل
  1

  خوبه

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  1
  در هاون کوبیدن 1 سال قبل

  در هاون کو بیدن

  برای ارسال نظر کلیک کنید