در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  شکل امروزی ناهمواری های ایران مربوط به کدام دوران زمین شناسی است

  1 بازدید

  شکل امروزی ناهمواری های ایران مربوط به کدام دوران زمین شناسی است را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  سوالات درس چهارم وپنجم جغرافیای پایه دهم

  13
  نیز رودهای فصلی یا دائمی، آب را به سوی این دریاها هدایت میکند. سکونت گاه های بسیاری بر
  این جلگه ها و کناره رودها، استقرار یافته است.
  6-شکل امروزی ناهمواری های ایران مربوط به کدام دوران زمین شناسی است؟
  اواخر دوران سوم زمین شناسی )سنوزوئیک(
  7-درکدام دوران زمین شناسی ناهمواری های ایران شکل نهایی یافت؟
  دوره کواترنز
  8-عوامل تغییرشکل ناهمواری های ایران بعد از کواترنر را بنویسید.
  بعد از کواترنرناهمواری ها تحت تأثیر عوامل فرسایش تغییر شکل می یابند. این عوامل )آب های
  روان، باد، اختالف دما( به همراه عملکرد انسان، که با بهره برداری های گوناگون خود از محیط،
  سرعت تغییرات را افزایش داده است، موجب تغییر شکل ناهمواری های ایران شده است.
  9-تقسیمات ناهمواری های ایران ذت بنویسید.
  ـ سرزمین های کوهستانی که اغلب بیش از هزارمتر از سطح دریاهای آزاد ارتفاع دارند.
  ـ سرزمین های هموار که شامل دشت ها و جلگه های کم ارتفاع در نواحی داخلی یا سواحل دریاها
  می شوند.
  10-مهم ترین کوه های منطقه کوهستانی آذربایجان را نام ببرید.
  دورشته کوه ارسباران )قره باغ( در شمال ورشته کوهمرزی ایران وترکیه )مانندقله آرارات( شمال
  و غرب این منطقه را دربرگرفته است. عالوه بر این کوه ها، دو توده کوهستانی مهم دیگر، به
  نامهای سهند و سبالن بر اثر فوران آتشفشانی در این منطقه وجود دارند.
  11-ویژگی های کوه های تالش را بنویسید.
  کوهستان تالش با جهت شمالی ـ جنوبی، منطقه آذربایجان را از کناره های دریای خزر جدا کرده
  است. شیب عمومی این کوه ها به سمت خزر بیش از منطقه آذربایجان است و آب های جاری از
  آنها با سرعت به دریای خزر، وارد می شود. بلندترین قله آن آق داغ نام دارد.

  14
  12-ویژگی های منطقه کوهستانی البرز را بنویسید.
  -کوه های البرز از تنگ منجیل شروع شدهودر امتداد غربی ـ شرقی تاکوه های شاهکوهدرنزدیکی
  شاهرود و دره خوش ییالق ادامه دارند .
  -دامنه های این کوه ها معموالً به سمت شمال و یا جنوب است و در آن دره های وسیع و عمیقی
  هست، که رودهایی چون چالوس و هراز در آنها جریان دارد .
  -بخش بزرگی از این چین خوردگی وسیع، حاصل کوه زایی)چین خوردگی( مواد رسوبی طی
  میلیون ها سال است.
  -فعالیت های آتش فشانی در دوره کواترنر سبب شکل گیری قلّه دماوند در این رشته کوه شده
  است.
  - مراکز جمعیتی بسیاری در امتداد کوهستان های البرز مستقر شده است و یکی از کانون های
  عمده فعالیت های اقتصادی کشور به شمار می رود.
  13-علل ناپایدارشدن منطقه کوهستانی البرز را بنویسید.
  -گسترش شهرهای پررونق اقتصادی مثل تهران، کرج،
  -احداث جاده های ارتباطی )شوسه و راه آهن،(-احداث سدها وهدایت رودخانه ها و بهره برداری از آنها،
  - گسترش فعالیت های کشاورزی گوناگون و بهره برداری از معادن فراوان کوههای البرز،
  ناهمواریهای این منطقه کوهستانی را به شکلی ناپایدار درآورده است.
  14-پیامدهای ناپایدارشدن منطقه کوهستانی البرز را بنویسید.
  مجموع این فعالیت ها سبب شده است دامنه ها و دره ها، دشت ها و رودخانه های این منطقه.کوهستانی طی چند دهه، چهره دیگری به خود بگیرد و گاه، مخاطراتی همچون ریزش و لغزش درجاده ها و دامنه ها، لرزش های خفیف و گسترده، طغیان رودها و بروز سیالب وهمانند آنها حادث شود.

  15
  15-ویژگی های کوه های خراسان شمالی را بنویسید.
  -این کوه ها به شکل منظم و موازی در شمال شرقی ایران قرار دارند .
  -از رشته کوه های مهم کوههای شمال خراسان، می توان هزار مسجد، آالداغ ودر اطراف نیشابور،
  بینالود را نام برد.
  16-یژگی های رشته کوه زاگرس را بنویسید.
  -چین خوردگی های دیواره مانندی با دره های موازی و به طول صدها کیلومتر
  -چشم انداز نواحی کوهستانی غربی کشور ازکردستان با جهت شمال غربی ـ جنوب شرقی تا
  تنگه هرمزرا تشکیل داده است.
  17-عوامل پیدایش رشته کوه زاگرس را بنویسید.
  -رشته کوه زاگرس از برخورددو صفحه شبه جزیره عربستان و صفحه اوراسیا به وجودآمدهاست.
  - این چین خوردگی ها پس از تشکیل، به حالت اولیه باقی نماند و طی میلیونها سال به علت
  فرسایش تغییر شکل یافته است.
  18-گنبد نمکی را تعریف کنید .
  الیه های نمک به شکل گنبدهایی بین الیه های رسوبی قرار گرفته است.
  19-عوامل طبیعی تغییر دهنده رشته کوه زاگرس را بنویسید.
  -رودهای بسیاری از زاگرس سرچشمه میگیرد. جریان آب در این رودها به علت تغییرات اقلیمی،دچار نوساناتی شده و از حالت منظم به حالت نامنظم و طغیانی تغییر شکل داده است. ریزش هایجوّی شدید، کوه ها رامیفرساید و مواد آن در دسترس این رودها قرار میگیرد. به نظر میرسد طیسه دهه اخیر، طغیان در رودهای حوضه زاگرس بیش از گذشته شده و در پی آن، حمل رسوبتوسط رودها به تشکیل شکل های جدیدی از ناهمواری منجرشده است.

  16
  - گردو غبار ازدیگر عواملی است که هم طبیعت و هم انسان درمنطقه زاگرسدرایجادوگسترش
  آنها مؤثر است. طی سی سال اخیر، وقوع توفان ها در این منطقه بیشتر شده است و انتظار می
  رود در استانهای زاگرسی )مثل خوزستان، لرستان و ایالم( افزایش یابد.
  20-عوامل انسانی تغییر دهنده رشته کوه زاگرس را بنویسید.
  -بر روی رودهای حوضه زاگرس، سدهای متعدد احداث شده است. این سدها برای جلوگیری از
  طغیان، تولید برق آبی، تنظیم آب مورد نیاز برای آبیاری اراضی کشاورزی، استفاده های صنعتی و
  یا تأمین آب مورد نیاز شهرها و روستاها احداث شده است. به نظر می رسد برخی از این سدها در
  محل های مناسبی احداث نشده است )مثل سد گُتوند که در محل گنبدهای نمکی احداث شده
  است.( این امر باعث تغییرکیفیت آب رودها شده است .
  -همچنین شهرهای متعددی در کناره رودها گسترش یافته است که باعث برهم خوردن تعادل
  جریان رودها براثر دستکاریهای انسانی )مثل دیواره بندی، مجراسازی، پل سازی، پوشاندن روی
  رودها وورود فاضالبهای شهری( در نواحی شهری شده و رود ها را وادار کرده است که در مناطق
  شهری از بستر تعیین شده تجاوز کند و طغیان یا سیالب را به شهرها تحمیل نماید. نمونه های
  متعددی از این سیالب ها در زاگرس دراستانهای لرستان و ایالم طی سالهای اخیر مشاهده شدهاست .
  -افزایش رسوبات، سبب گسترش »سیالب دشت ها« می شود، و مجاری رودها را دچار تغییرمیکند .
  -احداث جاده ها، از بین بردن جنگل ها و استفاده نامناسب از اراضی کشاورزی در نواحی شهریو روستایی زاگرس همراه با گسترش شهرها و روستاها به ضرر دامنه ها، دره ها و دشت ها بوده
  است و از دیگر عوامل انسانی تغییر شکل ناهمواری ها در زاگرس، طی پنجاه سال اخیر به شمارمی آید.
  21-موقعیت جغرافیایی کوه های مرکزی ایران را بنویسید.

  17
  اگر سه نقطه کوه جُغَتای در خراسان رضوی، گردنه آوج در استان همدان و قله کوه بَزمان یا خضر
  زنده درسیستان و بلوچستان را به یکدیگر وصل کنید، مثلثی تشکیل میشود که سایر ناهمواری
  های کشور در آن قراردارد.
  22-انواع ناهمواری های مناطق مرکزی ایران را بنویسید.
  -بخشی به شکل رشته کوه که به آن ها کوه های مرکزی)رشته کوه مرکزی( گفته میشود.
  -برخی توده های نفوذی آذرین که به آنها کوه های منفرد مرکزی می گویند.
  23-منطقه مکران درکجا قرار دارد؟
  در جنوب استان سیستان و بلوچستان و اطراف چاله جازموریان در کرمان واستان هرمزگانسواحل دریای عمان(منطقه مکران واقع شده است)
  24-رشته کوه بشاگرد درکجا قرار دارد؟
  درمنطقه مکران کنار دریای عمان
  25-درمنطقه مکران کدام رشته کوه قراردارد؟
  بشاگرد
  26-کوه های مریخی درکجا قرار دارد؟
  در شرق بندرچابهار کناردریای عمان
  27-کوه های مریخی چگونه پدید آمده اند؟
  دراثرفرسایش، شکل های زیبایی با دره ها، چاله ها و گودال های عمیق ایجاد کرده است.
  28-گل فشان ها درکجا قراردارند؟
  در استان های هرمزگان و بلوچستان جنوبی در فاصله این ناهمواری ها تا دریای عمان
  29-علت فعالیت گل فشان ها چیست؟
  علت فعالیت این چشمه های جوشان، فعالیت های زمین ساختی است.

  18
  30-ارزش های اقتصادی نواحی کوهستانی را بنویسید.
  -ذخایر آب
  - معدن و ذخایر طبیعی
  -دامپروری
  -تعدیل آب وهوا
  -محل سرچشمه رودها
  31-انواع سرزمین های هموار را نام ببرید.
  دشت ها وجلگه ها
  32-عوامل پیدایش دشت ها را بنویسید.
  دشت ها به دو صورت شکل گرفته است؛ یکی اینکه عوامل فرسایشی مانند باد و باران ناهمواری
  را هموار کرده است و دیگر اینکه مواد حاصل از فرسایش بین کوهها، رسوب کرده و سطح همواری
  را به وجود آورده است.
  33-ارزش اقتصادی دشت ها را بنویسید.
  -جاذبه های گردشگری
  -ستفاده از انرژی پاک، مانند انرژی خورشید و باد
  -گذران اوقات فراغت به دلیل مناسب بودن برای رصد ستارگان، کویرنوردی و برگزاری مسابقات ورزشیمعادن گچ، نمک و مصالح ساختمانی
  34-چرا جمعیت درجلکه ها زیاد است؟
  جلگه ها به دلیل حاصلخیز بودن خاک، جمعیت زیادی را در خود جای می دهد.
  35-عوامل طبیعی تغییردهنده جلگه ها را بنویسید.

  19
  -حرکات دریا )جزر و مد، توفان های دریایی / سونامی، جریان های دریایی و نوسانات عمومی آب
  دریاها( از جمله عوامل طبیعی است که خواه ناخواه، مرتباً مناطق ساحلی و زمین شکل های آن را
  تغییر می دهد .
  رودهای طغیانی که به دریاهامی ریزد نیز نهشته ها و آبرفت های فراوانی را بر جلگه های ساحلی،
  تحمیل و مرتباً مکان و وسعت جلگه ها را دچار تغییرمی کند.
  36-عوامل انسانی تغییر دهنده جلگه ها را بنویسید.
  -انسان در نواحی ساحلی با اسکله سازی، بندرسازی، دیواره سازی ساحلی، احداث جاده روی
  جلگه های ساحلی، تغییر درپوشش گیاهی و بهره برداری وسیع از آن و گسترش شهرها و روستاها
  به ضرر از بین رفتن اراضی کشاورزی و جنگلی، تغییرات وسیعی در نواحی ساحلی ایران ایجاد می
  کند و باعث می شود که طی چند دهه، چهره زمین در این مناطق تفاوت های اساسی کند.
  37-ارزش اقتصادی جلگه ها را بنویسید.
  جلگه ها مکان مناسبی هستند برای فعالبت های زراعی مانند کشت برنج وچای و از نظرفعالبت
  های گردشگری هم اهمیت دارند.
  38-اهمیت جلگه های شمالی وجنوبی کشور را بنویسید.
  در جلگه جنوبی کشور، وجود تنگه هرمز و سواحل طوالنی، امکانات حمل و نقل کاال و مسافر و صید
  ماهی را فراهم می آورد. در سواحل شمالی نیز حمل و نقل و صید ماهیان خاویار در جریان است.
  منابع و ذخایر غنی ذغال سنگ، نفت و گاز در مجاورت جلگه ها سبب جلب جمعیت شده است.
  چشم اندازهای زیبای طبیعی سواحل شمال و جنوب، همه ساله در فصل مناسب، پذیرای مسافران زیادی است .عالوه بر آن، جزایر جنوبی کشور ازنقاط دیدنی است.

  درس 5
  1-هواچیست؟
  اصطالح هوا به حالت آنی و زودگذر جو گفته میشود؛ مثالً دمای شهر یاسوج در 26فروردین سال1394ساعت8 صبح، 13درجه سانتیگراد است.
  2-آب وهوا یا اقلیم را تعریف کنید.
  آب و هوا به مجموعه عناصر جوی غالب در یک منطقه دردرازمدت گفته میشود؛ مثالً آب و هوایاستان خراسان جنوبی، گرم و خشک است.
  3-سازمان هواشناسی کشور چگونه وضع هوارادرکشورپیش بینی می کند؟
  سازمان هواشناسی کشور با استفاده از اطالعات روزانه، مانند فشار، رطوبت و دما، نقشه هایهواشناسی تهیه می کند و با کمک تصاویر پی درپی ماهوارهای، عبورتوده های هوا را پس از شکلگیری مراکز کم فشار و پرفشار، طی چند روز، پیگیری می کند.
  با توجه به نوع توده هوا، سرعت و جهت آنها، کارشناسان هواشناسی می توانند وضعیت هوا وتغییرات آن را برای روزهای آینده پیش بینی کنند.
  4-نقش پیشرفت ارتباطات فناوری در پیش بینی وضع هوا را شرح دهید.
  امروزه با پیشرفت ارتباطات و ّ فناوری می توانیم از طریق سایت های مختلف اینترنتی و نرمافزارهای مختلف، که امکان نصب روی رایانه و رایانه همراه را دارند به اطلاعاتی در مورد پیشبینی وضع هوای شهرها، روستاها و دیگر مناطق مختلف جهان دست یابیم.
  5-سه عامل اصلی موثربرآب وهوای ایران را نام ببرید.

  21
  -موقعیت جغرافیایی
  -میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها
  -ورود توده های هوا به کشور
  6-کدام عوامل جغرافیایی برتنوع آب وهوای کشورموثراست؟
  -عرض جغرافیایی
  -دوری ونزدیکی از دریاها
  -پرفشارجنب حاره ای
  7-نقش عرض جغرافیایی برآب وهوای کشوررا توضیح دهید.
  در مناطق جنوبی کشور، که در عرضهای پایین جغرافیایی قرار دارند )به خط اِ ستوانزدیک ترند،(
  زاویه تابش خورشید هنگام ظهر، نزدیک به عموداست و به همین دلیل در این نواحی، مقدار تابش
  خورشید بیشتر و هوا گرم تر است؛ مانند استان های هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان.
  ولی در مناطق شمالی کشور که در عرض های باالی جغرافیایی قرار دارند و زاویه تابش خورشید
  مایل تر است، مقدار تابش کم تر و هوا سردتراست؛ مانند استان های آذربایجان غربی و شرقی.
  8-چرا دراطراف خط استوا هوای گرم و مرطوب وجوددارد؟
  در اطراف خط استوا به دلیل گرم بودن و صعود هوا، کمربند کم فشار حاره ای تشکیل می شود ودارای آب و هوای گرم و مرطوب است.
  9-چرا دراطراف مدارراس السرطان و راس الجدی آب وهوای گرم و خشک حاک است؟
  در اطراف مدار رأسّ السرطان و رأسَ الجدی، به دلیل سنگینی و فرونشینی هوا، کمربند پرفشارّ جنب حاره ای تشکیل میشود و دارای آب و هوای گرم و خشک است.
  10-مهم ترین کمربندهای خشک و بیابانی کره زمین در اثرچه عاملی به وجود آمده است؟
  عامل پرفشار جنب حاره ای.

  22
  11-چرا دردوره گرما درکشورما میزان بارش بسیارکم است؟
  عامل پرفشارّ جنب حارهای درتابستان به داخل کشور پیش روی می کند ومانع ریزش بارش در
  دوره گرما درکشور می شود.
  12-دو اثرمتفاوت دوری و نزدیکی از دریاها برآب وهوای کشوررا بنویسید.
  نزدیکی به دریاها و دوری از آن در آب و هوای کشور دو اثرمتفاوت دارد. درسواحل شمالی کشور،
  دریای خزردر افزایش بارش، نقش مهمی داردولی خلیج فارس و دریای عمان به دلیل عدم امکان
  صعود هوای مرطوب، در بارش سواحل جنوبی کشور، نقش چندانی ندارند و موجب شرجی شدن
  هوا می شوند.
  در نواحی داخلی کشور به دلیل دور بودن از دریاها و کمبود رطوبت، اختالف دما زیاد است ولی در
  نواحی ساحلی شمال و جنوب کشور اختالف دما کم تر است.
  13-نقش میزان ارتفاع برآب وهوای کشوررا بنویسید.
  با افزایش هر 1000متر ارتفاع، دمای هوا به طور میانگین حدود 6درجه سانتیگراد کاهش می
  یابد. پس در نواحی کوهستانی کشور، آب و هوا سردتر و در دشت های داخلی کشور،که ارتفاع کم
  تری دارند آب و هوا گرم تر است.
  14-جهت رشته کوه هایی البرزو زاگرس چه تاثیری برآب وهوای کشوردارد؟
  جهت رشته کوههای بلند مانند البرز و زاگرس نیز در پراکندگی جغرافیایی بارش کشور اثر دارد.
  این عامل موجب بارش های بیش تر در دامنه های شمالی البرز و دامنه های غربی زاگرس شدهاست.
  15-توده هوا را تعریف کنید.
  توده هوا، حجم بزرگی از هوا است که ویژگی فیزیکی آن به خصوص از نظر دما و رطوبت، در سطحافقی در صدهاکیلومتر تقریباً همسان باشد.
  16-مهم ترین توده های هوا که درطول سال کشورما را تحت تاثیرقرارمی دهد را نام ببرید.

  توده هوای غربی، توده هوای سیبری، توده هوای سودانی، توده هوای عربستان و توده هوایمرطوب موسمی
  17-مهم ترین عامل ریزش بارش های جوی درکشور...........................است.
  توده هوای مرطوب غربی
  18-ویژگی های توده هوای سرد وخشک سیبری را بنویسید.
  -دردوره سرما وارد ایران می شود و باعث سردی و خشکی هوا درزمستان می شودوموجب ریزش بارش درسواحل شمالی می گردد.
  19-ویژگی های توده هوای مرطوب غربی را بنویسید.
  -رطوبت دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس را دردوره سرما به داخل ایران منتقل می کند و برف و باران به همراه دارد.
  20-ویژگی های توده هوای سودانی را بنویسید.
  گاهی درماه های سرد سال رطوبت دریای سرخ را به کشور ما می آورد و باعث بارندگی می شود.
  21-ویژگی های توده هوای گرم و خشک را بنویسید.
  دردوره گرما هوای گرم را از عربستان به ایران می آورد و باعث افزایش شدید دما می شود.
  22-ویژگی های توده هوای مرطوب موسمی را بنویسید.
  برخی سال ها دردوره گرما از اقیانوس هند به ایران نفوذ و موجب باران های سیلابی درحنوب شرق ایران می شود.


  24-کدام قسمت از ایران درتابستان بارش وجوددارد وچرا؟
  جنوب شرق ایران به دلیل نفوز توده هوای مرطوب موسمی تابستانی به کشور
  25-مهم ترین داده های هواشناسی را نام ببرید که درایستگاه های هواشناسی سینوپتیک اندازه
  گیری می شود.
  دما-فشار-رطوبت-بارش
  26-انواع آب وهوای ایران را نام ببرید.
  -آب وهوای گرم و خشک
  -آب وهوای کوهستانی
  -آب وهوای گرم وشرجی
  -آب وهوای معتدل خزری
  27-ویژگی های آب وهوای گرم و خشک را بنویسید.
  -بارش کم وخشکی هوا
  -اختالف شدید دما
  -فقرپوشش گیاهی
  -تبخیرو تعرق زیاد.

  25
  28-ویژگی های آب و هوای کوهستانی را بنویسید.
  -افزایش بارندگی وکاهش دمابا افزایش ارتفاع
  -میانگین دمای پایین
  -بارندگی اغلب به صورت برف
  29-ویژگی های آب وهوای گرم و شرجی را بنویسید.
  -بارندگی اندک
  -رطوبت نسبی زیاد
  -میانگین دمای بابای سالیانه
  30-ویژگی های آب وهوای معتدل خزری را بنویسید.
  -بارندگی زیاد
  -اعتدال دما در طول سال
  -پوشش گیاهی غنی
  31-علت به وجودآمدن بیابانها درایران را بنویسید.
  -عامل پرفشارجنب حاره ای
  -جهت رشته کوه های بلند البرز و زاگرس
  -دوربودن از دریاها و منابع رطوبتی
  32-مهم ترین عامل خشکی آب وهوای ایران و گسترش بیابان ها چیست؟
  پرفشارجنب حاره ای
  33-عامل پرفشارجنب حاره ای چگونه باعث گسترش بیابان ها درایران شده است؟

  26
  مرکز پرفشارجنب حاره ای، از طریق جلوگیری از صعود هوای مرطوب، باعث کاهش باران و ایجاد
  بیابان ها درکشور می شود.
  34-عامل ایجاد بیابان لوت چیست؟
  عامل پرفشارجنب حاره ای
  35-دو اثرمتفاوت رشته های البرز واگرس را بنویسید.
  رشته کوه های البرز و زاگرس دو اثر متفاوت دارند. از یک طرف این رشته کوه ها با جذب رطوبت،
  وضعیت آب و هوایی را در نیمه شمالی و غربی کشور مناسب کرده اند، و از طرفی دیگر، کوهستان
  های البرز و زاگرس همچون سدی درمقابل عبور توده هوای مرطوب به نواحی داخلی کشور
  قرارگرفته اند.
  36-عامل اصلی پیدایش بیابان دشت کویر چیست؟
  جهت رشته کوه های البرزو زاکرس که مانع ورود توده های هوای مرطوب به نواحی داخلی مانند
  دشت کویرمی شود.
  37-عامل پیدایش بیابان طبس چیست؟
  دور بودن از منابع رطوبتی مانند بادهای مرطوب غربی
  38-ویژگی های بیابان دشت کویررا بنویسید.
  موقعیت آب و هوایی در نواحی مرکزی ایران به گونه ای است که یکی از بزرگ ترین کویرهایجهان را به مساحت 60هزار کیلومتر مربع به وجود آورده است. کویر، بخشی از بیابان است و بهنمکزارهای پف کرده ای گفته می شود که تبخیر شدید، عامل اصلی شکل گیری آن است .بخشبزرگی از دشت کویر، بیابان واقعی است؛ یعنی میانگین بارش ساالنه آن از 50میلیمتر کمتر است.
  39-ویژگی های بیابان لوت را بنویسید.
  لوت یکی از خشک ترین بیابان های ایران است که در عین حال، یکی از گرم ترین مناطق کرهزمین نیز به شمار می آید.

  27
  لوت در جنوب شرق ایران قرار دارد. بخش زیادی ازاین بیابان به دلیل قرارگیری در منطقه فشار
  زیاد جنب حاره ای، کمتر از 30میلیمتر باران دارد. وسعت این بیابان حدود 80هزار کیلومترمربع
  است.
  40-آب وهوا برکدام فعالیت های انسان اثردارد؟
  آب و هوا بر نوع کشاورزی،گردشگری،معماری، سیستم های حمل و نقل و سالمتی انسان نیز تأثیر
  دارد. عالوه بر آن، بر نوع لباس ِ پوشیدن و یا انتخاب نوع مسکن ما نیز مؤثر است.
  41-چرا درکشورما معماری های گوناگونی درنقاط مختلف دیده می شود؟
  آب و هوا بر معماری تأثیرات زیادی دارد .درکشور ما به دلیل گوناگونی آب و هوا، معماری های
  گوناگونی در نقاط مختلف کشور دیده می شود .
  42-چرا درگذشته مردم درخانه های خود آسایش بیشتری داشتند وانرزی کمتری هم مصرف می
  شد؟
  در گذشته، مردم در ساخت ساختمان، به اثر اقلیم بر ساختمان و محیط توجه میکردند و به همین
  دلیل در داخل خانه هایشان دارای آسایش بودند و انرژی کمتری هم مصرف می شد .
  43-برای کاهش سوانح جاده ای کدام راهکارمناسب تراست؟
  برای کاهش سوانح جاده ای، توجه به اقلیم و پیش بینی وضع هوا، راهکار بسیار مناسبی است .
  توجه به وضع جوی منطقه در پروژه های راه سازی و طراحی سامانه های حمل ونقل بسیار مهم
  است. درصورت آگاهی از وضعیت آب و هوایی می توان خسارت های سوانح جادهای را کاهشداد.
  44-مهم ترین سوانح جاده ای کشوررا نام ببرید.
  برف سنگین، سقوط بهمن، وقوع سیل، یخبندان و پدیدآمدنِ مه
  45-چغرافیای پزشکی را تعریف کنید.
  جغرافیای پزشکی در زمینه پراکندگی تأثیرات عوامل محیطی بر سالمت انسان مطالعه می کند؛ بهعنوان مثال، تشدید آلودگی هوای کالن شهرها و مناطق صنعتی کشور و یا آلودگی هوای استانهای نیمه غربی کشور به وسیله ریزگردها، سالمت جسمی و روحی عده زیادی از هم وطنان را بهخطرانداخته است.

  46-مهم ترین مشکالت محیط زیستی ناشی از آب وهوارا نام ببرید.
  آلودگی هوا، بیابان زایی، خشک سالی و افزایش دما
  47-وارونگی دما چیست؟
  وضعیتی که با افزایش ارتفاع، دمای هوا به طور ناگهانی افزایش یابد، وارونگی دما رخ می دهد.
  در این حالت، هوای سرد و سنگین در سطح زمین قرار می گیرد و اجازه نمی دهد آلودگی به طرفبالاحرکت کند و درنتیجه، میزان آالینده ها در هوای شهرهای بزرگی مانند تهران بسیار زیاد میشود و مشکالت فراوانی رابرای مردم ایجاد میکند. در شرایط وارونگی، حرکت صعودی و جابه
  جایی هوا صورت نمی گیرد.
  48-محدوده ریزگردها کجاست؟
  ریزگردها بیشتر شامل گرد و غباری است که وارد هوا می شود. محدوده جغرافیایی بحرانی اینپدیده، کشورهای ایران، عراق، ترکیه، کویت و عربستان هستند.
  49-علل شکل گیری ریزگردهاچیست؟
  عواملی چون کاهش ریزش هایّ جوی، خشک شدن باتالق ها و مدیریت ضعیف منابع آب در اینمناطق، باعث شکل گیری این پدیده شده است.
  50-چه راهکارهایی برای مقابله با ریزگردها مناسب است؟
  احیای تاالبها و تأمین حقابه رودخانه های منطقه، اجرای طرحهای بیابان زدایی، تغییر در شیوهکشت و مدیریت صحیح آب در بخش های مختلف، روش های مناسبی است.
  51-برای حل مشکالت زیست محیطی کشورچه راهکاریی مناسب است؟
  برای حل مشکالت محیط زیست کشور، مدیران، برنامه ریزان ومسئوالن باید به بعد مکانی تصمیم
  گیری ّ های خود توجه جدی کنند و درحفظ منابع طبیعی و ملی کشورشان تالش کنند.

  منبع مطلب : geography95kkoy.blogfa.com

  مدیر محترم سایت geography95kkoy.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس 4 جغرافیای ایران پایه دهم

  ارتباط پراکندگی شهرها و روستاهای ایران

  پراکندگی کشور یکسان نیست. از دشت های نسبتاً هموار داخلی تا جلگه های سرسبز سواحل دریای خزر و از کوه های البرز تا زاگرس و جلگه های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان، شهرها و روستا های زیادی استقرار یافته است. تعداد این آبادی ها در مناطق پایکوهی بیشتر، و جمعیت در آنها متراکم تر است. به نظر میرسد بین ناهمواری ها و تراکم جمعیت، ارتباط نزدیکی هست.

  اهمیت ناهمواری ها

  بخش زیادی از سرزمین ما را نواحی مرتفع و کوهستانی تشکیل می دهد. به نظر می رسد کوه ها، نواحی شمالی، شمال غربی، غربی، شرق و نواحی پراکنده ای از مرکز کشور را دربرگرفته است. این ناهمواری ها در طول تاریخ، مانع ورود مهاجمان به سرزمین ما شده، و علاوه بر آن درتشکیل اجتماعات انسانی و نوع زندگی مردم بسیار تأثیرگذار بوده است.

  ناهمواریهای ایران

  ناهمواریهای ایران بیشتر طی دوران های اول تا سوم زمین

   شناسی پدید آمده است و شکل امروزی آنها به اواخر دوران

   سوم زمین شناسی (سنوزوئیک) مربوط است. ناهمواری ها

  تحت تأثیر عوامل فرسایش تغییر شکل می یابند. این عوامل (آب

   های روان، باد، اختلاف دما) به همراه عملکرد انسان، که با بهره

  برداری های گوناگون خود از محیط، سرعت تغییرات را افزایش داده

  است، موجب تغییر شکل ناهمواری های ایران شده است

  منطقه کوهستانی شمال کشور

  الف)منطقه کوهستانی آذربایجان:

  دو رشته کوه ارسباران (قره باغ) در شمال و رشته کوه مرزی ایران و ترکیه

   (مانندقله آرارات)  شمال و غرب این منطقه را دربرگرفته است. علاوه بر این

   کوه ها، دو توده کوهستانی مهم دیگر، به نامهای سهند و سبلان بر اثر فوران

   آتشفشانی در این منطقه وجود دارند.

  ب)منطقه کوهستانی تالش:

  منطقه کوهستانی البرز:

  1-کوه های البرز از تنگ منجیل شروع شده و در امتداد غربی ـ شرقی تا کوه های شاهکوه شدر نزدیکی دره خوش ییلاق ادامه دارند.

  2-دامنه های این کوه ها معمولاً به سمت شمال و یا جنوب است و رودهایی چون چالوس و هراز در آنها جریان دارد.

  3-بخش  بزرگی  از این چین خوردگی وسیع، حاصل کوه زایی(چین خوردگی) است.

  4- فعالیت های آتش فشانی در دوره کواترنر سبب شکل گیری قلّه دماوند در این رشته کوه شده است.

  5- مراکز جمعیتی بسیاری در امتداد کوهستان های البرز مستقر شده است

  گستره فعال البرز

  علل ناپایدارشدن منطقه کوهستانی  وپیامدهای آن:

  1-گسترش شهرهای پررونق اقتصادی

  2-احداث جاده های ارتباطی (شوسه و راه آهن،)

  3-احداث سدها وهدایت رودخانه ها و بهره برداری از آنها،

  4- گسترش فعالیت های کشاورزی گوناگون و بهره برداری از معادن فراوان کوههای البرز، ناهمواریهای این منطقه کوهستانی را به شکلی ناپایدار درآورده است.

  مجموع این فعالیت ها سبب شده است دامنه ها و دره ها، دشت ها و رودخانه های این منطقه کوهستانی، مخاطراتی همچون ریزش و لغزش در جاده ها و دامنه ها، لرزش های خفیف و گسترده، طغیان رودها و بروز سیلاب وهمانند آنها حادث شود.

  د)کوه های شمال خراسان:

  1-این کوه ها به شکل منظم و موازی در شمال شرقی ایران قرار دارند.

  2-از رشته کوه های مهم کوههای شمال خراسان، می توان هزار مسجد، آلاداغ و در اطراف نیشابور، بینالود را نام برد.

  منبع مطلب : geographyofiran.blogfa.com

  مدیر محترم سایت geographyofiran.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ناهمواریهای ایران

  ناهمواریهای ایران

                             


  ایران با قرار گرفتن بر روی فلات ایران یکی از کوهستانی‌ترین و ناهموارترین کشورهای منطقه به حساب می‌آید. با اینکه بسیاری از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس فاقد هرگونه توپوگرافی قابل ملاحظه‌ای می‌باشند ولی ایران با قرار گرفتن در حاشیه شمالی خلیج فارس دارای پستی و بلندیها با رشته‌کوها و قلل مرتفع فراوانی است که از آنجمله می‌توان به قله دماوند، سبلان، زردکوه، بینالود و غیره اشاره کرد.  در مورد ناهمواریهای ایران چند نکته جلب ‌نظر می‌کند.

   بیشتر سطح ایران را کوهستان و سرزمینهای مرتفع در بر گرفته و بیشتر این کوهستانها در بخشهای شمالی، غربی و جنوبی کشور قرار دارند و قسمت عمده‌ای از نیمه شرقی ایران را سرزمینهای پست و کوههای جدا از هم به وجود آورده‌اند و حواشی باریکی از زمین‌های پست در شمال و جنوب کشور نواحی کوهستانی را از دریاهای مجاور جدا می‌سازند. هرگاه 3 نقطه ایرانشهر،‌ قم و سبزوار را به هم متصل کنیم، مثلثی خواهیم داشت به وسعت بیش از 300 هزار کیلومتر مربع که با یکی دو استثنا نواحی پست داخلی مخصوصاً دو بیابان عظیم دشت کویر در شمال و کویر لوت در جنوب را در بر خواهد داشت . وجود این ناهمواریها و بخصوص رشته کوههای البرز و زاگرس اولا باعث تغییر پذیری شدید آب و هوا در دو طرف رشته کوهها شده و ثانیا به سبب وجود مناطق مرتفع فراوان بر روی این رشته کوهها استفاده از مدلهای مختلف برای محاسبه متغیرهای مختلف اقلیمی و از جمله تابش همیشه با خطای خاص خود مواجه است. ناهمواریهای ایران را به 6 منطقه مشخص می ‌توان تقسیم کرد.

  ‌أ. رشته کوههای البرز: شامل ارتفاعات میان آرارات و سرخس در دو گوشه شمال غربی و شمال شرقی کشور

  ب.  رشته کوههای زاگرس: منطقه کوهستانی عظیمی که از صدها رشته موازی، پیوسته، مجزا و احیاناً در هم پیچیده و گره خورده تشکیل شده، و مانند دیواری ستبر و عریض از گوشه شمال غربی به موازات مرزهای سیاسی تا گوشه جنوب شرقی به مثابه بدنه‌ای از فلات ایران کشیده شده است.

  ‌ج. رشته کوههای مرکزی: کوهپایه ‌ها و دامنه ‌های شرقی آخرین ردیف از رشته‌های زاگرس به نواری از چاله‌ های داخلی ایران منتهی می‌‌گردد که مهم‌ ترین آنها در چاله یا حفره اصفهان- سیرجان مشاهده می‌‌شود. طرف دیگر، یعنی شرق این نوار چاله‌ای را سلسله کوههای پراکنده‌‌ای تشکیل می‌‌دهد که به نام عمومی کوههای مرکزی خوانده می‌شود و بیشتر آنها بر اثر آتشفشانیها به وجود آمده‌اند.

  ‌د. رشته کوههای شرقی: آخرین منطقه کوهستانی ایران از یک سلسه بریدگیهای منفرد و مجزا تشکیل شده که به موازات مرز سیاسی میان ایران و افغانستان و پاکستان از شمال خراسان تا جنوب بلوچستان در مسافتی بیش از 1.000 کیلومتر کشیده شده است و نیمه شرقی استان بزرگ خراسان و استان سیستان و بلوچستان را در بر می‌‌گیرد.

  ‌ه. منطقه پست داخلی: این بیابانها از چند کیلومتری جنوب تهران آغاز شده، در امتداد جنوب- جنوب شرقی تا حدود بم در راه میان کرمان و زاهدان به طول 1.500 کیلومتر ادامه دارد. در این منطقه وسیع رشته کوههای متعدد و مجزایی نیز وجود دارد که بیابانها را به واحدهای کوچکتری تقسیم می‌کند.

  ‌و. منطقه ‌پست ساحلی: در فاصله میان بدنه‌‌های فلات و دریاهای مجاور، نواحی کم ارتفاعی با وسعتهای مختلف وجود دارد که از نظر انسانی (مخصوصاً در شمال کشور) اهمیت فراوان دارند. این مناطق شامل سواحل پست حاشیه دریای خزر و سواحل پست حاشیه خلیج فارس و دریای عمان می‌باشند.

                 

  ناهمواریهای ایران

  پیدایش چین خوردگی­ها و ناهمواری­های ایران نتیجه­ی حرکات کوهزایی اواخر دوران سوم زمین شناسی است که پیدایش این چین خوردگی­ها همزمان با پیدایش کوه­های جنوب اروپا و آسیا بوده است. در ایران نمونه‌های مشخص ناهمواری به صورت کوهستان­های بلند و پرحجم با دامنه‌های پرشیب و دره‌های تنگ و گذرگاه­ها یا به صورت سرزمین­های کمابیش هموار و یکنواخت دیده می‌شود. 

  1. کوهستان­ها :‌

               

  بیش از نیمی از وسعت ایران پوشیده از کوه­های بلند است. این کوه­ها یا مانند البرز در طول صدها کیلومتر چون دیواری کشیده شده و عبور از آن فقط از طریق گردنه‌های بلند و گذرگاه­ها عملی است، یا مانند ابر سن (زاگرس)  شامل رشته‌های مرتفع و موازی با دره‌های گود و دامنه‌های پرشیب است که نواحی داخلی ایران را از کناره­ی خلیج فارس جدا می‌کند و تنها از راه دره‌های پرپیچ و خم رودها که در طول سدها هزار سال حفر شده‌اند، می‌توان از آن­ها عبور کرد.

  2. سرزمینهای هموار :

                      

  در مقابل کوهستان­های بلند با دره‌های گود، پهنه‌های کم و بیش وسیع و همواری در داخل یا در حاشیه­ی فلات ایران وجود دارد. این سرزمین­ها با وسعت و ارتفاع متفاوت در محل کوهپایه‌ها و یا در میان رشته‌ کوه­ها گسترده شده‌اند. جلگه‌های ساحلی شمال و جنوب دشت لوت و دشت کویر نمونه‌هایی از آن­ها به شمار می‌روند.

  تقسیم‌بندی ناهمواری­های ایران

  ناهمواری­های ایران را می‌توان از نظر طبیعی و جهت برجستگی و شرایط خاص منطقه به چند دسته تقسیم کرد : 

  کوه­های شمالی

  کوه­های غربی و جنوبی

  کوه­های شرقی

  کوه­های مرکزی

  جلگه‌های ساحلی

  چاله‌های داخلی

  1ـ کوه­های شمالی

  این رشته عظیم کوهستانی مشتمل است بر کوه­های آذربایجان در شمال غربی و ماسیف البرز در مرکز و کوه­های خراسان در مشرق. ذمهمترین کوه­های آذربایجان، رشته کوه­های قوسی شکل ارسباران واقع در ساحل رود ارس است. با قله­ی «نشان کوه» به ارتفاع 3700 متر که از سوی غرب به آرارات و از سوی شرق به کوه­های تالش متصل می‌شود. این رشته کوه­ها دنباله­ی رشته کوه­های قفقاز به شمار می‌آیند که با دره­ی عمیق رود ارس از یکدیگر جدا می‌شوند. در داخل فلات آذربایجان دو توده­ی عظیم کوهستانی سهند و سبلان قرار گرفته که هر دو از کوه­های آتشفشانی خاموش با چشمه‌های آب معدنی فراوان هستند. بلندترین قله سهند 3710 متر و بلندترین قله مستوراز برف سبلان 4811 متر ارتفاع دارد.ماسیف عظیم البرز که در دوران چین‌خوردگی آلپی تکوین یافته، با قللی مرتفع و دره‌هایی عمیق مانند سد عظیم قوسی شکل به طول تقریبی 600 کیلومتر بین دریای مازندران و فلات مرکزی ایران واقع شده است. این دیوار عظیم در غرب با دره عمیق سفیدرود از کوه­های تالش جدا شده، از سوی شرق به کوه­های خراسان می‌پیوندد. عریض‌ترین و مرتفع‌ترین ناحیه­ی این کوهستان قله­ی دماوند به ارتفاع 5671 متر است و هرچه از دو سوی آن به طرف شرق و غرب پیش برویم، هم از ارتفاع و هم از عرض آن کاسته می‌شود.

   کوه­های خراسان در شمال شرقی ایران، دنباله­ی کوه­های البرز، قسمت سوم از کوه­های شمالی ایران را تشکیل می‌دهد. این دسته از کوه­ها به صورت رشته قوس­های موازی از شاه کوه آغاز می‌‌شود و در جهت شمال غربی به جنوب شرقی تا هندوکش در افغانستان امتداد دارد. در میان این رشته کوه­های موازی، دره‌ها و دشت­های وسیع وجود دارد که گاهی پهنای آن­ها در بعضی نقاط به حدود 200 کیلومتر می‌رسد.

  2ـ کوه­های غربی و جنوبی 

  در سراسر غرب ایران، سلسله جبال عظیم دیوار مانندی به صورت موازی از رشته‌های طاقدیسی کشیده شده که از کوه­های آذربایجان، در شمال غرب ایران آغاز می‌شود و به طرف جنوب و جنوب شرقی تا سلسله جبال مکران در بلوچستان امتداد می‌یابد. این سلسله جبال که کوه­های ابرسن (زاگرس) و شاخه‌های آن را تشکیل می‌دهد، مجموعه­ی پستی و بلندی­های منظم و ویژه‌ای است که در جنوب گسله‌های سراسری از کردستان جنوبی تا شمال تنگه هرمز گسترده شده است. ابرسن با جلگه‌های وسیع و دشت­های پهناوری چون جلگه­ی کرمانشاه در غرب و جلگه­ی شیراز در جنوب، از هم جدا شده و به قسمت­های شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم می‌شود.

   ناحیه­ی ابرسن شمالی که در جنوب کوه­های آذربایجان قرار دارد بلندی ارتفاع آن نسبت به نواحی دیگر کمتر است و در مقابل دره‌های تنگ متعدد و کوه و کمرهای سخت‌تری دارد که ارتباط­ها را مشکل می‌کند.

   ابرسن مرکزی، مانند البرز میانی، مشتمل بر بسیاری از قلل بلند است که بیش از 3000 متر ارتفاع دارند و در بیشتر ایام سال در زیر پوششی از برف مستورند. غالب این کوه­ها پوشیده از جنگل­های بلوط و نارون بوده و دامنه‌های آن­ها چراگاه­های وسیع و محل ییلاق ایلات و عشایر کرد، لر و بختیاری است. مرتفع‌ترین ارتفاعات ابرسن به نام کوه­های بختیاری در فاصله­ی لرستان تا جلگه‌های شیراز واقع شده که از یک سو به فلات داخلی مرتبط است و از سوی دیگر به جلگه‌های خوزستان و ساحل خلیج فارس منتهی می‌شود. بلندترین نقطه­ی آن زردکوه، 4547 متر ارتفاع دارد.

  در نواحی جنوبی ایران، رشته کوه­های ساحلی در امتداد خلیج فارس و دریای عمان کشیده شده و تا بلوچستان امتداد دارد. ارتفاع رشته‌های جنوبی کم است و هرقدر به ساحل نزدیک می‌شود، از ارتفاع آن کاسته می‌شود. مهم‌ترین کوه­های این ناحیه تنگستان و لارستان است که به سوی شرق کشیده و به کوه­های بشاگرد در ساحل دریای عمان متصل می‌شوند. بشاگرد با ارتفاع 2161 متر در جنوب باتلاق جازموریان با جهت شرقی ـ غربی کشیده شده و تقسیم‌ کننده آب میان دریای عمان و جازموریان است. این کوه­ها عموما خشک‌اند و فاقد پوشش گیاهی و دارای گردنه‌ها و گذرگاه­های صعب‌العبور هستند. 

  3ـ کوه­های شرقی

   در مشرق ایران، از خراسان در شمال تا بلوچستان در جنوب، ارتفاعات متعددی وجود دارد که می‌توان آن­ها را در سه واحد نسبتا بزرگ کوهستانی خلاصه کرد :

  یکی واحد کوهستانی جام مرکب از ارتفاعات باخرز، کوه سرخ، کوه سیاه، کوه هشتادان در جنوب خراسان که این دسته از کوه­ها با اشکوب­های صخیم از ورقه‌های نمک و سنگ آهک تشکیل یافته و عموما جهت شرقی ـ غربی دارند. دیگری کوه­های قائن در جنوب جام که به سبب قلت بارندگی از مشخصات آن، خشکی و برهنگی است. ارتفاعات معروف آن کوه کلات، کوه سلیمان، کوه آهنگران و شاه کوه است. این دسته از کوه­ها در جهت شمال غربی ـ جنوب شرقی امتداد داشته و در جنوب شرقی به دشت لوت منتهی می‌شوند.  دسته­ی سوم سلسله جبال مکران در بلوچستان است که از حوالی زابل در سیستان آغاز می‌شود و تا ناحیه­ی چهل پشت، آخرین نقطه­ی سرحدی ایران در بلوچستان امتداد می‌یابد. ارتفاعات مهم آن، کوه پلنگان، کوه ملک سیاه، کوه آتشفشان خاموش تفتان به ارتفاع 4050 متر است. 

  4ـ کوه­های مرکزی

  کوه­های مرکزی ایران از تعدادی ارتفاعات غیرمنقطع رشته مانند در جهت شمال غربی به جنوب شرقی از حوالی کاشان تا فلات مرکزی بلوچستان ادامه دارد. عمده‌ترین کوه­های رشته­ی مرکزی، شامل قافلان کوه (در راه تهران ـ تبریز)، کوه­های کرکس در جنوب کاشان، کوه­یهای نایین در یزد، شیرکوه در جنوب غربی یزد، کوه­های بارز و شهسواران در کرمان و کوه بزمان در مرکز بلوچستان است. نواحی مرکزی از نظر وجود کان­های مختلف اهمیت بسیار دارد و از مشخصات طبیعی آن، باران کم، تغییرات ناگهانی هوا، وزش بادهای سخت، کمی رودخانه‌های دائمی و سیلابی بودن رودهاست. زراعت نیز محدود به بستر رودخانه‌ها یا دامنه­ی کوهستان­هاست.

  5ـ جلگه‌های ساحلی 

  جلگه‌های ساحلی دریای مازندران (کاسپین): حاشیه­ی باریک جنوبی دریای مازندران که بلافاصله بعد از دریا آغاز می‌شود و امتداد آن تا دامنه‌های شمالی البرز می‌رسد، جلگه‌های ساحلی دریای مازندران را تشکیل می‌دهد. طول جلگه‌های ساحلی دریای مازندران حدود 500 کیلومتر و عرض این جلگه‌ها در طول خود از آستارا تا رود گرگان همواره متغیر و غالبا کمتر از 20 کیلومتر بوده است.

  جلگه‌های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان : جلگه‌های ساحلی جنوب ایران به طور تقریبی 1480 کیلومتر در مجاورت دو دریای عمان و خلیج فارس قرار دارد و رودخانه­ی میناب، این منطقه­ی ساحلی را به دو قسمت جلگه­ی ساحلی خلیج فارس (از مصب اروند رود تا میناب) و جلگه­ی ساحلی مکران (از میناب تا مرز پاکستان) تقسیم می‌کند. تنگه­ی هرمز در 8 کیلومتری بندرعباس حد فاصل میان این دو دریا قرار دارد.

  6ـ چاله‌های داخلی 

  فلات بزرگ ایران که بخش اعظم آن (حدود نیم مساحت ایران) از رشته‌های متوالی و پشت سر هم کوه­ها و مرتفعات پوشانیده شده، مانند حلقه‌ای تمام اطراف آن را محصور ساخته است. در داخل آن، میان کوه­های البرز و خراسان و کوه­های مرکزی و کوه­های شرقی، بیابان­های داخلی ایران به مساحت تقریبی 320 هزار کیلومتر مربع (در حدود یک پنجم مساحت کشور) قرار دارند که ارتفاعات آن­ها را به حوضه‌های چندی تقسیم می‌کند : مهم­ترین حوضه‌های آن یکی حوضه­ی شمالی به نام کویر نمک و دیگری حوضه­ی جنوبی به نام کویر لوت است. 

  کویر لوت : لوت در جنوب شرقی کشور واقع شده و در حدود 80 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد. لوت را از لحاظ شکل ناهمواری و پراکندگی عوارض جغرافیایی می‌توان به سه بخش تقسیم کرد :

  لوت شمالی، لوت جنوبی، و لوت مرکزی، که وسیع‌ترین و نیز پست‌ترین بخش بیابان لوت است و در آن نمونه‌های کامل انواع عوارض مختلف بیابانی دیده می‌شود. لوت، از لحاظ پوشش گیاهی بسیار فقیر و قسمت اعظم آن فاقد گیاه است. در هیچ قسمتی از ایران سرزمینی به این خشکی و کم‌گیاهی دیده نمی‌شود. منطقه فاقد حیات حدود 200 کیلومتر طول و 150 کیلومتر عرض دارد و قسمت­های مرکزی لوت مرکزی به کلی فاقد گیاه است.

   کویر نمک : کویر نمک فضای وسیع و بستر پرشده­ی یک چاله­ی زمین‌شناسی است که در جنوب رشته کوه البرز میان خراسان و سیستان و قم و کاشان و یزد قرار گرفته است. طول آن از شرق به غرب 600 کیلومتر و عرض آن از شمال به جنوب از 100 تا 300 کیلومتر است. سطح آن صاف و هموار با مختصر شیبی از کوه­ها به پست‌ترین نقطه منتهی می‌شود.

  بخش بزرگی از کویر نمک را شن و سنگ‌ریزه پوشانده است که اغلب دستخوش باد قرار می‌گیرند. طوفان­های سخت، شن آمیخته به نمک را مانند امواج دریا به حرکت درمی‌آورد و گاهی به شکل تپه‌های طولانی به جا می‌گذارد. این تل­های شنی که در اثر وزش باد تغییر جا می‌دهند، به تپه‌های ریگ روان معروفند. کویر نمک از خشک‌ترین نواحی ایران است : میزان بارندگی حدود 100 میلی‌متر و اختلاف درجه حرارت شبانه‌روز در سال بسیار زیاد و بین صفر و هفتاد درجه است.

  منبع مطلب : www.ramindalili.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.ramindalili.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ثمین حبیبی 8 ماه قبل
  1

  من سوال داشتم لطفن می تونید جواب بدین

  سوالم در دوره زمین شناسی جای خالی کوههایی ایران شکل نهای یافت

  مهدی 2 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید