در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  هرگاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم از چه استفاده میکنیم

  1 بازدید

  هرگاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم از چه استفاده میکنیم را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  دانش های زبانی و ادبی فارسی پایه هفتم

  درس 1

                                                              جمله

  یک یا چند کلمه که پیامی داشته  باشد یعنی دارای معنی کامل باشد جمله نام دارد مانند : ایران کشور بزرگی است.

                                                    تشخیص  

  هرگاه اعمال انسان را به غیر انسان نسبت دهیم ، به این کار " تشخیص " یا "شخصیّت بخشی " می گوییم ؛ مثال : تا نگرید ابر کی خندد چمن ؟

  درس 2

  جمله ی خبری :این جمله ها خبری را بیان می کنند ؛ مانند :هوا کم کم سرد می شود. 

  جمله ی پرسشی :این جمله هاپرسشی را مطرح می کنند؛ مانند : صالح کجاست؟ 

  جمله ی امری : :این جمله ها انجام کاری را درخواست می کنند ؛ مانند : شهیدان را یاد کنید. 

  جمله ی عاطفی : این جمله ها احساس ما را نشان می دهند.(احساس تعجب ، خشم ، افسوس ،ترس و . . . )؛ مانند: عجب مدرسه ی خوبی !

                                                       تشبیه

   تشبیه آن است که کسی یا جیزی را به کسی یا چیزی دیگر، مانند کنیم؛ 

  مثال: نسیم مانند مادری مهربان است.       علی (ع) در شجاعت مثل شیر بود.


  درس  3

                                                                مهم ترین بخش هر جمله

  مهم ترین بخش هر جمله فعل است . جمله ی بدون فعل معنی کاملی ندارد و اساساً به آن جمله نمی گوییم ؛مانند این عبارت که فعل ندارد و جمله به حساب نمی آید:هنگامی که معلّم ما با دقّت کتاب را 

                                                                         زبان  ادبیّات  

  هرگاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم از " زبان " استفاده می کنیم ؛ امّا وقتی بخواهیم همان مقصود را زیباتر و تأثیر گذارتربگوییم از ادبیّات بهره می گیریم.

  مثال : پیامبر (ص) دشنام نمی داد.( زبان )                 پیامبر (ص) زبانش را به دشنام نمی آلود.( ادبیّات) 

  درس 4

                                                                              نهاد

  1-بهرام آمد .   2- هوای امروز سرد است .

   در مثال شماره 1 «بهرام» کاری انجام داده است و در مثال 2 به «هوای امروز » حالتی را نسبت داده ایم . «بهرام» و «هوای امروز» نهاد هستند .

  به کلمه هایی که معمولاً در ابتدای جمله می آید و انجام کاری و یا داشتن حالتی به آن ها نسبت داده می شود ، نهاد می گویند.

                                          مراعات نظیر (شبکه ی معنایی )    

  مراعات نظیر یا شبکه ی معنایی آن است که در یک نوشته ( شعر یا نثر ) کلماتی آورده شود که از جهتی با هم مناسبت داشته باشند ، مثلاً هم جنس باشند مانند آوردن کلمات آفتاب ، ماه ، ستاره در یک نوشته یا این کلمات همراه هم باشند مانند آوردن کلمات شمع و گل و  پروانه در یک نوشته ( معمولاً این کلمات را می توان اعضای یک مجموعه دانست. ) مثال : امروز دشمنان نمی خواهند دانشگاه و درس و مدرسه و معلّم باشد .

  درس 5  

                                                                    مفعول

  مفعول کلمه یا کلماتی است که پس از آن حرف نشاته ی را می آید و یا می توان به آخر آن "را"اضافه کرد. 

  روش یافتن مفعول : چه چیزی را ؟ ( یا چه کسی را ؟ )    مثلاً در جمله ی " نسیم کتاب بزرگی را آورد" سؤال می کنیم چه چیزی را ؟  "کتاب بزرگی را" پس"کتاب بزرگی " مفعول است. (دقّّّت کنید که کلمه ی " را"حرف نشانه ی مفعول است نه خود مفعول ).

                                            تکرار

  هرگاه نویسنده بخواهد برچیزی تاکید کند، آن را تکرار می کند. این تکرار آگاهانه به تاثیر سخن می افزاید. شاعران از ((تکرار )) برای زیبا سازی و تاثیر گذاری سخن شعر استفاده می کنند. مثال : دلم می خواهد تمامِ  تمام این قلب کوچولوی کوچولو را به خوبان تقدیم کنم.


  درس 6

                                                 متمّم   

  حرف های اضافه(نشانه ی متمّم) : به، با، بی، بر، برای، بدون، از، در، جز(مگر) ، مانند (مثلِ ) و...

  متمّم : یک یاچند کلمه که پس از حرف اضا‌فه آورده شود ، متمّم نامیده می شود ؛   مثال:

  مردان  بزرگی   در     ایران  زیسته‌اند. بهرام از  بازار بزرگ قدس ، پیراهنی خرید. در این نمونه ها کلمات مشخّص شده متمّم هستند .                             

                   جابه جایی کلمات در جمله

  فارسی زبانان وقتی به طور طبیعی سخن می گویند معمولاً نهاد را در اوّل و فعل را در آخر جمله می آورند. بقیه اجزای جمله (مانند مفعول، مسند و ...) در وسط بین نهاد و فعل آورده می شود امّا در شعر ونثرادبی گاهی این ترتیب به هم می خورد که البتّه این جابه جایی برزیبایی سخن می افزاید ؛ . مثال ((شدش گیتی به پیش چشم تاریک )) که فعل در اوّل جمله آمده است و در اصل بدین گونه بوده است : گیتی پیش چشم او تاریک شد.

  در س 7

                     فعل  های اسنادی                       

  به فعل هایی مانند « است » ،« بود » و « شد » در این مثال ها توجّه کنید: پدرم بیمار است . بهرام نگران بود . هوا سرد شد . این فعل ها از انجام

  کاری سخن نمی گویند بلکه تنها حالت یا چیزی را به نهاد نسبت می دهند مثلاً در نمونة اوّل فعل «است» فقط بیمار بودن را به نهاد(پدرم ) نسبت داده است  . به چنین فعل هایی اِسنادی می گویند . باید دقّت کنیم که هم خانواده های این فعل ها نیز اِسنادی به حساب می آیند :

  است ( نیست ، هست ، هستند ، هستیم و . . . )  بود (نبود ، بودید ، بوده اند و. . . )  شد( نشد ، شدیم ، شده اید و . . .)

                              تخیّل                                                   

  شاعران و نویسندگان گاهی از چیزهایی سخن می گویند که فقط در خیال آن ها مجسّم شده است و در عالم واقعیت چنین چیزی وجود ندارد ، این خیال پردازی ها به زیبایی و تاثیرگذاری شعرها و نوشته ها اضافه می کند.

  در س 8

                              مُسنَد                                                  

   مسند کلمه یا کلماتی هستند که چیزی را به نهاد نسبت  می دهند . مُسند همیشه همراه فعل اسنادی است ، پس ما فقط در جمله هایی به دنبال مسند هستیم که فعل اسنادی داشته باشند ؛ مثلاً در جمله‌ی : (( پیامبر متواضع  بود )) کلمه‌ی ((متواضع )) مسند است و متواضع بودن را به پیامبر

  ( نهاد ) نسبت می دهد.

  راه پیدا کردن مسند : چگونه  + فعل  اسنادی     مثلاً در نمونه ی بالا ((چگونه  بود ؟ )) متواضع بود پس ((متواضع )) مسند است.

                                                 نامه                                

  نامه ها دو نوع هستند : 1 – دوستانه یا خانوادگی  2 – رسمی و اداری ؛  البتّه باید دقّت شودکه عنوان و عبارت های هر کدام با دیگری فرق دارد. در نامه های دوستانه یا خانوادگی باید صمیمیّت بیش تر باشد و در نامه های رسمی و اداری رسمیّت بیش تری لازم است

  درس 9

                                            زمان فعل                                             

  هر فعلی زمانی دارد . فعل هایی که در زمان سخن گفتن ما اتّفاق می افتند ، حال ( مضارع) نامیده می شوند و فعل هایی که قبل از زمان  سخن گفتن ما اتّفاق افتاده اند ، گذشته (ماضی ) نام دارند . فعل هایی که بعد از زمان سخن گفتن ما اتّفاق بیفتند ، آینده ( مستقبل ) نامیده می شوند .

                                                قطعه                               

  قطعه شعری است که قافیه های آن در مصراع های زوج آورده می شود از قطعه برای پند واندرز و بیان مسائل اخلاقی واجتماعی استفاده می شود

  درس 10 

                                      شخص – شمار                         

  شخص : هر فعلی یا در باره ی گوینده است ( اوّل شخص ) یا در باره ی شنونده (دوم شخص )و یا در باره ی دیگری  است. ( سوم شخص )

  شمار یعنی این که فعل ما مفرد است یا جمع ؟

  رفتم :در باره گوینده = اوّل شخص مفرد     /    رفتیم : در باره گویندگان = اوّل شخص جمع

  رفتی :در باره شنونده = دوم شخص مفرد   /   رفتید : در باره  شنوندگان = دوم شخص جمع

  رفت :در باره  دیگری = سوم شخص مفرد   /   رفتند : در باره دیگران = سوم شخص جمع

                                       خاطره نویسی                         

  خاطره نویسی هم چون نامه نگاری وسفرنامه نویسی یکی از انواع نوشتن است .هرگاه صحنه ها یا حادثه هایی را که در زندگی روی داده یا مشاهده شده است، بازگو کنیم یا بنویسیم به آن خاطره گویند .

  منبع مطلب : scschool.blogfa.com

  مدیر محترم سایت scschool.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  nazii : سلام بچه ها من دانش آموز كلاس هفتمي هستم ميخاستم بگم جواب اين سوال (زبان) ميشود. . . "باتشكر"

  nazii : جواب ميشه زبان💭

  Melodii : مرسي ازت دوست خوبم❤🌸

  آوا : خيلي ممنون عزيزم😉❤

  آرتميس : ممنون عزيزم خيلي كمك كردي♡

  ZAHRA : مرسي عزيزم ممنون ^_^❤

  ستايش : ممنون

  nazii : از زبان ;)

  آتنا عباسی : هرگاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم از چه چیزی استفاده کنیم

  nazii : خخخ كي گفته جمله ميشه؟؟؟؟ :/ جواب اصلي (زبان) ميشه چون من پدرم معلم ادبياته و ميدونم :)

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 2 ماه قبل
  1

  سلام

  معراج 1 سال قبل
  -2

  زبان

  nazii 1 سال قبل
  5

  خخخ كي گفته جمله ميشه؟؟؟؟ :/ جواب اصلي (زبان) ميشه چون من پدرم معلم ادبياته و ميدونم :)

  2
  nazii 1 سال قبل

  اره درسته، جواب زبان ميشه

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  هرگاه بخواهیم مقصود خودرا بیان کنیم از چ چیزی استفاده میکنیم

  -1
  Army 1 سال قبل

  زبان

  veteran.p 2 سال قبل
  -2

  سلام به همه

  جواب اصلی میشه جمله نه زبان

  ما اینا رو تو ادبیات داریم:جمله کلمه شبه جمله و...

  منظور بین این هاست

  پس جواب درست جمله هستش

  0
  Amir 1 سال قبل

  :/ عزيزم اشتباه ميگي همون زبان درسته من تو امتحان نوشتم زبان و درست بود :) ممنون از كسي كه جواب رو گفت ^^

  NORAKORA 2 سال قبل
  0

  جوابش میشود زبان

  باتشکر😘

  آتنا عباسی 2 سال قبل
  7

  هرگاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم از چه چیزی استفاده کنیم

  10
  nazii 2 سال قبل

  از زبان ;)

  nazii 2 سال قبل
  19

  سلام بچه ها من دانش آموز كلاس هفتمي هستم ميخاستم بگم جواب اين سوال

  (زبان) ميشود. . .

  "باتشكر"

  2
  رويا 2 سال قبل

  خيلي ممنون ازتون🙏🙏❤

  3
  وانيا.سانيا 2 سال قبل

  مرسي

  11
  ستايش 2 سال قبل

  ممنون

  3
  taraaaa 2 سال قبل

  ممنون گلم😘❤

  13
  ZAHRA 2 سال قبل

  مرسي عزيزم ممنون ^_^❤

  13
  آرتميس 2 سال قبل

  ممنون عزيزم خيلي كمك كردي♡

  13
  آوا 2 سال قبل

  خيلي ممنون عزيزم😉❤

  13
  Melodii 2 سال قبل

  مرسي ازت دوست خوبم❤🌸

  مهدی 2 سال قبل
  -2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  13
  nazii 2 سال قبل

  جواب ميشه زبان💭

  برای ارسال نظر کلیک کنید