در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  با افزودن چه موادی به خمیر کاغذ می توان انواع مختلفی از کاغذها را تهیه کرد

  1 بازدید

  با افزودن چه موادی به خمیر کاغذ می توان انواع مختلفی از کاغذها را تهیه کرد را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  نمونه سوالات علوم(ششم)  4

  مواد و وسایلی که از مواد موجود در طبیعت می سازند، ..................... نامیده می شوند

  الف(مصنوعی ب( طبیعی ج(بازیافتی د(هیچکدام
  5
  چگونه می توان انواع مختلفی از کاغذها را تهیه کرد؟
  الف(با افزودن مواد شیمیایی مختلف به خمیر کاغذ ب( با تولید انواع خمیرهای مختلف کاغذ
  ج( با وارد کردن فشار و گرمای متفاوت به خمیر کاغذ د(با استفاده از موارد اولیه متفاوت
  6
  کدام از مایعات زیر رنگبر و سفید کننده هستند؟
  الف(سدیم کلرید ب(آب اکسیژنه ج( کلر د( گزینه ب و ج
  0
  نیاکان ما و مردمان گذشته آثار علمی و فرهنگی و اجتماعی خود را چگونه ثبت می کردند؟
  الف(پوست، دیوار، کاغذ ب(چوب، دیوار غار، سنگ ج(درخت، مقوا، چرم د(هیچ کدام
  8
  کدام مورد جز موارد احتیاطی آب اکسیژنه می باشد؟
  الف( عدم تماس با پوست ب(نگهداری در جای تاریک ج(عدم استفاده در فضای بسته د(هر سه مورد
  9
  کدام فلز به طور فراوان در اغلب صنایع بزرگ و نیز صنعت کاغذسازی کاربرد دارد؟
  الف(مس ب(طلا ج(آهن د(آلومینیم
  17
  از میان اجزای تشکیل دهنده ی درخت چه قسمت هایی برای تهیه ی کاغذ مناسب اند؟
  الف(ساقه محکم ب(تنه ج(برگ ها د(گزینه های الف و ب
  11
  بازیافت چیست؟
  الف(یکی از راه های حفظ منابع طبیعی ب(کاهش زباله در سطح شهر ج(نگهداری مواد د(همه موارد
  12
  مواد زیر کدام مصنوعی است؟
  الف( سنگ ب( چرم ج(کاغذ د(پوست
  13
  کدام فلز برای ساخت کارخانه ی کاغذسازی به طور گسترده استفاده می شود؟
  الف(مس ب(طلا ج(آهن د(آلومینیم
  14
  چه قسمت هایی از کارخانه ی کاغذسازی از آهن ساخته شده است؟
  الف(دستگاه چوب خرد کن ب(سرند ج( دیگ خمیرسازی و غلتک ها د( همه موارد
  15
  کدام از ویژگی آهن است؟
  الف(به فراوانی یافت می شود ب(سخت و محکم است ج( در رطوبت و هوای آزاد سریع زنگ می زند د( همه موارد
  16
  از ویژگی های مشترک فلزات چیست؟
  الف(رسانای خوبی برای برق هستند ب(با ضربه نمی شکنند
  ج(سطح تازه آنها براق است و بصورت ورقه در می آیند د(همه موارد
  16
  دو ماده که در مرحله ی تهیّه ی خمیر کاغذ استفاده می شوند کدام اند؟
  الف(آب اکسیژنه و اسید ب(آب اکسیژنه و سیمان ج(اسید و سیمان د( هیچ کدام
  18
  اسیدها به چند دسته تقسیم می شوند؟
  الف(اسید های خوراکی و صنعتی ب(اسید های سمی و صنعتی ج(اسیدهای خوراکی و سمی د( اسیدهای خوراکی و غیر خوراکی
  19
  ویژگی های اسیدهای صنعتی چیست؟
  الف(سمی اند ب(غیرقابل لمس اند ج( خوردنی نیستند د( همه موارد
  27
  کدامیک از موارد زیر اسید صنعتی هستند؟
  الف(جوهر نمک ب(جوهر گوگرد ج( آبلیمو د( گزینه های الف و ب
  21
  اسید های خوراکی چه مزه ای دارند؟
  الف(شیرین ب(تلخ ج( بدون مزه د( ترش
  22
  کدام یک از ویژگی های آهن سبب شده تا این فلز به طور وسیع در صنعت کاغذسازی و اغلب صنایع بزرگ کاربرد داشته باشد؟
  الف(فراوان بودن آن ب(هزینه استخراج آن نسبت به فلزات دیگر کمتر است. ج(سریع زنگ زدن آن در هوای آزاد د(گزینه های الف و ب
  23
  در کدام سوره ی قرآن، قدرت و استحکام آهن و فایده ی آن برای انسان بیان شده است؟
  الف(بقره ب(حدید ج(آل عمران د(اعراف
  24
  اگر مقداری سرکه یا آبلیمو را روی موزاییک یا سنگ مرمر بریزید چه اتفاقی می افتد؟
  الف(تغییری رخ نمی دهد ب(در اسید حل می شود ج( با اسید واکنش نمی دهد د(هیچکدام
  25
  به ترتیب لایه های تشکیل دهنده زمین کدام است؟
  الف(هسته-پوسته-گوشته ب(پوسته-گوشته-هسته ج(گوشته-پوسته-هسته د(پوسته-هسته-گوشته
  26
  بر چه اساسی دانشمندان ساختمان درون زمین را به سه لایه تقسیم بندی کرده اند؟
  الف(جنس مواد تشکیل دهنده ی لایه های زمین ب(ترکیب شیمیایی ج(ترکیب فیزیکی د(گزینه های الف و ب
  20
  لایه های درونی زمین بر اساس حالت مواد تشکیل دهنده)جامد یا مایع بودن( به چند بخش تقسیم می شوند؟
  الف( 3 بخش ب( 4 بخش ج( 5 بخش د( 6 بخش
  28
  جنس هسته داخلی و خارجی به ترتیب .................................. و ..................................... است.
  الف(جامد-مایع ب(خمیری- جامد ج(جامد-جامد د(مایع-جامد
  29
  منشا بیشتر آتش فشان ها و زمین لرزه ها مربوط به کدام قسمت کره ی زمین است؟
  الف(خمیرکره ب(سنگ کره ج(گوشته ی زیرین د(هسته ی خارجی
  37
  امواج لرزه ای از سنگ های نرم و کم تراکم چگونه عبور می کند؟
  الف(بسیار سریع ب(سریع ج(کند د(عبور نمی کند
  31
  گوشته زیرین چه خصوصیتی دارد؟
  الف(جامد است ب(از زیر خمیر کره تا ابتدای هسته ی خارجی ادامه دارد ج(مایع است د(گزینه های الف و ب
  32
  کدام قسمت زمین گرمای بیشتری دارد؟
  الف(خمیرکره ب(گوشته ج(پوسته د(هسته
  33
  دانشمندان چگونه دربارهی درون زمین اطلاعات بدست می آورند؟
  الف(امواج لرزه ای ب(مواد مذابی که از دهانه آتشفشان خارج می شوند ج(ترکیب چشمه های آب گرم د(همه موارد
  34
  در مورد آهن در قرآن سوره حدید آیه 25 چه موردی ذکر شده است؟
  الف(قدرت و زیبایی ب(ارزش مادی ج(بزرگی و استحکام د(قدرت و استحکام
  35
  امواج لرزه ای درون زمین از چه سنگ هایی تندتر عبور می کند؟
  الف(سنگ های سخت و متراکم ب(سنگ های نرم ج(سنگ های کم تراکم د(سنگ های رسوبی
  موفق باشید

  منبع مطلب : daneshamooz123.blogfa.com

  مدیر محترم سایت daneshamooz123.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوال علوم

  1 )از کدام قسمت درخت نمی توان کاغذ تهیه کرد؟

  الف ) تنه درختان تنومند ب) برگ های پهن  ج) شاخه های چوبی د ) ساقه های محکم

  2 ) آب اکسیژنه یک ماده ................. است .

  الف ) خوردنی ب ) سمی ج ) بو بر د) رنگ بر

  3 )به کمک آن می توان حجم زیادی از اطلاعات را روی آن ذخیره کرد .

  الف ) کتاب ب)  فلش ج ) کاغذ د) چوب

  4 ) کدام ماده پس از مصرف و تبدیل شدن به زباله ، سالیان خیلی زیادی در طبیعت می ماند و دیر تجزیه می شود .

  الف) کتاب ب) آهن  ج ) ظروف پلاستیک  د) چوب

  5 ) کدام مواد زیر خاصیت رنگبری دارند ؟

  الف ) کلر - وایتکس ب ) الکل - جوهرنمک  ج ) الکل - بتادین د) نفتالین - ساولن

  6 ) با افزودن چه مواد ی به خمیر کاغذ، می توان انواع مختلفی از کاغذها را تهیه کرد ؟

  الف ) اسیدی  ب ) آب ژاول و کلر  ج ) شیمیایی د) نشاسته و گچ

  ....................................................................................................................................................................................

  6 5 4 3 2 1

  ج الف ج ب د ب

  ....................................................................................................................................................................................

  ب ) در جاهای خالی کلمه های مناسب قرار دهید .

  1 ) ماده ی اصلی و اولیه در تهیه کاغذ

  ............................... است.

  2 ) یکی از راه های مناسب حفظ منابع طبیعی

  ............................... است.

  3 ) آب اکسیژنه در برابر نور و

  ............................... واکنش شیمیایی نشان می دهد و تجزیه می شود .

  4 ) عمل گرفتن کربن دی اکسید هوا توسط درختان و تولید اکسیژن با استفاده از نور خورشید را

  ..................... می نامند.

  5 ) روشهایی که به کمک آن بتوان مواد مصرف شده را حفظ نمود و دوباره مورد استفاده قرار داد را

  ..................... می گویند.

  6 ) با افزودن مواد

  ............................... به خمیر کاغذ ، می توان انواع مختلفی از کاغذ را تهیه کرد .

  ....................................................................................................................................................................................

  6 5 4 3 2 1

  چوب /بازیافت /حرارت/ فتوسنتز /بازیافت/ شیمیایی

  ....................................................................................................................................................................................

  ج)جمله درست را با (ص) و جمله غلط را با (غ) نشان دهید.

  1) برخی از کاغذها طبیعی و برخی دیگر مصنوعی اند .

  2) داروها جزو مواد مصنوعی هستند .

  3) بریدن درخت و انتقال آن به کارخانه تغییری شیمیایی محسوب می شود .

  4 ) در حال حاضر برای ذخیره حجم زیادی از اطلاعات از هارد و فلش استفاده می شود .

  5 ) مسلمانان در سمرقند در حدود 700 سال پیش از میلاد مسیح به دانش ساخت کاغذ دست یافتند .

  6 ) بیشتر موادی که در اطراف ما هستند و ما از آن ها اسنفاده می کنیم طبیعی هستند .

  ...................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................

  د ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

  1 ) سه مورد از روش های ثبت اطلاعات را در زمان های قدیم بنویسید؟

  کنده کاری و نقاشی روی سنگ ها ، دیوار غارها ، چوب درختان

  2 ) سه مورد از معایب و مزایای استفاده از روش های ثبت اطلاعات را در زمان های قدیم بنویسید؟

  مزایای استفاده : الف ) جلوگیری از قطع درختان برای تولید کاغذ ب ) محیط زیست گیاهان و جانوران سالم باقی می

  ماند و هوا پاکیزه می شود . ج ) به دلیل عدم تماس با مواد شیمیایی بیماری ها کمتر می شوند د ) موادی مثل چوب و

  سنگ به سادگی یافت می شوند . ( در دسترس هستند )

  معایب استفاده : الف ) به دلیل حجم و وزن زیاد تقریبا جابجایی آنها ممکن نیست . ب ) فضای زیادی را اشغال می

  کنند ج ) اطلاعات کمی را می توان روی آنها نوشت . د ) زمان زیادی برای نوشتن صرف می شود .

  3 ) از کدام قسمت درخت می توان کاغذ تهیه کرد؟

  ساقه و تنه ی محکم و شاخه های درختان تنومند

  4) از کدام قسمت درخت نمی توان کاغذ تهیه کرد؟

  شاخه های کوچک و برگ و ریشه درخت

  5 ) آیا کاغذهایی نظیر شانه تخم مرغ، کارتن ها و جعبه های دستمال کاغذی را می توان بازیافت کرد؟ چرا؟

  خیر. چون قبلا بازیافت شده اند دیگر نمی توان آن ها را بازیافت کرد .

  6) هر یک از مشاغل زیر چه استفاده از کاغذ می کنند؟

  الف) خیاط :

  ..............................................................

  ب) بانک : ........................................................

  ج) داروخانه :..........................................................

  د ) عکاس : ......................................................

  ه ) دانش آموز :......................................................

  و ) پزشک : ......................................................

  *خیاط برای طرح الگوی لباس بانک برای رسید بانکی ، اوراق بهادار و چاپ پول

  *داروخانه برای قراردادن دارو درون پاکت و جعبه عکاس برای چاپ عکس و فتوکپی

  *دانش آموز برای کتاب و دفتر   

  *پزشک برای نوشتن نسخه ی بیماران

  7) چه کاغذهایی را نمی توان بازیافت کرد ؟

  کاغذهای آغشته به مواد غذایی و مواد شیمیایی ، کاغذهای کاربن دار ، کاغذهای روغنی ، کاغذهای با پوشش مومی

  مثل لیوان کاغذی ، عکس و . . .

  8) انواع کاغذ را نام ببرید ( چهار مورد )

  1 ) کاغذ تحریر 2 ) کاغذ رنگی 3 ) کاغذ اسکناس 4 ) کاغذ کاهی 5 ) کاغذ مات و براق 6 ) کاغذ خودکپی 7 ) پشت

  چسبدار 8 ) کاغذ انجیلی 9 ) کاغذ کادو

  9 ) کاربردهای کاغذ را نام ببرید ( چهار مورد )

  از کاربردهای کاغذ می توان به موارد زیر اشاره کرد . کتاب ، دفتر ، روزنامه ، چاپ عکس ، چاپ اسکناس ، تولید

  نقشه ، تولید مقوا ، کاغذ دیواری ، اشتنباخ جهت طراحی ، کاغذ انجیلی برای کارهای خیلی حساس و با ارزش

  10) مراحل تولید کاغذ در کارخانه را به اختصار شرح دهید .

  1 ) قطع درختان و کندن پوست آنها 2 ) خردکردن چوب ها و تبدیل آنها به چیپس 3 ) مخلوط کردن خرده های

  چوب ( چیپس ) با آب و تولید خمیر 4 ) اضافه کردن آب اکسیژنه و یا محلول های سفید کننده دیگر 5 ) عبور از

  غلتک ها برای گرفتن آب کاغذ و نازک و صاف کردن آن 6 ) برش کاغذ به اندازه های مورد نیاز بازار

  11 ) کدام مرحله ساخت کاغذ شیمیایی است ؟ چرا

  مرحله خمیر کردن چون در این مرحله موادی درون چوب از آن جدا می شود و با افزودن آب اکسیژنه و یا کلر رنگ

  خمیر سفید می شود و تمام این مراحل شیمیایی است .

  منبع مطلب : neshani-tehran.blogfa.com

  مدیر محترم سایت neshani-tehran.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوالات درس دوم علوم پایه ششم(سرگذشت دفترمن)

  برخی ازسوالات درس

  الف ) گزینه درست را با علامت ضربدر مشخص کنید .

  1 )از کدام قسمت درخت نمی توان کاغذ تهیه کرد؟

  □د ) تنه درختان تنومند □ ج ) برگ های پهن □ ب ) شاخه های چوبی □ الف ) ساقه های محکم

  2 ) آب اکسیژنه یک ماده ................. است .

  □د ) خوردنی □ ج ) سمی □ ب ) بو بر □ الف ) رنگ بر

  3 )به کمک آن می توان حجم زیادی از اطلاعات را روی آن ذخیره کرد .

  □د ) کتاب □ ج ) فلش □ ب ) کاغذ □ الف ) چوب

  4 ) کدام ماده پس از مصرف و تبدیل شدن به زباله ، سالیان خیلی زیادی در طبیعت می ماند و دیر تجزیه می شود .

  □د ) کتاب □ ج ) آهن □ ب ) ظروف پلاستیک □ الف ) چوب

  5 ) کدام مواد زیر خاصیت رنگبری دارند ؟

  □د ) کلر - وایتکس □ ج ) الکل - جوهرنمک □ ب ) الکل - بتادین □ الف ) نفتالین - ساولن

  6 ) با افزودن چه مواد ی به خمیر کاغذ، می توان انواع مختلفی از کاغذها را تهیه کرد ؟

  □د ) اسیدی □ ج ) آب ژاول و کلر □ ب ) شیمیایی □ الف ) نشاسته و گچ

  ب ) در جاهای خالی کلمه های مناسب قرار دهید .

  1 ) ماده ی اصلی و اولیه در تهیه کاغذ........................ است.

  2 ) یکی از راه های مناسب حفظ منابع طبیعی....................... است.

  3 ) آب اکسیژنه در برابر نور و.................. واکنش شیمیایی نشان می دهد و تجزیه می شود .

  4 ) عمل گرفتن کربن دی اکسید هوا توسط درختان و تولید اکسیژن با استفاده از نور خورشید را.............. می نامند.

  5) روشهایی که به کمک آن بتوان مواد مصرف شده را حفظ نمود و دوباره مورد استفاده قرار داد را................... می گویند.

  6 ) با افزودن مواد............. به خمیر کاغذ ، می توان انواع مختلفی از کاغذ را تهیه کرد .

  ج ) جمله درست را باعلامت ضربدرمشخص کنید.

  1) برخی از کاغذها طبیعی و برخی دیگر مصنوعی اند .

  2) داروها جزو مواد مصنوعی هستند .

  3) بریدن درخت و انتقال آن به کارخانه تغییری شیمیایی محسوب می شود .

  4 ) در حال حاضر برای ذخیره حجم زیادی از اطلاعات از هارد و فلش استفاده می شود .

  5 ) مسلمانان در سمرقند در حدود 700 سال پیش از میلاد مسیح به دانش ساخت کاغذ دست یافتند .

  6 ) بیشتر موادی که در اطراف ما هستند و ما از آن ها اسنفاده می کنیم طبیعی هستند .

  د ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

  1 ) سه مورد از روش های ثبت اطلاعات را در زمان های قدیم بنویسید؟

  2 ) سه مورد از معایب و مزایای استفاده از روش های ثبت اطلاعات را در زمان های قدیم بنویسید؟

  3 ) از کدام قسمت درخت می توان کاغذ تهیه کرد؟

  4)از  کدام قسمت درخت نمی توان کاغذ تهیه کرد؟

  5)آیا کاغذهایی نظیر شانه تخم مرغ، کارتن ها و جعبه های دستمال کاغذی را می توان بازیافت کرد؟ چرا؟

  6) هر یک از مشاغل زیر چه استفاده از کاغذ می کنند؟

  الف) خیاط :

  ب) بانک : 

   ج) عکاس :

  د) دانش آموز :

   ه ) پزشک :

  چهار روش ثبت و نگهداری اطلاعات توسط گذشتگان و نیاکانمان را
  بنویسید

  روی دیوار غار-روی چوب – روی
  چرم-روی سنگ

  2-مزایای ثبت و ذخیره ی اطلاعات روی سنگ و چوب و دیوار غارها را
  بنویسید

  این اطلاعات برای مدت زیادی باقی می مانند وبر
  اثر عوامل طبیعی دیر تر از بین می روند

  3-ثبت و ذخیره ی اطلاعات بر روی سنگ و چوب و دیوارغارهاچه معایبی
  دارد؟

  نوشتن بر روی این مواد کار دشواری است.حمل و نقل
  این مواد سخت است.برای همه ی افراد قابل دسترس نیست.با توجه به افزایش جمعیت ثبت
  همه ی اطلاعات مقدور نیست

  4-چرا انسان به فکر روش های جدید برای ثبت و ذخیره ی اطلاعات
  افتاد؟

  چون جمعیت کره ی زمین افزایش یافت و اطلاعات
  علمی و آثارفرهنگی و اجتماعی زیاد شد و روش های قدیمی برای ثبت و ذخیره ی اطلاعات
  کافی نبود

  5-مواد طبیعی را تعریف کنید.موادی مانند سنگ و
  چوب و چرم که در طبیعت یافت شوند و انسان ها بدون اینکه تغییر زیادی در آنها ایجاد
  کنند قابل استفاده باشندمواد طبیعی نامیده می شوند.

  6-بیشتر مواد و وسایلی که امروزه از آنها استفاده می کنیم طبیعی اند
  یا مصنوعی؟ مصنوعی

  7- به چه موادی مواد مصنوعی می گویند؟

  بیشتر مواد و وسایلی که امروزه ما از آنها
  استفاده می کنیم و به طور طبیعی یافت نمی شوند بلکه آنها را از مواد موجود در طبیعت
  می گیرند  به این مواد مواد مصنوعی می گویند

  8-چهار ماده ی مصنوعی را نام ببرید

  داروهای شیمیایی-لاستیک-پارچه-کاغذ
  ومدادو...

  9-کاربردهای مختلف کاغذ در زندگی روزمره را بنویسید

  پول(اسکناس)-کتاب و دفتر-در عکاسی-در بسته بندی
  مواد-روزنامه  وانواع فیش های بانکی و...

  10-مسلمانان در چه تاریخی و در کجا به دانش ساخت کاغذ دست
  یافتند؟

  700سال پس از میلاد مسیح  در
  سمرقند

  11-ماده ی اصلی و خام مورد نیاز برای ساخت کاغذ چیست؟ چوب

  12- به غیر از چوب از چه مواد دیگری می توان کاغذ تهیه کرد؟  نیشکر پنبه  و...

  13-کدامیک از اجزای تشکیل دهنده ی درخت برای تهیه کاغذ مناسب است؟

  ساقه و تنه ی محکم و شاخه های چوبی رختان
  تنومند

  14-مراحل مختلف تبدیل چوب به کاغذ را با ذکر نوع تغییر نام
  ببرید

  بریدن درخت(فیزیکی) جداکردن پوست(فیزیکی) چیپس
  کردن چوب(فیزیکی) خمیر کردن و افزودن مواد شیمیایی(شیمیایی) خشک کردن خمیر و تبدیل
  به کاغذ(فیزیکی)

  15- در صنعت کاغذ سازی چگونه رنگ زرد چوب را از بین می برند؟ با افزودن مواد شیمیایی رنگ بر مانند کلر یا آب
  اکسیژنه

  16-دو نمونه از نکات ایمنی که هنگام استفاده از آب اکسیژنه باید
  رعایت کرد را بنویسید

  از تماس آب اکسیژنه با پوست بپرهیزیم-آب اکسیژنه
  را در جای تاریک قرار دهیم

  17-نام 3 ماده ی سفید کننده و رنگ بر را بنویسید

  آب اکسیژنه- کلر- آب ژاول

  18-برای تهیه ی کاغذ با ویژگی های مختلف چه باید کرد؟

  مواد شیمیایی مختلف به کاغذ
  بیافزاییم

  19-مراحل مختلف بازیافت کاغذ را نام ببرید

  جمع آوری-بسته بندی و پرس –خرد
  کردن-خمیر کردن

  20-مهم ترین فایده ی بازیافت کاغذ چیست؟

  حفظ منابع طبیعی مانند جنگلٰ آب و
  ...

  21-برای جلوگیری یا کاهش اثرات قطع بی رویه ی درختان و تخریب جنگل چه
  راههایی پیشنهاد می کنید؟

  کاشتن درخت-صرفه جویی در مصرف کاغذ و خود داری
  از اسراف-استفاده از روشهای جایگزین مانند عابر بانکها به جای پول و چک .رایانه
  و...

  منبع مطلب : s-narimani.blogfa.com

  مدیر محترم سایت s-narimani.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 10 ماه قبل
  1

  با استفاده گچ و نشاسته

  اناهیتا 10 ماه قبل
  -2

  با افزودن چه چیزی به خمیر کاغذ می توان انچاع مختلفی از کاغذ را تهیه کرد

  مهدی 2 سال قبل
  3

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید