در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود نیرزد آنکه دلی را ز خود بیازاری چند جمله است

  1 بازدید

  معنی به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود نیرزد آنکه دلی را ز خود بیازاری چند جمله است را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  ادبیات متوسطه ی اول طرقبه

  1- با مرتب کردن واژه های زیر، جمله را مرتب کنید.

  معرقت- درون- چشمه های – از- سر – باز – خواهند کرد- من

  2-بیت ها و عبارت های زیر، از چند جمله تشکیل شده است؟

  الف) برای فراگرفتن و فهمیدن و به ویژه برای کشف کردن ، سری به طبیعت روستا زدم .

  ب) گفت: " جان پدر، تو نیز اگر بخفتی ، به از آن که در پوستین خلق افتی."

  پ) گه از دیوار سنگ آمد گه از در.....

  ت)معطر بود و خوب و دل پذیری          بدو گفتم که مشکی یا عبیری ؟

  که از بوی دلاویز تو مستم .

  ث)به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود      نیرزد آن که دلی را ز خود بیازاری

  ج)بر کسی این در مکن زنهار باز    

  چ)کاش روزی به کام خود برسید ..........

  3-در 'گزینه های زیر ، هر کدام تشبیه به کار نرفته است ، خط بزنید.

  الف) چشمه های معرفت                  

   ب) رشته دوستی

   پ)برق خوش حالی  

     ت)هم چون مرواریدی در صدف   

      ث)نام تو کلید هر چه بستند      

      ج)هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 

     چ)زندگی بر تو می زند لبخند 

    ح)تورا توش هنر می باید آموخت  

  4-جمله " هوابارانی است " به کدام صورت خوانده نمی شود ؟

  الف) امری       ب) عاطفی       پ) پرسشی       ت) خبری

  5-در ابیات و عبارت های زیر ، کدام واژه ها شبکه معنایی به وجود آورده اند ؟ زیر آنها خط بکشید.

  الف) توی گلدسته های یک گنبد        روز و شب زایر حرم باشیم

  ب)معطر بود و خوب و دل پذیری          بدو گفتم که مشکی یا عبیری ؟

  که از بوی دلاویز تو مستم .

  6- با توجه به بیت زیر ، کدام واژه نهاد نیست؟

  گه از دیوار سنگ آمد گه از در       گهی سر پنجه خونین شد گهی سر

  الف) دیوار       ب) سر      پ) سرپنجه       ت) سنگ

  7-چه آرایه هایی در شعر زیر وجود دارد؟

  الف) واژه واژه /سطر سطر /فصل فصل / گیسوان من سفید می شوند / هم چنان که سطر سطر / صفحه های دفترم سیاه می شوند

  ب) نمودش بس که دور آن راه نزدیک     شدش گیتی به پیش چشم تاریک

  8- تاریخ ادبیات :

  الف) نویسنده و سینماگری که با داستان های کودک و نوجوان ، فعالیت های فرهنگی اشرا شروع کرد و نخستین کتابش را با نام خانه ای برای شب ، در سال 1341 نوشت..........نام داشت.

  ب)بیت زیر،از کدام شاعر است ؟ نام کتابش چیست؟

  این درختانند هم چون خاکیان      دست ها بر کرده اند از خاکدان

  9- نهاد ، فعل ، متمم، مفعول و مسند را در جمله های زیر مشخص کنید.

  الف) نهاد ها...................

  مثل یک شاخه گل جوانه بزن

  زنگ تفریح را که زنجره زد...

  بر درختی شکوفه ای خندید     در کتابی بهار معنا شد

  ب)متمم ها............................

   پدر را گفتم ....  

   یعنی که نمودند در آیینه صبح    کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

  زندگی همین لحظه هاست و از دست دادن فرصت ها جز غصه و اندوه چیزی به همراه ندارد.

  تو را پرواز بس زود است و دشوار     زنو کاران که خواهد کار بسیار؟

  برزگری پند به فرزند داد     کای پسر این پیشه پس از من توراست

  بر مردم چشم دیدن آموز  / پ) گفتم: " ای تن رنج از بهر خدای بکش "

  پ) مفعول ها: .............................................................

  تا توانی پیش کس مگشای راز / الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم / تا معلم ز گرد راه رسید     گفت با چهره ای پر از خنده / مصحف عزیز بر کنار گرفته و ...../ گفت پیغمبر هر آن کو سر نهفت / یکی سر بر نمی دارد ..../هم قصه نانموده دانی /هجوم فتنه های آسمانی      مرا آموخت علم زندگانی / بر مردم چشم دیدن آموز  

  ت)-مسند ها .............................................................

  دانه ها چون در زمین پنهان شوند ........../ زو.د گردد با مراد خویش جفت  / روز و شب زایر حرم باشیم  /

  زندگی مجموعه ای از روزها و ماه ها و سال هاست   /نگردد شاخک بی بن برومند  / باز هم در کلاس غوغا شد   /

  یاد دارم که در ایام طفولیت ، متعبد و شب خیز بودم / متخصصان و دانشمندان خارجی مجبور شده اند که ....../

  نظامی در آرایش  صحنه های شعرش استاد بی نظیری است / هجوم فتنه های آسمانی      مرا آموخت علم زندگانی 

  10- منظور از عبارت " آینده با حرف ساخته نمی شود " چیست ؟ توضیح داده و شعری را که در این زمینه به یاد می آورید بگویید.

  11-معنی کنایی کدام گزینه نادرست است؟  روی آن خط بزنید. 

  الف) چشم از جهان فرو بست: به دنیا آمد       ب) چشم دوختن کنایه از دقیق شدن       پ) از کوره در رفتن کنایه از عصبانی شدن        ت) از زبان افتادن کنایه از ناتوانی در سخن گفتن      ث) بر باد مکن کنایه از تلف نکردن  

      ج) گره از کار دیگران گشودن کنایه از کمک کردن

  12-شعر ای مرغک و شعر علم زندگانی که هر دو از پروین اعتصامی هستند با هم مقایسه کرده و شباهت ها و تفاوت های آن را بگویید.

  13- معنی شعر و متن :

  الف) جهان جمله فروغ روی حق دان 

        حق اندر وی ز پیدایی است پنهان

  ب) به هر جا بنگرم کوه و در و دشت     نشان از قامت رعنا تو بینم 

  پ) گفتم: " ای تن رنج از بهر خدای بکش

   ت) همه شب دیده بر هم نبسته و ....

  ث) به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود

       نیرزد آن که دلی را زخود بیازاری .

  13-کدام دسته از فعل ها ، تماما اسنادی است؟

  الف) دید-باشد-گفت       ب)ایستاد-آمد-پرید

  پ)گشت-رفت- دید        ت)گردید-است-باد

  14-بهتراز هرچه هست در دنیا............................... مصراع دوم رااز خودتان بسازید.

  15 – مفرد نوابغ و وظایف چیست؟

  16-اگر بیت زیر،بیت آغاز یک شعر ده بیتی باشد ، قالب آن کدام است؟

  " روزی گذشت پادشهی از گذرگهی       فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست "

  الف)مثنوی       ب)قطعه         پ)چهارپاره       ت)رباعی     

  17-شخص و شمار فعل های عبارت زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

  " دانش آموزان دوستش داشتند . همان گونه که وقتی رییس جمهور هم شد ، مردم اورا دوست داشتند."

  الف)سوم شخص مفرد- سوم شخص مفرد- سوم شخص مفرد

  ب)سوم شخص جمع- دوم شخص مفرد- سوم شخص جمع

  پ)سوم شخص جمع- سوم شخص مفرد-سوم شخص جمع

  ت) سوم شخص مفرد- سوم شخص مفرد –دوم شخص جمع

  18- معنی واژه های زیر را بنویسید.سپس دو واژه ساده و دو واژه غیر ساده از بین آن ها انتخاب کرده و بگویید.

  خرناسه-مویه-استحکامات- استقلال- کیمیا- اعظم- گیتی- اثنا- حک کردن- مصاحبت- تامل- بصیرت- استعداد- تحلیل- مطبوعات- رسانه ها- پارسایی-شب خیز- متعبد- فارغ- افق-گلدسته- مناره-زایر- هست کن- اساس-ترقی- ضریح- حجره- علامه- دارالشفا- حرم- شیفته- متواضع- مطهر- هی- عجوز-محفل- معظم-زنده دلان- تعالی- مشاعره- نوید-رزق- چمیدن

  19- نقش واژه هایی که زیر آن ها  خط کشیده شده  مشخص کنید.چه آرایه ادبی دارد؟.

  ای مرغک خرد ز آشیانه     پرواز کن و پریدن آموز

  20- این بیت یادآور کدام عبارت یا بیت  کتاب است؟

  " این همه نقش عجب بر درو دیوار وجود  

   هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار"

   21- قافیه را در بیت زیر معلوم کنید. 

  پرید از شاخکی بر شاخساری         گذشت از بامکی بر جوکناری

  منبع مطلب : adabiatejaleb.blogfa.com

  مدیر محترم سایت adabiatejaleb.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پرسش های چهارگزینه ای فصل چهارم 1

  29. در کدام گزینه غلط املایی دیده نمی‌شود؟
  1 ـ پدر پروین گاهی شعری به او می‌داد تا قافیه‌هایش را تغییر بدهد و در سرودن شعر تجربه بیاندوزد.
  2 ـ پروفسور، هر وقت از خواندن و پژوهش فراقت می‌یافت، به باغبانی می‌پرداخت.
  3 ـ برای زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س) دم در صحن از اتومبیل پیاده شدیم.
  4 ـ در اوّلین ساعات حضورش در قم به حرم حضرت معصومه(س) پناه برد و سر بر ضریه آن حضرت گذاشت.
  30. در همة گزینه‌ها به جز گزینة...... واژه‌ها هم خانواده هستند.
  1 ـ تضعیف- ضعف 2 ـ خوشبین- دیدار 3 ـ اعتدال- معتدل 4 ـ خصال- خصم
  31. در کدام گزینه مفعول بیشتری آمده است؟
  1 ـ هر چه کنی کشت همان بدروی/ کار بد و نیک چو کوه و صداست
  2 ـ به جان زنده دلان سعدیا، که ملک وجود/ نیر زد آنکه دلی را از خود بیازاری
  3 ـ هجوم فتنه‌های آسمانی/ مرا آموخت علم زندگانی
  4 ـ شو روز به فکر آب و دانه/ هنگام شب آرمیدن آموز
  32. در کدام گزینه گزاره بر نهاد مقدم شده است؟
  1 ـ گرفتم آن گل و کردم خمیری 2 ـ آن که بخشید و ایمان، خاک را
  3 ـ رام تو نمی شود زمانه 4 ـ که بیچاره بودی در آغوش من
  33. در کدام گزینه شخص – شمار- شناسه و بن فعل نادرست است؟
  1 ـ می‌گریید: دوم شخص- جمع- ید- مضارع
  2 ـ بمانی: دوم شخص- مفرد- ی- مضارع
  3 ـ شنیده بود: دوم شخص- مفرد- د- ماضی
  4 ـ گرفته باشیم: اول شخص- جمع- یم- ماضی
  34. با توجّه به بیت «سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز/ مرده آن است که نامش به نکویی نبرند»، کدام گزینه نادرست است؟
  1 ـ زمان فعل‌ها مضارع می‌باشند 2 ـ آن: صفت اشاره 3 ـ نکویی: متمم 4 ـ سعدیا: منادا
  35. مترادف همة واژه‌ها جز گزینة......... درست است.
  1 ـ عجوز: پیرزن 2 ـ آرمیدن: آسوده بودن 3 ـ صحن: حیاط 4 ـ دلاویز: شجاع
  36. همة گزینه‌ها مانند یکدیگر هستند به جز گزینة........
  1 ـ معانی 2 ـ نوابغ 3 ـ عابران 4 ـ دقایق
  37. در کدام گزینه هر دو فعل «امر و نهی» یافت می‌شود؟
  1 ـ چو گل بشنید این گفت و شنودم/ بگفتا من گلی ناچیز بودم
  2 ـ مندیش که دام هست یا نه/ بر مردم چشم، دیدن آموز
  3 ـ تا توانی پیش کس مگشای راز/ بر کس این در مکن زنهار باز
  4 ـ شو روز به فکر آب و دانه هنگام شب آرمیدن آموز
  38. توصیف زیر مربوط به کدام شخصیت ادبی می‌باشد:
  «وی با بهره گیری از عناصر طبیعت با بیانی رمزگونه به ترسیم سیمای جامعة خود پرداخته است»
  1 ـ قیصر امین پور 2 ـ نصرالله مردانی 3 ـ علی اسفندیاری 4 ـ پروین اعتصامی
  39. در عبارت زیر کدام آرایه دیده نمی‌شود؟
  هرچه کنی کشت همان بدروی کار بد و نیک چو کوه و صداست
  1 ـ ضرب المثل 2 ـ سجع 3 ـ تشبیه 4 ـ
  تضاد
  40. توضیح کدام گزینه نادرست است؟
  1 ـ خاطره نوشته‌ای است توصیفی که معمولاً زیبا، عاطفی و پر جاذبه است.
  2 ـ اساس بسیاری از داستان ها، فیلم ها، آثار هنری، خاطرات است.
  3 ـ زمان و شخص از ویژگی‌های دیگر فعل است.
  4 ـ یکی از راه‌های پرورش ذهن خلّاق، خاطره نویسی است.
  41. عبارت زیر چند جمله است؟
  «نیما ناگهان به خود می‌آید. هنوز گیج و غرق زیبایی شعر است. با دستپاچگی می‌گوید: ها؟ بله! زیبا بود، گمان کنم شاعر آن ویکتور هوگو باشد.»
  1 ـ شش جمله 2 ـ هشت جمله 3 ـ پنج جمله 4 ـ هفت جمله
  42. شعر «عاشقا خیز کامد بهاران/ شکوه‌ها را بنه خیز و بنگر/ که چگونه زمستان سرآمد» چند جمله می‌باشد و «ان» در «بهاران» نشانة چیست؟
  1 ـ شش جمله- پسوند مکان 2 ـ هشت جمله- علامت جمع فارسی
  3 ـ پنج جمله- پسوند مکان 4 ـ هفته جمله- پسوند زمان
  43. در شعر «زندگی شگفتن است/ با زبان سبز راز گفتن است»، نقش همة گزینه‌ها جز گزینة...... درست است.
  1 ـ شکفتن: مسند 2 ـ زندگی: نهاد 3 ـ زبان: موصوف 4 ـ سبز: صفت
  44. کدام گزینه از لحاظ ساخت دستوری متفاوت است؟
  1 ـ ریخت و پاش 2 ـ پخت و پز 3 ـ جست و جو 4 ـ سوز و گداز
  45. در کدام گزینه «نهاد» پنهان است؟
  1 ـ می‌دید 2 ـ چرخیدند 3 ـ رفتی 4 ـ می‌رود
  46. در جای خالی کدام گزینه باید قرار گیرد؟
  «شهرت و محبوبیت کیومرث صابری ابتدا با عنوان........... در صفحه ی سوم روزنامه.......... آغاز شد.»
  1- گل آقا – ایران 2- دو کلمه حرف حساب – اطلاعات
  3- چرند و پرند- همشهری 4- حرف اضافه – نسیم شمال
  47. در کدام کلمه هر دو کلمه «جمع» محسوب نمی شود؟
  1- مظاهر – شعرا 2- نکات - گوناگون 3- مسائل – اعمال 4- نوکاران- استحکامات
  48. کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست؟
  1- ناسخ 2- منسوخ 3 –سنخیت 4- نسخه
  49. زمان کدام فعل نمی تواند هم حال و هم گذشته باشد؟
  1- می دمید 2- می آفرید 3- می کشید 4- می پرید
  50. کدام گزینه اضافه تشبیهی نیست؟
  1- موج جمعیت 2- ملک وجود 3- رشته ی دوستی 4- مردم چشم
  51. معنی و مفهوم کدام گزینه نادرست است؟
  1- گره از کار دیگران گشودن: مشکلات دیگران را حل کردن
  2- سر به زیر داشتن: سر به پایین انداختن
  3- در پوستین خلق افتادن: غیبت کردن
  4- چهره گشودن: شاد شدن
  52. بیت «به راستی که یکی از نوابغ ادب است/ میان شاعره ها تا کنون نظیرش نیست»از کیست و در ستایش از کیست؟
  1- پروین اعتصامی – نیما یوشیج 2- پروین اعتصامی – محمد حسین شهریار
  3- محمد حسین شهریار – پروین اعتصامی 4- محمد حسین شهریار – نیما یوشیج
  53. در عبارت ( این قباله ی فلان زمین است و فلان مال را فلان کس ضمین ) کلماتی که زیرشان خط کشیده شده مربوط به کدام گزینه می باشد؟
  1–قافیه 2 – جناس 3- سجع 4 –گزینه 2 و 3
  54. رابطه گروه کلمات کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟
  1- بیزاری و تنفر 2- ناله و مویه 3- دل آزرده و ناراحت 4- علم و عمل
  55. زمان کدام فعل با بقیه متفاوت است؟
  1- پذیرفته اند 2- رفته بود 3- نداده است 4- نشان می دهد
  56. درتعیین قالب شعری کدام گزینه دخالت ندارد؟
  1- طرز قرار گرفتن قافیه ها 2- موضوع 3- تعداد ابیات 4- بیان شاعرانه
  57. در کدام گزینه،شناسه –شخص – بن فعل نادرست گفته شده است؟
  1- بدوند: «ند» – سوم شخص جمع-مضارع 2- خواهید آمد: «د»- دوم شخص جمع - مستقبل
  3- می کوشم: «م» - اول شخص مفرد- مضارع 4- در یابید: «ید» – دوم شخص جمع – مضارع
  58. در مصراع دوم بیت زیر کدام واژه یافت نمی شود؟
  « برزگری پند به فرزند داد/ کای پسر این پیشه پس از من تو راست »
  1- نشانه ی مفعول 2- حرف اضافه 3 – حرف ندا 4- حرف ربط
  59. «ی» درکدام گزینه با بقیه متفاوت است؟
  1- دلتنگی 2- شهرستانی 3- دستپاچگی 4- سختی
  60. پدر شعر نو در ادب فارسی در کدام یک ازگزینه های زیر آمده است؟
  1- سهراب سپهری 2- نیما یوشیج 3- رودکی 4- قیصر امین پور
  61. در کدام گزینه «چه» به معنای خردی و کوچکی نمی باشد؟
  1-

  منبع مطلب : adabiyat18.blogfa.com

  مدیر محترم سایت adabiyat18.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  هیراد 2 ماه قبل
  1

  ای سعدی! به جان زنده دلان قسم که پادشاهی هستی آنقدر ارزش ندارد که به خاطر آن، موجودی را از خود برنجانی

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  نمد والا

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  مایع و شانه می آیم از شما میپرسیم بعد شما از من سوالی بپرسید خیلی اذیت ابلها بیشعورا

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید