در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام میدهد چه میگویند

  1 بازدید

  در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام میدهد چه میگویند را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  جامعه شناسی دهم درس اول+ سوالات عینی 7-1

  درس اول

  الف)سوال های صحیح وغلط

  1-در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می دهد کنش می گویند. ص غ

  2-جریان خون در رگهای انسان کنش است. ص غ

  3-کنش انسانی وابسته به آگاهی آدمی است. ص غ

  4-اگر آگاهی نباشد کنش شکل نمی گیرد. ص غ

  5-کنش به اراده و خواست انسان وابسته است. ص غ

  6-کنش انسان برخلاف سایر مخلوقات معنا دار است. ص غ

  7-پیامد های کنش مانند خود کنش وابسته به آگاهی و اراده انسان نیست. ص غ

  تکمیلی سوالهای

  1-پیامد های غیر ارادی انسان....................است.

  2-برخی پیامد ها به اراده ی افراد انسانی یعنی خود کنشگر یا افراد دیگر وابسته است پیامد

  های......................می گویند.

  3-کنشهایی که به اراده ی افراد بستگی دارد پیامد های.....................می گویند.

  4-پاسخ به پرسش های امتحانی و نمره دادن استاد پیامد.......................است.

  5-در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می دهد..........................می گویند.

  6-انجام دهنده ی کنش.........................نام دارد.

  7-تا زمانی که اراده و خواست انسان نباشد.........................شکل نمی گیرد.

  سوالهای کوتاه پاسخ

  1-کنش را تعریف کنید؟

  2-کنشگر کیست؟

  3-ویژگی کنشهای انسانی را نام ببرید؟

  4-آیا پیامد های کنش همانند خود کنش وابسته به آگاهی و اراده انسان است؟

  5-آیا کنش ها همیشه بر اساس آگاهی صحیح صورت می گیرد؟

  به سوالهای زیر پاسخ کامل دهید.

  1-کنش آگاهانه را تعریف کنید؟

  2-کنش معنا دار را باذکر مثال شرح دهید؟

  3-کنش ارادی چیست؟

  4—منظور از کنش هدف دار چیست؟

  5-کنش ما چه آثار و پیامد هایی دارد؟

  6-تفاوت کنش ارادی و کنش غیر ارادی را بنویسید؟

  7-کنش های انسانی را با کنش های حیوانی مقایسه کنید؟

  8-آیا فعالیتهایی از قبیل ضربان قلب وگردش خون وپلک زدن و...... کنش محسوب می شوند؟چرا؟

  درس دوم

  سوالهای صحیح وغلط

  1-لباس پوشیدن انسان در موقعیتهای مختلف ،متفاوت است. ص غ

  2-در لباس پوشیدن ،دیگران را در نظر نمی گیریم. ص غ

  3-بادر نظر گرفتن دیگران کنش اجتماعی شما به کنش فردی تبدیل می شود. ص غ

  4-تفکر وتخیل کنش درونی وراه رفتن ونشستن کنش بیرونی هستند. ص غ

  5-کنش اجتماعی نوعی کنش است که با توجه به دیگران انجام می شود . ص غ

  6-کنش اجتماعی تنها در حضور دیگران انجام می شود . ص غ

  7-در کنش اجتماعی آگاهی واراده کنشگر ناظر فرد است. ص غ

  8-رعایت قوانبن راهنمایی ورانندگی در نیمه شب وبه دور از چشم دیگران کنش اجتماعی است. ص غ

  سوالهای تکمیلی

  1-به کنش های اجتماعی وپیامد های آن..........................می گویند.

  2-کنش اجتماعی .........................پدیده اجتماعی وسایر پدیده های اجتماعی،آثار وپیامد های آن می باشد.

  3...........................-شیوه انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افرادجامعه قرار گرفته است.

  4-آن دسته از پدیده های مطلوب وخواستنی که مورد توجه وپذیرش همگان هستند وافراد جامعه نسبت به

  آنهاگرایش وتمایل دارند..............می نامند.

  5-اگر .........نباشد هیچ .............شکل نمی گیردوهیچ یک از .................مانند عدالت وامنیت محقق نمی شود.

  6-پدیده های اجتماعی را..............خلق می کنند ونتیجه کنش افراد هستند.

  7-پدیده های طبیعی را ................خلق نمی کنند.

  8-پدیده های اجتماعی را انسان در ..................به وجود می آورند.

  سوالهای کوتاه پاسخ

  1-برای کنشهای درونی وبیرونی دو مثال بیاورید.

  2-تفکر وتخیل از چه نوع کنشی هستند؟

  3-با ذکر مثالی کنش اجتماعی را تعریف کنید؟

  4-پدیده اجتماعی چیست؟

  5-خرد ترین پدیده اجتماعی را نام ببرید.

  6-چند نوع پدیده اجتماعی ذکر کنید.

  7-آواز خواندن یک فرد در اتاق چگونه منجر به کنش اجتماعی می شود.

  8-ارزشها وهنجارهای اجتماعی چگونه تحقق پیدا می کنند.

  9-ارزشها وهنجارها ی اجتماعی از چه طریقی تداوم می یابند.

  10-پدیده های اجتماعی چگونه شکل می گیرند؟

  11-آیا پدیده های اجتماعی معنا دار هستند؟

  12-پدیده های اجتماعی چگونه مستقل می شوند؟ روند مستقل شدن پدیده های اجتماعی را بنویسید.

  سوالهای تشریحی

  1-تفاوت پدیده های اجتماعی وپدیده های طبیعی رابا ذکر مثال توضیح دهید؟

  2-آیا کنش هایی که در جضور دیگران وبدون توجه به آنها اتفاق می افتد کنش اجتماعی هستند؟

  3-پدیده های اجتماعی کدامند؟

  4-پدیده های اجتماعی چگونه شکل می گیرند؟

  5-رابطه کنش های اجتماعی وهنجارها وارزشها را بنویسید؟

  6-هنجار اجتماعی را با ذکر مثالی شرح دهید؟

  7-با ذکر مثالی ارزش های اجتماعی را بیان کنید؟.

  سوالهای درس سوم

  سوالهای صحیح وغلط

  1-جهان ،واژه ای است که معمولابرایاشاره به مجموعه های بزرگتر به کار می رود. ص غ

  2-مجموعه پدیده های اجتماعی نیز جهان اجتماعی را تشکیل می دهند. ص غ

  3-نظم از ویژگی های مهم جهان اجتماعی است. ص غ

  4-عضویت موجودات زنده ونظم آنها اعتباری است. ص غ

  5-عضویت در جهان اجتماعی ونظم میان آنها با اراده آگاهی انسانها وقرار داد آنها تعریف می شود . ص غ

  6-فرهنگ از طریق وراثت از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد. ص غ

  7-پدیده های اجتماعی به جهان اجتماعی تعلق ندارند. ص غ

  8-ورود پدیده های طبیعی به جهان اجتماعی باعث گسترش آن می شود. ص غ

  9-پدیده های طبیعی از جهت ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسانها پیدا می کنند وارد جهان اجتماعی

  می شوند. ص غ

  سوالهای تکمیلی

  1.................-واژه ای که برای اشاره به مجموعه های بزرگ به کار می رود.

  2-مجموعه پدیده های اجتماعی نیز ...........................را شکل می دهند.

  3-از ویژگی های مهم جهان اجتماعی................است.

  4-عضویت موجودات زنده ونظم آنها...............است.

  5-جهان اجتماعی و نظم آن .................است.

  6-جهان اجتماعی با انتقال .......................خود به نسل های بعدی تداوم می یابد.

  7-هرگاه یک نسل نتواند ................. خود راحفظ کندیا نتواندآن رابه نسل بعد منتقل سازد جهان اجتماعی آن

  فرو می ریزد.

  8-احترام به قانون یک .................................است.

  9-زلزله و خشکسالی وآب هوا پدیده های.....................هستند ولی از جهت ارتباطی که بازندگی اجتماعی پیدا

  می کننددرون.......................قرار می گیرند

  سوالهای کوتاه پاسخ

  1-تمامی پدیده ها به واسطه ی چه چیزی در گستره ی جهان اجتماعی قرار می گیرند؟

  2-دو پدیده اجتماعی که در درون جهان اجتماعی قرار گیرند را نام ببرید؟

  3-دو پدیده طبیعی که می توانند در درون جهان اجتماعی قرار گیرند را ذکر کنید؟

  4-برای شناخت بهتر جهان اجتماعی چه باید کرد؟

  5-اعضای جهان اجتماعی را نام ببرید؟

  6-چگونه جهان اجتماعی تداوم می یابند؟

  سوالهای گسترده پاسخ

  1-منظور از اعتباری بودن نظم جهان اجتماعی چیست؟

  2-چه زمانی جهان اجتماعی فرو می ریزد؟

  3-از چه جهتی احترام به قانون،خانواده،امنیت ،وصلح درون جهان اجتماعی قرار می گیرند؟

  4-فلزات چگونه وارد جهان اجتماعی می شوند؟

  5-آیا سنت های الهی می توانند در گستره ی جهان اجتماعی قرار بگیرند؟

  6-در چه صورتی موجودات بیرون از جهان اجتماعی در درون جهان اجتماعی قرار می گیرند؟

  7-خداوند،فرشتگان وجهان ماوراءالطبیعه در چه صورتی در گستره ی جهان اجتماعی قرار می گیرند؟

  سوالهای درس چهارم

  سوالهای صحیح وغلط

  1-جهان اجتماعی همانند بدن انسان از اجزای مختلفی تشکیل شده است. ص غ

  2-جامعه شناسان جهان اجتماعی رابر اساس معیارهای مختلف تقسیم بندی می کنند واجزای آن را شناسایی

  کنند. ص غ

  3 -پدیده های های اجتماعی اجزای جهان اجتماعی اند ومی توان آنهارابراساس اندازه ودامنه از یکدیگر

  تفکیک کرد. ص غ

  4 -تمامی پدیده های اجتماعی هویتی عینی ومحسوس دارند. ص غ

  5-در جهان اجتماعی بعد عینی پدیده ها اهمیت بسیاری دارد. ص غ

  6-به بخش هایی که تاثیر تعیین کننده بر جهان اجتماعی دارند"لایه های سطحی" می گویند. ص غ

  7-به بخش هایی که امکان تغییر بیشتری دارند ونقش حیاتی واساسی ندارند "لایه های عمیق وبنیادین "می

  گویند. ص غ

  سوالهای تکمیلی

  1،...........................-اجزای جهان اجتماعی اند.

  2-تمامی پدیده های اجتماعی ،هویتی.......................و.........................دارند.

  3-پدیده های اجتماعی رااز جهت...............ومحسوس بودن ویا................ویا نامحسوس بودن نیز می توان در یک

  پیوستار قرار داد.

  4-در جهان اجتماعی بعد......................پدیده ها اهمیت بیشتری دارد.

  5-به بخش هایی که تاثیر تعیین کننده بر جهان اجتماعی دارند "....................." جهان اجتماعی می گویند.

  6 -به بخش هایی کهامکان تغییر بیشتری دارندونقش حیاتی واساسی ندارند".................."می گویند.

  7-در عمیق ترین لایه های جهان اجتماعی،...........و.............قرار دارند.

  8-وقتی اجزا ولایه های جهان اجتماعی را در ارتباط باهم در نظر بگیریم".............."آشکار می شود.

  9.............. -مجموعه ای از عقاید،ارزش ها،وهنجارهاونمادهایی است که برای رفع نیاز های معینی از افراد

  وجهان اجتماعی اختصاص پیدا می کند.

  سوالهای کوتاه پاسخ

  1-جهان اجتماعی از چه اجزایی تشکیل شده است؟

  2-اجزای جهان اجتماعی را نام ببرید؟

  3-پدیده های اجتماعی زیر راروی طیف ذهنی-عینی قرار دهید؟

  نظم-قوانین راهنمایی ورانندگی،علایم راهنمایی،سرعت کاه

  4-برای تامین نیاز های جهان اجتماعی وافراداز چه چیزی استفاده می شود؟

  سوالهای گسترده پاسخ

  1-لایه سطحی وبنیادین جهان اجتماعی را با ذکر مثال بنویسید؟

  2-نهاد های اجتناعی را تعریف کنید؟

  3-مهم ترین نهاد های اجتماعی را نام ببرید؟

  4-هنجارها ونمادها در چه صورتی موجب تحول وتغییر بنیادین جهان اجتماعی می شود؟

  5-عمیق ترین وسطحی ترین لایه های جهان اجتماعی کدامند؟

  6-آیا همه اجزا جهان اجتماعی اهمیت یکسانی دارند؟

  7-جهان دنیوی وجهان معنوی رااز نظر پذیرش هنجارها ونمادها وارزش ها مقایسه کنید؟

  سوالهای درس پنجم

  سوالهای صحیح وغلط

  1-نظم وهمکاری میان اعضای موجود زنده ،یکسان است. ص غ

  2-جهان اجتماعی فقط یک شکل دارد. ص غ

  3-زندگی اجتماعی انسان ها بر خلاف زندگی سایر موجودات زنده ،متنوع است وصورت های

  گوناگون دارد. ص غ

  4-جهان اجتماعی راانسان خلاق وآگاه پدید می آورد. ص غ

  5-جهان اجتماعی شکل یکسانی ندارد وهمواره تغییرات وتفاوت هایی در آن به وجود می آید. ص

  غ

  سوالهای تکمیلی

  1-تنوع آگاهی ومعرفت انسان ها وهمچنین تنوع اراده واختیار آنها سبب پیدایش

  ........................مختلف می شود.

  2-در دیدگاه....................همه جوامع در یک خط قرار دارند.

  3-جهان اجتماعی سالم وزنده،..............با حهان اطراف خود ارتباط بر قرار می کند.

  4-انسان در قبال فرهنگی که از طریق تربیت به منتقل می شود،صرفا موجودی ...............وپذیرنده

  نیست،بلکه کنشگری .............وتاثیر گذار است.

  سوالهای کوتاه پاسخ

  1-آیا جهان اجتماعی انسان ها تنها یک شکل دارد؟

  2-چه نیرویی بچه لاک پشتی که تازه از تخم خارج شده را راهنمایی می کند؟

  3-چه عاملی سبب پیدایش جهان اجتماعی مختلف می شود؟

  4-انواع شکل گیری جهان های اجتماعی را ذکر کنید؟

  سوالهای گسترده پاسخ

  1-تفاوت هایی که مربوط به لایه های سطحی جهان اجتماعی می شوداز چه نوع تفاوتی است؟

  2-تفاوتهای مربوط به لایه های عمیق جهان اجتماعی از چه نوع تفاوتی است؟

  3-دید گاه تک خطی رادر خصوص جهان اجتماعی بیان کنید؟

  4-دید گاه اندیشمندان اجتماعی رادر مورد جهان های اجتماعی متنوع بنویسید؟

  5-تفاوت میان جهان های اجتماعی از چه نوع تفاوتی است؟

  6-انواع جهان اجتماعی را شرح دهید؟

  سوالهای درس ششم

  سوالهای صحیح وغلط

  1-جهان اجتماعی با آگاهی واراده افرادانسانی پدید می آید. ص غ

  2-جهان اجتماعی را می توان همچون خانه ای درنظر گرفت که انسان می سازد. ص غ

  3-هر جهان اجتماعی تا زمانی که از طریق مشارکت اجتماعی افراد پا برجاست پیامد های آننیز باقی می ماند.

  ص غ

  4-فرصت ها ومحدودیت ها به هم وابسته نیستند. ص غ

  5-منظور از جهان متجدد،غرب بعد رنسانس یعنی جهان غرب سیصد سال اخیر است؟ ص غ

  6-جهتن متجدد صرفا رویکرد معنوی دارد. ص غ

  سوالهای تکمیلی

  -جهان اجتماعی با...............و.................اراده افراد انسانی پدید می آید

  2-پیامد ها والزامات جهان اجتماعی وابسته به ..............و..............تک تک افراد نیست.

  3-یکی از تفاوت های ما وحیوانات در..................آشکار میشود.

  4-ساختن جهان اجتماعی جدید،نیازمند پیدایش وگسترش ..................و.............. نوین است.

  5-در جهان............کنش هایی است که اهداف دنیوی را به وسیله علوم تجربی تعقیب می کنند،به

  شدت رواج می یابد.

  6-جهان متجدد فقط علومی را که از روش های ........لستفاده می کنند علم میشناسد.

  سوالهای کوتاه پاسخ

  1-افراد انسانی چگونه در ساختن جهان اجتماعی وتداوم آن مشارکت می کنند؟

  2 -تفاوت کنش های انسان وحیوان را بنویسید؟

  3-مهم ترین تفاوت خانه سازی انسان وحیوان در چیست؟

  4-با تغییر جهان اجتماعی چه اتفاقی می افتد؟

  5-گسترش عقلانیت ابزاری چیست؟

  6-رویکرد جهان متجدد چیست؟

  سواهای گسترده پاسخ

  1-محدودیت ها وفرصتهای قوانین راهنمایی ورانندگی را بیان کنید؟

  2-آیا محدودیت ها وفرصتها به یکدیگر وابسته هستند؟

  3-با ذکر مثالی مقوله محدودیت ها وفرصتها را بیان کنید؟

  4-جهان های اجتماعی مختلف را چگونه می توان ارزیابی کرد؟

  5-ویژگی جهان متجدد را بنویسید؟

  6-جهان متجدد چه نوع جهانی است وچه فرصتها ومحدودیت هایی دارد؟

  7-قطعه زیر بیانگر چیست؟

  قوت افرنگ از علم وفن است آتش،چراغش روشن است

  8-پیامد رویکرد دنیوی جهان متجدد چیست؟

  9-در جهان متجدد اگر عناصر معنوی ومقدس طرد شوندچه اتفاقی می افتد؟

  10-پیامد ونتیجه مردود شمردن علوم عقلانی ووحیانی توسط جهان متجدد را شرح دهید؟

  سوالهای درس هفتم

  سوالهای صحیح وغلط

  1-ارزش ها راهنمای کنش اعضای جهان اجتماعی اند. ص غ

  2-مردمی که در یک جهان اجتماعی زندگی می کنند،اهداف وارزش های مشترکی دارند. ص غ

  3-به مجموعه اهداف وارزش های مشترکی که اعضای یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن به آنها

  هستند،"نهاد اجتماعی"می گویند. ص غ

  4-ارزش هایی که مردم یک جهان از آن جانب داری می کنندورعایت آنهارا لازم می دانند،اما در عمل ممکن

  است برخی آنها را نادیده بگیرندقلمرو واقعی جهان اجتماعی آنها را تشکیل می دهد. ص غ

  5-ارزش هایی که مردم به آن عمل می کنند قلمرو آرمانی جهان اجتماعی را می سازد. ص غ

  6-هر بخش از جهان اجتماعی که به لحاظ علمی قابل دفاع نباشد وبر اساس خرافات شکل گرفته باشدباطل

  است. ص غ

  7-هر بخش از جهان اجتماعی که از نظر علمی صحیح ومطابق فطرت انسان باشد حق است. ص غ

  8-علوم اجتماعی توان داوری درباره ی تکنیک ها وروش های اجرایی را ندارد. ص غ

  9-حق وباطل بودن هر لایه از جهان اجتماعی،با علم متناسب با همان لایه شناخته می شود. ص غ.

  10-علوم اجتماعی، اگر علم را به معنای تجربی آن محدود نکند،می تواند درباره ی حق یا باطل بودن واقعیت

  ها وآرمانهای جهان های اجتماعی داوری کند. ص غ

  11-عقل ووحی دو ابزار مهم برای شناخت عقاید وارزش ها هستند. ص غ

  12-حق و باطل بودن عقاید وارزش ها،هنجارها،وکنشها بر اساس آگاهییا جهل ،توجه یابی توجهی مردم جهان

  های اجتماعی مختلف نسبت به آنها تعیین نمی شود. ص غ

  13-حقانیت ودرستی عقاید وارزش های حقیقیبا موافقت ومخالفت آدمیان تغییر می یابد. ص غ

  14-حقیقت خود ثابت است ولی در قلمرو واقعیت ثابت نبوده وتغییر پذیر است. ص غ

  15-حق و باطل بودن ارزش ها وعقاید کلان درباره ی انسان را با روش علوم تجربی می توان شناخت.

  ص غ

  سوالهای تکمیلی

  1-ارزش هایی که مردم یک جامعه از آن جانبداری می کنندورعایت آن را لازم می دانند اما در عمل ممکن

  است برخی از آنهارا نادیده بگیرند،.........................نام دارد.

  2-ارزش هایی که مردم به آن عمل می کنند،.........................واقعی جهان اجتماعی می گویند.

  3-بخش هایی از جهان اجتماعی که به لحاظ علمی قابل دفاع نباشدوبر اساس خرافات شکل گرفته شده

  باشد...................است.

  4-دو ابزار مهم برای شناخت عقاید وارزش ها......................و.......................است.

  5-بخش هایی از جهان اجتماعی که از نظر علمی صحیح ومطابق فطرت انسان باشد..........نام دارد.

  6-حق وباطل بودن یک عقیده ارزش وهنجار وکنش هابراساس ...........یا..............توجه یا بی توجهی مردم جهان

  های مختلف نسبت به آنها تعیین می شود.

  7-علوم اجتماعی اگر ..........را به معنای...................آن محدود نکند،می توانددرباره حق ویا باطل بودن آرمانها

  وواقعیت های جهان اجتماعی داوری کند.

  سوالهای کوتاه پاسخ

  1-ارزش هایی که مردم به آن عمل می کنند چه نام دارد؟

  2-کدام بخش از جهان اجتماعی از نظر علمی صحیح ومطابق فطرت انسان است؟

  3-دو ابزار مهم جهت شناخت عقاید وارزش ها کدامند؟

  4-کدام علوم توان داوری درباره یعقاید وارزش هارا ندارد؟

  5-حق و باطل بودن عقاید وارزش ها بر چه اساسی تعیین می شود؟

  6-کدام بخش از جهان اجتماعی از نظر علمی صحیح نیست وبراساس خرافات شکل گرفته است؟

  7-علوم اجتماعی در چه صورتی می تواند درباره ی حق وباطل بودن واقعیت ها وآرمانهای جهان اجتماعی

  داوری کند؟

  سوالهای گسترده پاسخ

  1-تفاوت ارزش های واقعی وآرمانی را بنویسید؟؟

  2-ارزش های واقعی را تعریف کنید؟

  3-ارزش های آرمانی را تعریف نمایید؟

  4-رابطه ی ارزش های آرمانی وواقعی را با ذکر مثال شرح دهید؟

  5-چند مورد از ارزش ها وعقاید حقیقی را نام ببرید؟

  6-در چه صورتی حقیقت به حوزه ی ارزش های آرمانی راه پیدا می کند؟

  7-در چه صورتی حقیقت به حوزه ی ارزش های واقعی راه پیدا می کند؟

  8-در چه صورتی جامعه ای ارزش های حق را از دست داده وبه سوی باطل گام بر می دارد؟

  9-چند مورد از ارزش ها وعقاید باطل را نام ببرید؟

  10-چند مورد از ارزش ها وعقاید حقیقی را نام ببرید؟

  11-منظور از«حقایق هرچند خود ثابت اند:ولی از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمانی واقعی تغییر پذیرند»

  چیست؟

  12علوم اجتماعی در چه صورتی می تواند درباره ی حق یا باطل بودن عقایدو ارزش ها داوری کند؟

  13-آیا حدود قلمرو آرمانی وواقعی هر جهان اجتماعی دستخوش تغییر است؟مثال بیاورید؟

  منبع مطلب : moalem-1372.blogfa.com

  مدیر محترم سایت moalem-1372.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مائده 2 ماه قبل
  1

  ممنون

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید