در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  قلب یک کودک در هر دقیقه ۱۱۵ بار می زند قلب او در هر ساعت چند بار میزند

  1 بازدید

  قلب یک کودک در هر دقیقه ۱۱۵ بار می زند قلب او در هر ساعت چند بار میزند را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  نمونه سوال ریاضی پنجم سری جدید

  الف) 87هفتم            ب) 55 هفتم                     ج) 88 چهارم                د) 84 هفتم

   

  ۲- کدام دسته از اعداد زیر بر 3 بخش پذیر نیست؟

  الف)36 و 51             ب) 42 و 72                     ج) 87 و 90               د) 53 و 40

   

  ۳-از کسرهای زیر کدام بزرگ تر است؟

  الف)2 دوازدهم            ب) 3 هیجدهم            ج)   5 بیستم            د) 8 چهل و هشتم

   

  ۴-مربعی که محیط آن 24 متر است مساحت آن چند متر مربع است؟

  الف) 32                                      ب) 36                     ج) 24                        د) 48

   

  ۵- زهرا 7 پیراهن و فاطمه 8 پیراهن دوخته است. نسبت کار فاطمه به کل کار چیست؟

  الف) 7 پانزدهم                ب) 7 هشتم                ج) 8 پانزدهم            د) 8 هفتم

   

  ۶- کدام یک از کسرهای زیر از یک پنجم بزرگ تر و از یک چهارم کوچک تر است؟

  الف) 2چهارم                 ب) 5 چهارم                      ج) 5 بیست و پنجم             د) 9 چهلم

   

  ۷- پنج ششم18 تا برابر است با:        

         الف) 16 تا            ب) 30 تا            ج)15 تا       د) 17 تا

   

  ۸- مساحت مربعی که هر ضلع آن یک کیلومتر باشد چند متر مربع است؟

  الف) هزار متر مربع        ب) یک کیلومتر مربع        ج)یک میلیون متر مربع          د) هیچکدام

   

  ۹-   380000 متر مربع یعنی:

  الف) 380 هکتار        ب) 3800 هکتار                   ج) 38 هکتار          د) 38000 هکتار

   

  ۱۰- دو ساعت و چهارده دقیقه برابر است با:

  الف) 6814 ثانیه              ب) 4080 ثانیه            ج) 8040 ثانیه             د)7214 ثانیه

   

  ۱۱- عدد سه میلیون و سه هزار و سه کدام است:

  الف) 30003003              ب) 3000303           ج) 3003003             د)3030003

   

  ۱۲-   قلب یک کودک در هر دقیقه 115 بار می زند. قلب او در ربع ساعت چند بار می زند؟

  الف) 6900                     ب) 3450                      ج) 1725             د) 1150

   

  ۱۳- مساحت ذوزنقه مساوی است با:

  الف) مجموع دو قاعده Î ارتفاع                          ب)نصف مجموع دو قاعده Î ارتفاع

  ج) حاصلضرب دو قاعده Î ارتفاع                       د) نصف حاصلضرب دو قاعده Î ارتفاع

   

  ۱۴- اگر کسرهای 2 پنجم ، 3 چهارم ، یک سوم را با هم مقایسه کنیم و آنها را از کوچک به بزرگ و از چپ به راست بنویسیم کدام پاسخ صحیح است؟

  الف) یک سوم, 2 پنجم, 3 چهارم                   ب) یک سوم, 3 چهارم , 2 پنجم

  ج) 3 چهارم, 2 پنجم, یک سوم                      د) 3 چهارم, یک سوم, 2 پنجم

   

  ۱۵- در جای خالی (08587) چه عددی باشد تا عدد پنج رقمی حاصل هم بر 6 و هم بر 9 بخش پذیر باشد؟

  الف) 7                         ب) 9                            ج) 4                       د) 8

   

  ۱۶- کدام یک از کسرهای زیر ساده نمی شود؟

  الف) 64 سیزدهم              ب) 33 بیست و هفتم          ج) 26 دوازدهم        د) 30 هفتادو پنجم

   

  ۱۷- علی قلکش را شکست و ثلث پول های آن را به خواهرش و نصف بقیه ی پول را به برادرش داد .پاسخ صحیح کدام گزینه است.

  الف) به خواهرش بیشتر پول داده است.    

  ب) به خودش و خواهر و برادرش به مقدار مساوی پول رسیده است.  

  ج) به برادرش بیشتر پول داده است.              

  د) چون مقدار پول معلوم نیست نمی شود حساب کرد.

   

  ۱۸- اگر قیمت یک خودکار از 75 تومان به 90 تومان افزایش یابد، چند درصد به قیمت آن اضافه می شود؟

  الف) % 15                    ب) % 20             ج) % 25                    د) % 30

   

   ۹- در ساختن یک مکعب به ضلع (بُعد) 5 سانتیمتر ، چند سانتمتر مربع مقوا به کار می رود؟

  الف) 125 سانتمتر مربع         ب) 100 سانتمتر مربع        

      ج) 150 سانتمتر مربع         د) 200 سانتمتر مربع

   

  ۲۰- کدام گزینه درست است.

  الف) 4/7 متر = 74 سانتیمتر               

  ب) 07/40 را با حروف « چهل و هفت صدم » می نویسیم

  ج) گسترده ی چهار وجهی منتظم از 4 مثلث متساوی الاضلاع تشکیل شده است.    

     د) همه ی موارد صحیح است.

   

  ۲۱- هرگاه اندازه ی طول ضلع های یک زاویه را امتداد دهیم اندازه ی زاویه ......

  الف) تغییر نمی کند                       ب)بزرگ تر می شود    

     ج) کوچک تر می شود              د)بازتر می شود

   

  ۲۲- در عبارت 16 بیست و هشتم=...... × 4 هفتم کدام کسر زیر را در جای خالی بگذاریم تا تساوی برقرار باشد؟

  الف) 4 هفتم                     ب) 4 چهارم            ج) 7 چهارم               د) 4

   

  ۲۳- کدام گزینه ،مساحت یک لوزی که قطر بزرگ آن 5متر و قطر کوچکش 80 سانتی متر است را نشان می دهد؟

  الف) 400 سانتیمتر مربع             ب) 200 سانتیمتر مربع  

     ج) 4متر مربع                         د) 2 متر مربع

   

  ۲۴- کدام گزینه برای حاصل ضرب تقریبی « 45×27 » مناسب تر است؟

  الف) 800                 ب) 1000               ج) 1200                  د) 1500

   

  ۲۵-عدد « ده میلیارد و سیزده هزار » چند رقمی است؟

  الف: هفت رقمی        ب: هشت رقمی                ج: یازده رقمی              د: دوازده رقمی

  ۲۶- حاصل عبارت روبرو کدام است؟                «   چهار و چهار هفتم منهای سه و شش پنجم»

  الف: یک و بیست و دو سی و پنجم                              ب: سیزده سی و پنجم     

  ج: بیست و دو سی و پنجم                                          د : یک و سیزده سی و پنجم      

        

  ۲۷-خمس 60 تا برابر است با:             

  الف) 30 تا                    ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا

  ۲۸- کدام دسته از اعداد زیر بر 6 بخشپذیر است؟

  الف)36 و 513                                                   ب) 42 و 702                             

  ج) 86 و 906                                                    د) 24 و 40

  ۲۹-یک کیلومتر مربع چند هکتار است؟

  الف: 1 هکتار          ب: 10 هکتار          ج: 100 هکتار      د: 1000 هکتار

  ۳۰-کدام گزینه درست است؟

  الف:   2/7 سانتیمتر = 72 میلیمتر                        ب:    3/4 متر = 4300 سانتیمتر

  ج: 35/2 کیلوگرم = 2035 گرم                           د: همه ی موارد صحیح است.

  ۳۱-   %40 عددی 160 تا شده است .خود آن عدد چند بوده است؟

  الف: 4               ب: 400                 ج: 84                    د: 16

  ۳۲-کدام دو عدد با هم برابرند

  الف: 80/2 و 8/2                                            ب: 05/4   و 5/4           

     ج: 090/8    و 90/80                               د: الف و ب هر دو صحیح است

  ۳۳-حجم یک مکعب مستطیل 96 سانتیمتر مکعب است. اگر طول و عرض آن 3 و4 سانتیمتر باشد ارتفاع آن چند سانتیمتر است؟

  الف: 7 سانتیمتر                 ب: 89 سانتیمتر       ج: 12 سانتیمتر        د: 8 سانتیمتر

  ۳۴-کدام رقم از عدد روبرو را پاک کنیم تا « پنجاه میلیارد و بیست و سه میلیون و نه هزار خوانده شود؟     500230009000

  الف: یکان             ب: دهگان هزار            ج: صدگان میلیون             د: یکان میلیارد

  ۳۵-حاصل عبارت روبرو کدام است؟   دو و شش هفتم به اضافه ی سه و چهار پنجم

  الف: پنج و ده سی و پنجم             ب: شش و بیست و چهار سی و پنجم

  ج: پنج و بیست و سه سی و پنجم     د: شش و بیست و سه سی و پنجم       

          

  ۳۶-ربع 60 تا برابر است با:             

  الف) 30 تا            ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا

    ۳۷- در جای خالی چه عددی را قرار دهیم تا تساوی درست باشد؟     مخرج 20= شش هشتم          

  الف : 18                          ب: 15                 ج: 12                        د: 9

  ۳۸-مساحت زمینی به شکل لوزی به قطرهای 400 متر و 150 متر چند هکتار است؟

  الف: 60000 هکتار      ب: 60 هکتار                  ج: 6هکتار            د: 3هکتار

  ۳۹-کدام گزینه غلط است؟

  الف: 3/20 متر = 2030 سانتیمتر                ب: 1/0 سانتیمتر = یک میلیمتر

  ج: 07/4 کیلوگرم = 4007 گرم                     د: 009/1 متر = 1009میلیمتر

  ۴۰- %30 عدد 120 چند تا می شود؟

  الف: 4 تا                           ب: 36تا                  ج: 90تا                 د: 360تا

  ۴۱-حاصل تفریق دو عدد مرکب 14    56      7 و 27    53      4 کدام است؟

  الف: 57    3     3                         ب: 47       2      3                           

     ج: 13      3     3                         د: 47    3     3

  ۴۲-نسبت وزن یک مادر به فرزندش مثل 7 به2 است. اگر وزن مادر 63 کیلوگرم باشد وزن فرزند او چند کیلوگرم است.

  الف: 9کیلوگرم             ب: 14 کیلو گرم         ج: 18 کیلوگرم      د: 45 کیلوگرم

  ۴۳-دو جعبه ی مکعبی شکل داریم یکی به ابعاد 2سانتیمتر و دیگری به ابعاد 6سانتیمتر. در داخل جعبه ی بزرگ چند جعبه از نوع کوچک جا می گیرد؟

  الف؟ 27تا                      ب: 8تا                    ج: 9تا                       د: 3 تا

  ۴۴-نسبت طول مستطیلی به عرض آن مثل 3به5 است .اگر محیط مستطیل 160سانتی متر باشد ،طول مستطیل چقدر است؟

  الف: 30سانتی متر                 ب:5متر                      ج:50سانتی متر             د: 30متر

  ۴۵-کدام یک از اعدادزیر بر 2،3،5،9 بخش پذیر است؟

  الف: 160                           ب:144           ج: 180                د:165

   باتشکر از همکار گرامی آقای   محسن    فروتن

  منبع مطلب : aramide.blogfa.com

  مدیر محترم سایت aramide.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  اسما 1 سال قبل
  1

  قلب اودرهرساعت چندبارمی زند

  -2
  ناشناس 1 سال قبل

  کریمی هستم

  قلب یک کودک در هر دقیقه 115با میزند ؟ قلب او در هر دقیقه چندبار میزند؟ در یک شبانه روز چند بار میزند؟ در یک سال چند بار میزند؟

  اسما 1 سال قبل
  1

  قلب یک کودک درهردقیقه ۱۱۵بارمی زند

  اسما 1 سال قبل
  2

  قلب یک کودک هرساعت وشبانه روزوسال چندبارمی زند

  0
  مریم 1 ماه قبل

  قلب کودک در یک شبانه روز چند بار میزند

  1
  مریم 1 ماه قبل

  قلب یک کودک هرساعت چند بار می زند

  مریم 1 سال قبل
  0

  ۱۱۵×۶۰=۶۹۰۰

  0
  مریم 1 سال قبل

  درسته

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  سلام

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید