در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  متوازی الاضلاعی که دارای زاویه قائمه باشد چه نام دارد

  1 بازدید

  متوازی الاضلاعی که دارای زاویه قائمه باشد چه نام دارد را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  متوازی‌الاضلاع

  متوازی الاضلاعها

  هر چهار ضلعی که اضلاع آن دو به دو با هم موازی باشند

  خواص متوازی الاضلاع : ضلع های روبرو موازیند.

  زاویه های روبرو با هم مساویند.

  قطرها یکدیگر را نصف می کنند.


  مستطیل

  متوازی الاضلاعی که قطر های آن هم اندازه هستند.

  متوازی الاضلاعیکه اضلاع متوالی بر هم عمودند.

  1- مستطیل متوازی الاضلاع است.،یعنی

  ضلع های روبرو موازیند.

  زاویه های روبرو با هم مساویند.

  قطرها یکدیگر را نصف می کنند.

  2- چهار زاویه قائمه دارد

  3- قطرها هم اندازه اند

  4- اضلاع متوالی بر هم عمودند.خطوط موازی

  لوزی

  متوازی الاضلاعی است که قطرهای آن بر هم عمودند.

  1- لوزی یک متوازی الاضلاع است.،یعنی

  ضلع های روبرو موازیند.

  زاویه های روبرو با هم مساویند.

  قطرها یکدیگر را نصف می کنند.

  2- اضلاع آن با هم مساویند

  3- قطر ها بر عمودند.

  مربع

  متوازی الاضلاعی استکه اضلاع متوالی آن بر هم عمود و هم اندازه اند.

  متوازی الاضلاعی استکه قطرهای آن بر هم عمود و هم اندازه اند.

  لوزی است که چهار زاویه قائمه دارد

  مستطیلی است که اضلاع متوالی آن هم اندازه اند.

  -1-مربع یک متوازی الاضلاع است.،یعنی

  ضلع های روبرو موازیند.

  زاویه های روبرو با هم مساویند.

  قطرها یکدیگر را نصف می کنند.

  2- قطرها بر هم عمود و هم اندازه اند

  3- اضلاع متوالی بر هم عمود وهم اندازه اند.

  منبع مطلب : 4shahriarisc.blogfa.com

  مدیر محترم سایت 4shahriarisc.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پایه هشتم

  چهارضلعی ها

  هر چهار ضلعی دارای چهار ضلع ، چهار راس ، چهار زاویه و دو قطر میباشد مانند چهار ضلعی      ABCD.

  نکته : مجموع زاویه های داخلی چهار ضلعی 360 درجه است.

  توجه: هر چهار ضلعی را می توان با رسم یک قطر آن به دو مثلث تبدیل کرد. پس:

  º360= º180×2                           A             B

                                           A   

                                                                                                                                                                                         C               D

  چهار ضلعی مهم: در بین چهار ضلعی ها، متوازی الاضلاع، مستطیل، مربع، لوزی، ذوزنقه به دلیل ویژگی های خاصی که دارند از اهمیت بیشتری برخوردارند.

  تعریف متوازی الاضلاع: هر چهار ضلعی که در آن هر دو ضلع روبرو به هم موازی باشند متوازی الاضلاع می باشد.        

     *خصوصیات متوازی الاضلاع:

  1-  هر دو متوازی الاضلاع ضلع های روبه رو، با هم برابرند

  2-   در هر متوازی الاضلاع، زاویه های روبه رو با هم مساوی اند.

  3-   زاویه های مجاور تبه هم ضلع مکمل یکدیگرند.

  4-  در هر متوازی الاضلاع قرها یک دیگر را نصف می کنند.

  در ادامه مشاهده کنید .

  چهارضلعی ها

  هر چهار ضلعی دارای چهار ضلع ، چهار راس ، چهار زاویه و دو قطر میباشد مانند چهار ضلعی      ABCD.

  نکته : مجموع زاویه های داخلی چهار ضلعی 360 درجه است.

  توجه: هر چهار ضلعی را می توان با رسم یک قطر آن به دو مثلث تبدیل کرد. پس:

  º360= º180×2                           A             B

                                           A   

                                                                                                                                                                                         C               D

  چهار ضلعی مهم: در بین چهار ضلعی ها، متوازی الاضلاع، مستطیل، مربع، لوزی، ذوزنقه به دلیل ویژگی های خاصی که دارند از اهمیت بیشتری برخوردارند.

  تعریف متوازی الاضلاع: هر چهار ضلعی که در آن هر دو ضلع روبرو به هم موازی باشند متوازی الاضلاع می باشد.        

     *خصوصیات متوازی الاضلاع:

  1-  هر دو متوازی الاضلاع ضلع های روبه رو، با هم برابرند

  2-   در هر متوازی الاضلاع، زاویه های روبه رو با هم مساوی اند.

  3-   زاویه های مجاور تبه هم ضلع مکمل یکدیگرند.

  4-  در هر متوازی الاضلاع قرها یک دیگر را نصف می کنند.

  محیط متوازی الاضلاع: دو برابر مجموع دو ضلع مجاور می باشد.

  مساحت متوازی الاضلاع: برابر است با حاصل ضرب قاعده در ارتفاع.

  مساحت را با حرف S  نمایش می دهند.

  توجه: واحدهای مساحت عبارتند از2 cm (سانتی متر مربع) و 2 m(مترمربع) و …

  تعریف مستطیل: هر متوازی الاضلاع که یک زاویه ی قائمه داشته باشد، مستطیل است.

  خصوصیات مستطیل:

  هر مستطیل یک متوازی الاضلاع است یعنی اضلاع روبه روی هم با هم موازی و مساوی اند.

  مستطیل چهار زاویه ی مساوی دارد و همه ی آنها قائمه اند.

  قطرهای مستطیل با هم برابرند.

  قطرهای مستطیل هم دیگر را نصف می کنند.

  محیط مستطیل: برابر است با دو برابر مجموع طول و عرض

  مساحت مستطیل: برابر است با حاصل ضرب طول و عرض آن

  تعریف مربع: مستطیلی را که در آن هر دو ضلع مجاور با هم برابر باشند مربع می گوییم.

  خصوصایات مربع:

  1-  هر مربع چهار ضلع مساوی دارد.

  2-  هر مربع چهار زاویه ی قائمه و مساوی دارد.

  3-   در مربع قطرها با هم برابرند.

  4-   در هر مربع قطرها یک دیگر را نصف می کند.

  5-   در هر مربع قطرها یکدیگر را نصف می کند.

  6-   در مربع قطرها، نیم ساز زاویه ها هستند.

  محیط مربع: برابر است با 4 برابر یک ضلع (محیط = 4 × یک ضلع)

  مساحت مربع: برابر است با مجذور یک ضلع (مساحت = یک ضلع× خودش)

  نکته: اگر اندازه ی قطر مربع را داشته باشیم می توانیم مساحت را از دستور مقابل به دست آوریم.

  خودش×قطر   = مساحت مربع

        2

  تعریف ذوزنقه: هر چهارضلعی که در آن فقط دو ضلع موازی باشند ذوزنقه نامیده می شود. دو ضلع موازی را قاعده ها و دو ضلع غیرموازی را ساق های ذوزنقه می گویند.     B          A      

  قاعده ها                          ساق ها                           قطرها                            C          H                                      D   

  خصوصیات ذوزنقه: در ذوزنقه زاویه های مجاور  به هر ساق مکمل یکدیگرند.

  ذوزنقه ی متساوی الساقین: ذوزنقه ای است که ساق های آن با هم مساوی باشند.

  خصوصیات ذوزنقه ی متساوی الساقین:

  1-  زاویه های مجاور به هر ساق مکمل یکدیگرند.

  2-   زاویه های مجاور به هر قاعده با هم مساوی اند.

  3-   در ذوزنقه ی مستاوی الساقین قطرها با هم مساوی اند.

  ذوزنقه ی قائم الزاویه: ذوزنقه ای که در آن یکی از ساق ها بر هر دو قاعده عمود باشد

  . ساقی را که بر دو قاعده عمود است، ساق قائم و دیگری را ساق مایل می گویند.

  محیط ذوزنقه: برابر است با مجموع اضلاع.

  مساحت ذوزنقه: برابر است با مجموع دو قاعده ضرب در نصف ارتفاع.

   / 2                         ارتفاع × ( قاعده بزرگ+قاعده کوچک )=مساحت ذوزنقه

  تعریف مثلث : وقتی سه خط، دو به دو یک دیگر را در سه نقطه ی متمایز قطع کنند، یک مثلث پدید می آید.                                      A

  نقاط برخورد خط ها را راس های مثلث می گویند.

  (نقاط A، B، C) .                           C        B

  پاره خط های AB و ACو BC ضلع های مثلث  هستند.

  فاصله ی هر راس تا ضلع مقابلش ، ارتفاع مثلث می باشد.

  خصوصیات مثلث:

  1-  در هر مثلث مجموع زوایای داخلی 180 درجه می باشد.

  2-   در هر مثلث اندازه ی خارجی با مجموع دو زاویه ی داخلی غیر مجاورش برابر است.

  محیط مثلث: برابر است با مجموع سه ضلع.

  مساحت مثلث : برابر است با نصف حاصل ضرب قاعده در ارتفاع

    /  2ارتفاع ×  قاعده =  مساحت

  منبع مطلب : r1880.blog.ir

  مدیر محترم سایت r1880.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سارا 11 ماه قبل
  0

  سلام

  مهدی 2 سال قبل
  3

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید