در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  مهمترین وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست چیست اجتماعی هفتم

  1 بازدید

  مهمترین وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست چیست اجتماعی هفتم را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  درس 12 مطالعات اجتماعی حفاظت از زیستگاه های ایران

  به طور کلی، مهمترین عاملی که موجب شده است برخی گونه ها برای همیشه از بین بروند یا برخی از گونه ها در معرض خطر قرار بگیرند، فعالیت های نادرست انسان ها بوده است.

  شکار بیش حد و صید بی رویه نیز باعث کاهش بعضی گونه های جانوری شده است.

  یکی از چیز هایی که حیات زیستگاه ها را تهدید می کند، زباله است.

  هر چه جمعیت بیشتر می شود، فعالیت های کارخانه ای و حمل و نقل و تولید مواد سمی هم بیشتر می شود. گاز های سمی که از اتوموبیل ها یا کارخانه ها به هوا و آب وارد می شوند یا سم هایی که در آفت کش های کشاورزی وجود دارد، اثرات بدی بر زندگی گیاهان و جانوران دارند.

  برخی از مهمترین دلایل حفاظت از زیستگاه ها عبارتند از:

  1-سپاسگزاری از نعمت های خداوند

  2-لذت بردن از زیبایی ها و تفکر در آفرینش

  3-حق حیات

  4-وابستگی موجودات زنده به یکدیگر

  5-فواید گیاهان و جانوران

  سازمان حفاظت از محیط زیست

  مهمترین وظیفه ی سازمان حفاظت از محیط زیست، مراقبت از زیستگاه های طبیعی کشور و جلوگیری از تخریب و آلودگی آن ها است.

  محیط بان ها مسئول اجرای قوانین و مقررات در یک منطقه هستند.

  محیط بان ها از منطقه ی تحت نظارت خود، بازدید می کنند و کلیه ی رویداد ها یا فعالیت هایی را که موجب تخریب محیط زیست می شوند شناسایی می کنند.

  حفاظت از محیط زیست مخصوص سازمان حفاظت از محیط زیست نیست، بلکه وظیفه ی همه ی ما است.

  سازمان حفاظت از محیط زیست، برخی از مناطق کشور را که در آن جا حفظ و تکثیر نسل جانوران یا گیاهان اهمیت خاصی خاصی دارد، به عنوان منطقه ی حفاظت شده اعلام می کند. این منطقه ممکن است جنگل یا مرتع یا دشت یا کوهستان باشد. برای مثال، منطقه ی جنگل های حرا در آب های خلیج فارس و دشت ارژن در فارس و اشترانکوه در لرستان از مناطق حفاظت شده ی کشور ما هستند.

  در منطقه ی حفاظت شده، مقررات خاصی برای حفظ گیاهان و جانوران تعیین می شود. برای مثال، شکار و صید یا قطع درختان و از بین بردن گیاهان در این منطقه ممنوع است.

  اصل 50 قانون اساسی

  در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند، وظیفه ی عمومی تلقی می گردد... .

  منبع مطلب : mobin0.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mobin0.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  اموزش درس های هفتم

  جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه کنید.

  سوالات درس  12

  1-علت تنوع زیاد گونه های گیاهی وجانوری در ایران چیست؟

  شرایطجغرافیاییایران

  2-چند گونه گیاهی در ایران شناسایی شده است؟

  حدود 9000  گونه

  3-چند گونه حشره در ایران تخمین زده می شود؟

  حدود  60000  گونه

  4-کدام گونه های جانوری و گیاهی مخصوص ایران است ؟

  سوسن چلچراغ  - سمندر لرستانی – لاله واژگون

  5-مهمترین عامل ازبین رفتن برخی از گونه های گیاهی وجانوری چیست؟

  فعّالیّتهاینادرستانسانها

  6-انسان در بهره برداری از طبیعت چگونه عمل می کند ؟ مثال بزنید.

  مادربهره برداریازطبیعتورفعنیازهایخودمانبایدطوریبرنامه ریزیوفکرکنیمکهکمترینآسیببهمحیطواردشود.

  برایمثال،کشیدنراهوساختنخانههایاشهرها،بدونتفکروبرنامه ریزی،جنگلهایامراتعراازبینمیبرد،برخیبرایتأمینزغالوسوختِدرختانراقطعمیکنند.

  7-تعادل طبیعت چگونه به هم می خورد؟

  وقتیدرختانجنگلیدریکناحیهنابود  میشوند،جانورانینیزکهغذایشانرادراینجنگلهابهدستمیآورند،ازبینمیروندوتعادلطبیعتبههممیخورد

  8-شکار بی رویه چگونه نسل بسیاری از جانوران را در خطر انقراض قرار می دهند؟

  شکاربیشازحدوصیدبیرویهنیزباعثکاهشبعضیگونههایجانوریشدهاستوقتیشکارچیانبرایتفریحیااستفادهازپوست،شاخهاواستخوان،حیواناتیمثلگورخر،آهویاپرندگانرادریکدشتمحاصرهوبهآنهاحملهمیکنند،بهتدریجنسلاینگونههاروبهکاهش

  میگذاردیادرخطرانقراضقرارمیگیرد.

  9-چرا زباله ها حیات زیستگاهها را تهدید می کنند؟

  زیرابسیاریاززبالههاییکهماتولیدمیکنیم،زیانآورندوسالهایزیاددرمحیطباقیمیمانند.

  10-افزایش جمعیت چگونه بر زندگی گیاهان وجانوران تأثیر بدی میگذارد؟

  هرچهجمعیتبیشترمیشود،فعّالیّتهایکارخانهایوحملونقلوتولیدموادسمیهمبیشترمیشودگازهایسمیکهازاتومبیلهایاکارخانههابههواوآبواردمیشوندیاسمهاییکهدرآفتکش هایکشاورزیوجوددارد،اثراتبدیبرزندگیگیاهانوجانوراندارند.

  11-مهمترین دلایل حفاظت از زیستگاهها کدامند؟

  سپاسگزاریازنعمتهایخداوند

  لذتبردناززیباییهاوتفکردرآفرینش

  حقحیات

  وابستگیموجوداتزندهبهیکدیگر

  فوایدگیاهانوجانوران

  12-رابطه درست وصحیح با طبیعت نشانه چیست؟

  نشانه شکرگذاری از نعمت های الهی

  13-آیا تخریب زیستگاهها آرامش انسان را برهم میزند؟

  انسانازدیدنمنظرههایطبیعیلذتمیبردمابادیدنجلوههایطبیعیبهعظمتآفرینشخداوندپی  میبریمهمهٔماوقتیاوقاتفراغتخودرادردامنطبیعتمیگذرانیماحساسآرامش

  بیشتریمیکنیم.اگرزیستگاهها،تخریبیانابودشوند،انسانازنعمتاستفادهودیدناینزیباییهامحروممیشود.

  14-آیا انسان حق دارد در استفاده از طبیعت زیاده روی کند؟

  انسان،تنهاموجودزندهٔرویزمیننیست،سایرموجوداتزندهنیزحقحیاتدارندومثلانسان،مخلوقخداوندهستند.انسانهامیتوانندفقطدرحدیکهنیازهایشانرابرآوردهکنند،ازطبیعتبهرهبرداریکنندوحقندارندبهدلیلزیادهروی درمصرفیاسودجویی،گونه هارانابودکنند.

  15-چگونه نابودی برخی از گونه های جانوری سبب نابودی جانوران می شود؟

  وقتیبرخیگونههاییکزیستگاهنابودمیشوند،غذایبرخیگونههایدیگرکممیشودوآنگونهنیزشروعبهکاهشمیکند،درنتیجهتعادلزندگیدرآنجابههممیخورد.

  16-برخی از فواید گیاهان وجانوران را ذکر کنید.

  بعضیازجانورانوگیاهانمنابعغذاییبرایانسانهاهستندماازگوشتبرخیدامهایاپرندگان

  ومیوه ها،غلات،سبزیجاتوچایتغذیهمیکنیم.بعضیازگیاهانخاصیتداروییدارندوبرایدرمانبیماریهااستفادهمیشوندبخشیازداروهاییکهدرداروخانه هافروختهمیشوندازعصارهٔگیاهانبه دستآمدهاست.

  17-مهمترین وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟

  مهمترینوظیفهٔسازمانحفاظتازمحیط زیست،مراقبتاززیستگاههایطبیعیکشوروجلوگیریازتخریبوآلودگیآنهااست.

  18-مهمترین شغل در سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟

  محیط بانی

  19-وظیفه ومسولیت محیط بانان چیست؟

  محیطبانهامسئولاجرایقوانینومقرراتمحیط زیستدریکمنطقههستند.محیطبانهاازمنطقهٔتحتنظارتخود،بازدیدمیکنندوکلیهرویدادهایافعّالیّتهاییراکهموجبتخریبمحیط زیست  میشوندشناسایی  میکنند.

  20-محیط بانان چه مواردی را به سازمان خود گزارش می دهند؟

  آنهاممکناستقطعدرختان،بوته کنی،شکارغیرقانونی،روشنکردنآتش،آلودگیهای

  محیط زیستییاسیلوطغیانرودخانهرادریکمکانمشاهدهکنندوآنرابهسازمانگزارشدهندبدینترتیبمحیطبانانباهمکاریسایراعضایسازمانازآلودگیوتخریبمحیطزیستجلوگیریمیکنند.

  21-برخی از کارهایی را که ما برای حفاظت از محیط زیست می توانیم انجام دهیم را ذکر کنید.

  نچیدن گل ها

  کاشت ونگهداری گیاهان در محیط زندگی

  قرار دادن غذا و آب برای حیوانات در زمستان

  قرار دادن باقیمانده برنج  یا  نان برای پرندگان

  کاهش مصرف کاغذ ودستمال کاغذی و جدا کردن کاغذ از زباله های تر

  نخریدن وسایل تزئینی درست شده از اعضای حیوانات

  روشن نکردن آتش در جنگل

  تماس با شهرداری یا سازمان حفاظت از محیط زیست در صورت بروز آلودگی مهم در محل زندگی

  22-منظور از منطقه حفاظت شده چیست؟

  سازمانحفاظتمحیط زیست،برخیازمناطقکشورراکهدرآنجاحفظوتکثیرنسلجانورانیاگیاهاناهمیتخاصیدارد،بهعنوانمنطقۀحفاظتشدهاعلاممیکنداینمنطقهممکناستجنگلیامرتع٭یادشتوکوهستانباشد.

  23-چند مورد از مناطق حفاظت شده ایران را ذکر کنید.

  برایمثال،منطقهٔجنگلهایحَرادرآبهایخلیجفارسودشتارژندرفارسواُشترانکوهدرلرستانازمناطقحفاظتشدهٔ  کشورماهستند.

  24-برخی از مقررات مناطق حفاظت شده را بنویسید.

  شکاروصیدیاقطعدرختانوازبینبردنگیاهاندراینمنطقهممنوعاست.

  25-اصل 50 قانون اساسی چه چیزی را مطرح می کند؟

  درجمهوریاسلامیایران،حفاظتمحیطزیستکهنسلامروزونسلهایبعدبایددر

  آنحیاتروبهرشدیداشتهباشند،وظیفهٔعمومیتلقیمیگرددو... .

  منبع مطلب : daers-7.blog.ir

  مدیر محترم سایت daers-7.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ایسودا 8 ماه قبل
  2

  کسی میدونه جواب را

  مهدی 2 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید