در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  افزایش کربن دی اکسید در هواکره سبب ایجاد چه مشکلاتی میشود علوم نهم

  1 بازدید

  افزایش کربن دی اکسید در هواکره سبب ایجاد چه مشکلاتی میشود علوم نهم را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  سوالات و پاسخ های فصل 3 - علوم نهم

  به نام قادر متعال

  فصل 3 کلاس نهم- 

    ((  توجه: سوالات همرا ه با پاسخ می باشد و نیازی به ارسال جواب نیست ))فقط جهت خواندن دانش اموزان و آمادگی جهت امتحان می باشد .

  1-انســان ها چگونه ســبب برهــم خــوردن چرخه هــای طبیعــی شــده اند؟

   بــا مصــرف بی رویــه و غیرمنطقــی منابــع

  2- یکــی از عوامــل موثــر بــر چرخــه هــای طبیعــی مصــرف ســوخت هــای فســیلی اســت.

  3-چند نمونه چرخه هــای طبیعــی رانام ببرید.

  چرخه آب ؛سنگ؛ غــذا، زندگــی گیاهــان و جانــوران؛کربن و...

  4- ارتباط چرخه ها بر یکدیگر را توضیح دهید. (تــوازن چرخه هــا در کــره زمیــن چه موقع به هــم می خــورد؟)

  چرخه هــا ی طبیعی بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد. به طــوری کــه تغییــری هرچنــد انــدک در یکــی از چرخه هــا، بــر فعالیت هــای طبیعــی چرخــه هــای دیگــر اثــر می گــذارد و در نتیجــه تــوازن چرخه هــا در کــره زمیــن به هــم می خــورد.

  5-چرخه چیست؟

  چرخه، مجموعه  ای از تغییرهاست که هیچ گاه به پایان نمی رسد و بارها و بارها تکرار می شود.

  6- خداوند چرا این چرخه ها آفریده است؟

  آفریدگارهستی باقرار دادن چرخه های طبیعی؛زمین راگاهواره ای مناسب برای زندگی جانداران قرار داده است

  7-یکــی از تبعــات بــر هــم خوردن چرخه هــای طبیعــی را نام ببریدو در بــاره ایــن رویــداد و عوامــل موثــر بــرآن و نتایــج احتمالــی آن چندسطر بنویسید.

  بازشــدن زود هنــگام شــکوفه هــای درختــان در زمســتان یکــی از تبعــات بــر هــم

  خوردن چرخه هــای طبیعــی اســت.

  8-ادامــه حیــات جانــداران به چه چیزی بســتگی دارد؟

  بــه رعایــت تــوازن در چرخه هــای طبیعــی

  9- اهمیت چرخه ها را بنویسید. (به ما چه کمکی می کنند؟)بــه مــا کمــک خواهــد کــرد تــا بتوانیــم روشهــای زندگــی خــود را بهبــود ببخشــیم و محیــط بهتــری بــرای زندگــی فراهــم کنیــم.

  10-چرخــه کربــن چیست؟

  چرخــه کربــن، نوعی چرخه ی طبیعــی که درآن تغییرهــای گوناگونــی در هــوا کــره، ســنگ کــره و آب کــره انجــام می شــود و کربــن بــه شــکل کربن دی اکســیدمصــرف یــا تولیــد می شــود. به طــوری کــه مقــدار کربــن در مجمــوع ثابــت باقــی می مانــد.

  11-هرگونــه تغییــر در چرخــه کربن،چه مشــکلاتی را می توانــد ایجــاد می کند؟

  می توانــد مقــدار کربن دی اکســید را در هــوا تغییــر دهــد و مشــکلاتی را ایجــاد کنــد.

  12-شــکل زیــر الگویــی ســاده از چرخــه کربــن را نشــان مــی دهــد. در ایــن بــاره توضیح دهید.                                     

  -شکل زیر چرخه ای از کربن را نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.

  الف.در مــوارد مشخص شــده بــا «1»، «2»، «3» و... آیــا گاز کربن دی اکســید مصــرف می شــود یــا تولیــد؟

  ب. کدامیک از بخش های نشان داده شده، در چرخة طبیعی کربن وجود ندارد؟

  پ. مصــرف ســوخت های فســیلی چــه تأثیــری روی چرخه هــای طبیعــی دیگــر می گــذارد؟توضیــح دهیــد.

  14-ســوخت های فســیلی شــامل.............و.............و............. کــه در طــی میلیــون هــا ســال تشــکیل شــده اســت.

  زغال ســنگ، نفــت خــام و گاز طبیعــی

  15- در اثــر ســوختن،ســوخت هایی که دارای کربــن هســتند چه ماده ای وارد هوا می شود؟

  مقادیــر بســیار زیــادی گاز 2 CO بــه هواکــره وارد مــی کننــد.

  16-یکــی از نتایــج افزایــش بیــش از انــدازه کربــن دی اکســید درهــواکــره رانام ببرید، افزایــش دمــای کــره زمیــن ودر نتیجــه ذوب شــدن یــخ هــای قطبــی و ایجــاد تغییــرات قابــل توجــه در فصــل هــا

  17-چرا کشــورهای جهــان ؛پروتکلــی را امضــا کــرده انــد تــا دولــت هــا مقــدار کربــن دی اکســید تولیــد شــده توســط کشورشــان را کنتــرل کننــد؟

  زیرا پیــش بینــی مــی شــود کــه اگــر تولیــد کربــن دی اکســید بــا آهنــگ فعلــی پیــش بــرود تــا ســال 2050(1430)حــدود یــک ســوم همــه گونــه هــای جانــوری منقــرض خواهنــد شــد. امــا کاهــش آهنــگ تولیــد کربــن دی اکســید مــی توانــد مانــع از تحقــق ایــن بحــران شــود.

  18-نفــت خــام چیست؟

  نفــت خــام، مایــع غلیــظ و ســیاه رنگی اســت.

  19- شناخت نفت خام سبب چه چیز هایی شد؟

  شــناخت نفــت خــام به تدریــج ســبب شــد اســتفاده از آن گســترش پیــدا کنــد

  و در مــدت کوتاهــی راه و روش زندگــی انســانها تحــت تأثیــر ایــن مایــع ســیاه رنگ قــرارگرفــت. بــه طــوری کــه صنعــت حمــل و نقــل متحــول شــد و انــواع خودروهــا و هواپیماهــا پــا بــه عرصــه گذاشــتند و مســافرت بــرای انســان بســیار آســان تــر گشــت. از ســوی دیگــر صنایــع غذایــی، دارویــی، بهداشــتی و کشــاورزی بــه خوبــی رشــد کردنــد. از ایــن رو انســان هــا توانســتند بــر اکثــر بیمــاری هــا غلبــه کننــد یــا آن هــا را بــه کلــی ریشــه کــن گرداننــد. در نتیجــه ســطح بهداشــت همگانــی بــالا تــر رفــت و جمعیــت جهــان افزایــش یافــت و فنــاوری هــای جدیــد گســترش پیــدا کــرد. همــه ایــن موفقیــت هــا حاصــل شــناخت و اســتفاده نفــت خــام بــود.

  20- چه استفاده هایی از نفت می شود؟

  تامیــن انــرژی ؛ ســاختن فــراورده های نــو

  21-به نظــر شــما امــروزه در جهــان نفــت خــام را بیشتــر بــرای تامیــن انــرژی می ســوزانند یــا از آن بــرای ســاختن فــراورده نــو اســتفاده می کننــد؟

  بیشتــر بــرای تامیــن انــرژی می ســوزانند

  22-کاربردهــای نفــت خــام را بنویسید.

  تامین انر زی؛درصنعــت حمــل و نقــل (شامل انــواع خودروهــا و هواپیماهــا و آسان شدن مســافرت) ؛درصنایــع غذایــی، دارویــی، بهداشــتی و کشــاورزی وپلاستیک سازی و............

  23-به طور میانگین نفت مصرفی درسطح جهان صرف چه کارهایی می شود؟( بررسی ها حاکی از چه چیز هایی در مصرف نفت است؟)

  بررســی ها نشــان می دهــد کــه به طــور میانگیــن چهارپنجم نفــت مصرفــی در ســطح جهــان صــرف ســوختن و تأمیــن انــرژی در بخش هــای مختلــف ماننــد خانه هــای مســکونی، حمل ونقــل، تولیــد انــرژی الکتریکــی در نیروگاههــا و... می شــود. در حالی کــه فقــط یک پنجم آن صــرف ســاختن فراورده هــای ســودمند و تــازه می شــود!

  24- مندلیف شــیمیدان روســی ده ها ســال پیش ســوزاندن نفــت بــرای تولیــد انــرژی رابه چه چیزی تشبیه کرد.

  مندلیف هشــدارداد کــه ســوزاندن نفــت بــرای تولیــد انــرژی ماننــد آن اســت کــه آشــپزخانه را بــا ســوزاندن اســکناس روشــن نگــه داریــم.

  24- چرا نفــت خــام را بیشتربــرای تولیــد انــرژی می ســوزانیم تا مــواد ســودمند ؟

  زیراآســانی دسترســی بــه نفــت خــام  - و افزایــش نیــاز بــه انــرژی -  بــه دلیــل افزایــش جمعیــت -  ســبب شــده اســت کــه هم چنــان از ایــن مایــع ارزشــمند بیــش تــر بــرای تهیــه ســوخت اســتفاده شــود.

  25-روزانــه در سراســر جهــان تقریبــاچه مقدارنفــت مصــرف می شــود؟

  تقریبــا80000000 بشــکه نفــت

  26-هــر بشــکه نفــت خــام برابــر چند لیتــر اســت؟ 159لیتر

  27-با توجه به نمودار به پرسش ها پاسخ دهید.

  بیش ترین میزان کشف نفت خام مربوط به کدام دهه است؟1960

  پیش بینی می شود ذخایر نفت خام در چه دهه ای به حداقل برسد؟2030

  در چه سالی میزان مصرف نفت خام با کشف آن برابر است؟1980

  در چه سالی میزان مصرف نفت خام از میزان کشف آن پیشی گرفته است؟1980 به بعد

  28-دربــاره راه هــای کاهــش وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه نفــت خــام چه مواردی

  راپیشنهاد  می کنیــد؟  (جمع آوری  اطلاعات  )  

  29-نفت خام ترکیبی ازچه موادی است؟

  نفــت خــام مخلوطــی از صدهــا ترکیــب بــه نــام هیدروکربــن اســت. البتــه همــراه نفــت خــام، همــواره مقــداری نمــک، آب و گوگــرد نیــز یافــت می شــود.

  30- هیدروکربن هــا از چند عنصــر ســاخته شــده اند ؟

  هیدروکربن هــا از دو عنصــر کربــن و هیــدروژن ســاخته شــده اند.

  31-در هــر مولکــول هیدروکربــن  اتم هــای هیــدروژن بــا اتم هــای کربــن چگونه بــه یکدیگــر متصل انــد؟مثال بزنید.

  در هــر مولکــول هیدروکربــن اتم هــای هیــدروژن بــا اتم هــای کربــن از طریــق پیوندهــای کووالانســی بــه یکدیگــر متصل انــد.بــرای نمونــه، در متــان کــه ســاده ترین هیدروکربــن اســت، هــراتــم کربــن بــا 4 اتــم هیــدروژن پیونــدداده اســت.

  32-بــا افزایــش تعــداد..........و .........هیدروکربن هــای بــزرگ تــر ســاخته می شــوند.

  ج : هیدروژن هــا - کربن هــا

  33-ویژگــی هیدروکربن هــا بــه ................. آنهــابســتگی دارد

  تعــداد اتمهــای ســازنده ی

  34-جــدول زیــر برخــی از هیدروکربن هــاو نقطــة جــوش آنهــا را نشــان می دهــد.از این جدول چه نتیجه ای می گیرید؟ در هیدروکربن هــا بــا افزایــش تعــداد کربــن،نقطــة جــوش بالاتــر اســت.

  35-چه رابطه ای بین نقطه جوش با تعداد اتم های کربن در هیدروکربن ها وجود دارد؟

  در هیدروکربن هــا بــا افزایــش تعــداد کربــن، نیــروی ربایــش بیــن مولکول هــا بیشتــر می شــود. هرچــه نیــروی ربایــش بیــن ذره هــا بیشتــر باشــد، نقطــة

  جــوش بالاتــر اســت.

  36-کدام ترکیب نقطة جوش بالاتری دارد؟ به چه دلیل؟

  C 6H 14                   C 10 H20

  37-نقطــۀ جــوش یک  مــاده بــه چه چیزهایی بســتگی دارد؟

  نقطــۀ جــوش یکــی از ویژگیهــای فیزیکــی مــواد اســت کــه بــه نیــروی ربایــش بیــن ذره هــای ســازندة آنهــا بســتگی دارد.

  38-هرچــه نیــروی ربایــش بیــن ذره هــا بیشتــر باشــد، نقطــة جــوش بالاتــر اســت.

  39-در هیدروکربن هــا بــا افزایــش تعــداد کربــن، نیــروی ربایــش بیــن مولکول هــا بیشتــر می شــود.

  40-با توجه به شکل داده شده، مشخص کنید.

  أ‌)        کدام هیدروکربن آسان ترجاری می شود؟ چرا؟  الف زیرا کربن کمتری دارد

  در هیدروکربن هــا بــا کاهش تعــداد کربــن، نیــروی ربایــش بیــن مولکول هــا کمتر می شــود.

  ب) هر یک از فرمول های زیر به کدام روغن تعلق دارد؟

  الف-  26 C 12 H           ب-    42 C 20H     ج-36 C17 H     د- C 24H50

  41-تقطیر ساده برای جداسازی دو مایعی که اختلاف نقطه جوش آن ها زیاد است به کار می رود.

  42-فــرض کنیــد مخلوطــی ازدو هیدروکربــن مایــع بــا فرمول هــای  C 6H14 (بانقطــة جــوش برابــر بــا 68  و C9H20 بــا نقطــة جــوش برابــر بــا ---- در اختیــار داریــد. چگونــه ایــن دو ترکیــب را از هــم جــدا می کنیــد؟

  43- بــرای جداســازی مخلــوط دو مایــع در دســتگاه تقطیــر ســاده ازچه روشی استفاده می شود؟

  در ایــن دســتگاه مایع هــا براســاس تفــاوت در نقطــة جــوش از هــم جــدا می شــوند. به طــوری کــه بــا گرمــا دادن، مایعــی کــه نقطــة جــوش پاییــن تری  دارد، زودتــر بخــار می شــود و از مخلــوط جــدا می شــود. ســپس مولکولهــای بخــار شــده بــا عبــور دادن از یــک لولــه ســرد بــه مایــع تبدیــل می شــوند و از مخلــوط دو مایــع جداســازی می گــردد

  44-در پالایشــگاههای نفــت؛ اجــزای نفــت خــام را چگونه از یکدیگــر جــدا می کننــد؟

   در پالایشــگاههای نفــت از دســتگاه پیچیده تــر و بزرگ تــری بنــام بــرج تقطیــر اســتفاده می شــود.در بــرج تقطیــر نفــت خــام را گرمــا مــی دهنــد. در اثــر گرمــا، هیدروکربــن هــا تبخیــر مــی شــوند و در بــرج بــالا مــی رونــد و در قســمت هــای مختلــف بــرج از هــم جــدا مــی شــوند. از آنجایــی کــه نقطــه جــوش برخــی از اجــزای ســازنده نفــت خــام بــه یکدیگــر بســیار نزدیــک اســت، نمی تــوان همــة آن هــا را به طــور کامــل از هــم جــدا ســازی کــرد. بلکــه آن هــا را بــه صــورت مخلوطــی از چنــد هیدروکربــن کــه نقطــه جــوش نزدیــک بــه هــم دارنــد و بــرش نفتــی نامیــده مــی شوندجداســازی می کننــد.

  45-برش نفتی چیست؟

  بــه مخلوطــی از چنــد هیدروکربــن کــه نقطــه جــوش نزدیــک بــه هــم دارنــد بــرش نفتــی نامیــده مــی شوند

  46-با توجه به شکل زیر به پرسش های زیر پاسخ دهید.

  آ - در این برج تقطیر، نفت خام را در چند برش جداسازی می کنند؟

  ب) نقطه جوش کدام برش از بقیه بیش تر است؟

  پ) مولکول های موجود در کدام برش بزرگ تر و سنگین تر هستند؟ به چه دلیل؟

  پ - تعداد اتمهای کربن در مولکول های کدام برش از بقیه بیش تر است؟

  47- تفاوت اشیائی که انسان از قدیم از آنها استفاده می کردند با اشیاء جهان امروز در چیست؟

  در حــدود150 ســال پیــش همــة اشــیاء مــورد اســتفاده انســان از مــوادی ماننــد چــوب، ســنگ، انــواع فلزهــا، شیشــه یــا خــاک رس ســاخته می شــد.

  الیــاف مــورد اســتفاده نیــز پنبــه، پشــم، کتــان یــاابریشــم بــود. همــه داروهــا و افزودنی هــای غذایــی از منابــع طبیعــی به دســت می آمــد.

  امــا امــروزه دانشــمندان علــوم تجربــی بــا شــناخت اجــزای ســازنده نفــت و ویژگی هــای آنهــا، کاربردهــای تــازه ای بــه غیــر از ســوختن بــرای برخــی از آنهــا پیــدا کردنــد. بــرای نمونــه، ا تــن (اتیلــن) یکــی از ایــن مــواد اســت،

  48-اتن (اتیلن)چیست؟وچگونه بدست می آید.

  ا تــن((C 2H4) )گاز بی رنگــی اســت کــه بــه طــور طبیعــی بــه وســیله برخــی از میوه هــای رســیده ماننــد گوجــه فرنگــی و  مــوز آزاد می شــود

  - چه استفاده هایی از اتن می شود؟

  در صنعــت کشــاورزی نیــز از گاز اتــن کــه از نفــت خــام جداســازی مــی شــود بــرای تبدیــل میوه هــای نــارس بــه رســیده اســتفاده می کننــد.

   از اتــن می تــوان فراورده جدیــدی ســاخت. بــرای نمونــه هــرگاه گاز اتــن را در یــک ظــرف در بســته گرمــا دهیــم، یــک تغییــر شــیمیایی رخ می دهــد و طــی آن یــک مــاده مصنوعــی بــه نــام پلاســتیک تولیــد می شــود.

  49- مــاده اولیــة همه الیــاف مصنوعــی (پلاســتیک ها) را ازنفت جداسازی کرده اند.

  50-عنصرهای اصلی سازنده ی پلاستیک ها چیست؟ کربن و هیدروژن

  51-بــا توجــه بــه شــکل زیــر، خــواص فیزیکــی ا تــن را بــا فراورده هــای حاصــل از آن(پلــی ا تــن)مقایســه کنیــد. : ج 1- اتن گاز است ولی فراورده ها(پلی اتن ) می تواند جامد باشد

         2- نقطه جوش پلی اتن از اتن بالاتر است  3- پلی اتن یک پلیمر است ولی اتن یک مونومر

  52-پلــی تــن چیست؟

  پلــی تــن، فــراورده ای اســت کــه طــی یــک تغییــر شــیمیایی از اتــن بــه دســت می آیــد. در ایــن تغییــر شــیمیایی مولکولهــای کوچــک بــه مولکول هــای بــزرگ تبدیــل می شــوند.

  53-پلی تن چگونه به دست می آید؟

  پلــی ا تــن از کنــار هــم قــرار گرفتــن مولکول هــای زیــادی از ا تــن تشــکیلمی شــود. بــا ایــن تفــاوت کــه پیونــد دوگانــه بیــن اتم هــای کربــن در اتــن می شــکند و مولکول هــای کوچــک بــا پیونــد کووالانســی جدیــد بــه هــم متصــل می شــوند و زنجیــر بلنــد کربنــی را می ســازند

  54-براثرســوختن هیدروکربــن هــاچه موادمرکبی  تولیــد مــی شونــد؟

  آّب و کربن دی اکسید

  55- فرمول شیمیایی سوزاندن نفت خام را بنویسید.

                           CH4  + O 2         →       H 2 O       +   CO2                                                          

  56- افزایش کربن دی اکسیددر هوا کره باعث به وجود آمدن چه مشکلاتی شده است ؟

  مصــرف ســوخت هــای فســیلی در خودروهــا، وســایل نقلیــه و نیروگاههــا ســبب تولیــد حجــم انبوهــی از کربــن دی اکســید مــی شــود و مقــدار ایــن گاز هــا را در هــوا کــره افزایــش مــی دهــد. و در نتیجه ی  ایــن افزایــش مشــکلاتی ماننــد گــرم شــدن زمیــن، آلودگــی هــوا، ذوب شــدن یــخ هــا و جابجایــی فصــل هــا پدیــد آمــده اســت.

  57-هــر یــک از شــما هــا در ایجــاد مشــکلات ناشی از افزایش CO2 چقــدر ســهیم هســتید؟

  میــزان بــرق مصرفــی در خانــه ما، نــوع خــودرو و میــزان اســتفاده ما از آن و حتــی مقــدار گوشــتی کــه مصــرف مــی کنیــم روی مقــدار کربــن دی اکســید تاثیــر مــی گــذارد.

  58-برخی از عوامــل موثــر بــر کاهــش مقــدار کربــن دی اکســید و از راههــای دوســتی بــا طبیعــت را نام ببرید.

  کاشــت درخــت، اســتفاده از انــرژی هــای پــاک و یافتــن منابــع جدیــد انــرژی و دفــن کربــن دی اکســیدو.............

  59-کاربرد پلاستیک هارا بنویسید.( به چه علت ما از پلاستیک فراوان استفاده می کنیم؟)

  پلاســتیک هــا کاربردهــا فراوانــی در صنایــع گوناگونــی ماننــد بســته بندی،تولیــد پوشــاک، دارو، کشــاورزی، نظامــی، بهداشــتی دارنــد.

  60-ویژگی پلاستیک هایی که ازنفت تهیه می شوند را بنویسید.

  ارزان قیمت اند؛عمرطولانی واستحکام بالایی دارند

  منبع مطلب : oloomashena.blogfa.com

  مدیر محترم سایت oloomashena.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تاثیر افزایش گاز کربن دی اکسید روی دمای زمین

  شامل دو تحقیق :

  تحقیق شماره یک :

  افزایش دمای زمین

  افزایش دمای زمین

  اصلی‌ترین فعالیت انسانی که منجر به گرمای زمین می‌شود، سوزاندن سوخت‌های فسیلی (زغال‌سنگ، نفت و گاز طبیعی) و از بین بردن جنگل‌ها است. بیشتر سوخت فسیلی در اتومبیل‌ها، کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها به مصرف می‌رسد. سوزاندن این سوخت‌ها گازی به نام دی اکسید کربن با علامت اختصاری CO2تولید می‌کند.

  کربن دی اکسید از گازهای گلخانه ایست که روند فرار گرما از جو به فضا را بسیار کند می‌کند. درختان و دیگر گیاهان در روند فتوسنتز، گاز کربن دی اکسید را از هوا جذب می‌کنند. با از بین بردن گیاهان، میزان گاز کربن دی اکسید در هوا افزایش می‌یابد. تجزیه شدن گیاهان نیز منجر به افزایش این گاز می‌شود.

  افزایش دمای زمین نام پدیده‌ای است که منجر به افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانوس‌ها گردیده است. طی 100 سال گذشته، کره زمین به طور غیرطبیعی حدود 41/0 درجه سانتی‌گراد گرم‌تر شده که این موضوع دانشمندان را نگران کرده است. برخی از دانشمندان معتقدند که دهه‌های پایانی قرن بیستم، گرم‌ترین سال‌های 400 سال اخیر بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که 10 مورد از گرم‌ترین سال‌های جهان تنها از سال 1990 تا سال 2007 به ثبت رسیده است که این میزان در 150 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

  به نظر می‌رسد فعالیت‌های صنعتی در ایجاد این مشکل بسیار مۆثر است و به گرم شدن زمین کمک می‌کند. برخی از دانشمندان معتقدند که افزایش گازهای گلخانه‌ایی عامل اصلی این افزایش دما نیست بلکه افزایش انرژی تابیده‌شده از خورشید عامل اصلی است؛ اما بیشتر کارشناسان هواشناسی تأثیر این عامل را در روند افزایش دمای عمومی کره زمین بسیار ناچیز می‌دانند.

  عواقب افزایش دما

  ادامه این افزایش دما آثار مخرب زیادی در بر دارد. ممکن است زندگی گیاهان و جانداران دریایی به مخاطره جدی بیفتد. زیستگاه‌های گیاهان و حیوانات دچار تغییرات اساسی می‌شوند. الگوهای آب و هوا دست‌ خوش تغییرات می‌شوند؛ نتیجه آن وقوع سیل، خشک‌ سالی و طوفان‌های شدید مخرب خواهد بود. افزایش دما با ذوب نمودن یخ‌های قطبی، باعث بالا آمدن سطح آب دریاها می‌شود. در مناطق خاصی از زمین، بیماری‌های انسانی گسترش می‌یابد و محصولات کشاورزی نابود می‌گردد. تکرار وقوع شرایط بحرانی آب و هوا منجر به خسارات زیادی می‌شود. تغییرات الگوهای بارش باعث افزایش سیلاب‌ها و خشک‌سالی در نواحی مختلف می‌شود. طوفان‌ها و تندبادها، بیشتر و قدرتمندتر به وقوع خواهند پیوست.

  بالا آمدن سطح آب‌ها

  افزایش دمای زمین

  ادامه گرم شدن هوا، در طی چند قرن، مقادیر زیادی از یخ‌های موجود در سطح زمین را ذوب می‌کند. در نتیجه سطح آب‌ها در کل زمین بالاتر می‌آید. بسیاری از مناطق ساحلی ممکن است دچار سیل‌زدگی، فرسایش، از بین رفتن زمین‌های خشک و ورود آب دریاها به آب‌های شیرین شوند. بالا آمدن آب دریاها ممکن است منجر به غرق شدن شهرها، جزایر کوچک و دیگر مناطق زیستی شود.  به حتم در محل‌های طبیعی مسکونی حیوانات و گیاهان تغییرات شدیدی روی می‌دهد. بسیاری از گونه‌های زیستی مشکلات زیادی برای ادامه حیات در شرایط جدید خواهند داشت. برای مثال بسیاری از گیاهان گل‌دار بدون طی کردن زمستانی سرد شکوفه نخواهند کرد.

  تهدید سلامت انسان‌ها

  بیماری‌های گرمسیری نظیر مالاریا و تب دنگی به مناطق زیادی شیوع پیدا می‌کند. ادامه یافتن گرما و شدت یافتن آن می‌تواند عامل مرگ و میرهای زیاد و بیماری‌های گوناگون شود. سیل و قحطی، گرسنگی و سوء تغذیه را افزایش خواهد داد. در نتیجه کارشناسان هواشناسی به دنبال افزایش بی‌رویه دما، راه‌حل‌های مختلفی برای جلوگیری از افزایش دما ارائه داده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: محدود کردن گاز کربن دی‌اکسید و تصفیه هوا.

  محدود کردن انتشار گاز کربن دی‌اکسید

  دو تکنیک تأثیرگذار برای محدود کردن تولید CO2وجود دارد:

  جایگزین کردن منابع دیگر انرژی به جای سوخت‌های فسیلی.

  استفاده بهتر از سوخت‌های فسیلی.

  منابع انرژی جایگزین سوخت فسیلی، کربن دی اکسید تولید نمی‌کنند. این منابع شامل باد، نور خورشید، انرژی هسته‌ای و حرارت زیرزمین می‌باشند. دستگاه‌هایی به نام توربین بادی می‌توانند انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل کنند، باطری‌های خورشیدی نیز می‌توانند نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل نمایند.

  نیروگاه‌های حرارت زیر زمین می‌توانند از گرمای موجود در لایه‌های زیرین خاک انرژی الکتریکی به دست آورند.

  استفاده از این منابع هزینه‌های بیشتری را نسبت به سوخت‌های فسیلی در بر دارند. با این حال پیشرفت تحقیقات درباره استفاده از آن‌ها می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌ها شود.

  تصفیه هوا به دو شکل صورت‌پذیر است:

  انبارهای زیرزمین یا زیر آب.

  ذخیره‌سازی در گیاهان زنده.

  افزایش دمای زمین

  با تزریق و ورود CO2تولیدشده در صنعت به زیرزمین یا در اقیانوس می‌توان این گاز را ذخیره کرد. مناسب‌ترین مکان در اعماق زمین برای انجام این کار، انبارهای طبیعی نفت و گازی است که بیشتر ذخایر آن‌ها استخراج شده است. با ورود این گاز به این‌گونه انبارهای طبیعی، استخراج بازمانده ذخایر آن‌ها بسیار آسان‌تر می‌شود. سود ناشی از تسهیل بهره‌برداری، هزینه‌های این روش تصفیه را جبران می‌نماید.

  رسوبات عمیق نمک و زغال‌سنگ نیز مکان مناسبی برای انجام ذخیره‌سازی کربن دی اکسید می‌باشند. اقیانوس‌ها می‌توانند کربن دی اکسید بیشتری ذخیره کنند اما دانشمندان هنوز موفق به تخمین آثار محیطی این ذخیره‌سازی نشده‌اند.

  ذخیره‌سازی در گیاهان

  گیاهان سبز به هنگام رشد، کربن دی اکسید موجود در جو را جذب می‌کنند. آن‌ها کربن موجود در کربن دی اکسید را با هیدروژن ترکیب کرده، قند ساده تولید می‌کنند و آن را در بافت خود ذخیره می‌نمایند. پس از مرگ گیاه، با تجزیه آن، گاز کربن دی اکسید از آن متساطع می‌شود. اکوسیستم هایی بازندگی گیاهی غنی، می‌توانند کربن دی اکسید بیشتری را در خود حبس نمایند.

  تحقیق شماره 2 

  غلظت دی اکسید کربن در جو در حدود 280  ppm در سال 1850 و 364 ppm در سال 1998 که عمدتاً به دلیل فعالیت های انسانی در طول و بعد از انقلاب صنعتی، که در سال 1850 آغاز شد وجود دارد. انسان ها مقدار دی اکسید کربن در هوا را با سوزاندن سوخت های فسیلی، تولید سیمان و با انجام پاکسازی زمین و احتراق جنگل افزایش می دهند.


  1. کربن دی اکسید است از کربن  و اکسیژن است.
  2. این گاز بی رنگ و بی بو چهارمین گاز فراوان که یکنواخت در سراسر جو زمین توزیع شده است.
  3. موارد استفاده دی اکسید کربن عبارت از ماده سرد کننده ( یخ خشک )، کربنات آشامیدنی و خاموش کننده آتش می باشد.
  4. دی اکسید کربن غیر قابل اشتعال است.
  5. کربن راست فعال ظرفیت محدودی برای دی اکسید کربن است.

  سطح CO2  نرمال

  اثرات افزایش سطح  CO2 در بزرگسالان در سلامت خوب را می توان خلاصه کرد:
  سطح نرمال در فضای باز: 450 - 350 پی پی ام
  سطح قابل قبول: کمتر از 600  پی پی ام
  شکایت از خشکی و بو:  600 - 1000 پی پی ام
   ASHRAE وOSHA  استاندارد  1000 پی پی ام
  خواب آلودگی کلی:  1000 - 2500 پی پی ام
  اثرات مضر سلامتی:  2500 - 5000  پی پی ام
  حداکثر غلظت مجاز در یک دوره کاری 8 ساعته: 5000  پی پی ام
  سطح بالای کاملا نرمال و حداکثر سطح ممکن است گاهی اوقات از زمان به زمان اتفاق افتد.

  سطح شدید و خطرناک CO2

  کمی مست کننده ، افزایش تنفس و ضربان قلب ، تهوع: 30000 پی پی ام
  سردرد همراه با اختلال بینایی: 50000 پی پی ام
  بی هوش، قرار گرفتن در معرض مرگ: 100،000 پی پی ام
  سطح استاندارد دی اکسید کربن 
  توصیه استاندارد آشار در سال های62 - 1989  عبارتند از:
  کلاس های درس و اتاق کنفرانس 15  CFM در ازای هر ساکن
  فضای اداری و رستوران 20 CFM  در ازای هر ساکن
  بیمارستان 25 CFM  در ازای هر ساکن

  مشکلات زیست محیطی - اثر گلخانه ای

  تروپوسفر بخش پایین تر اتمسفر در حدود 10- 15 کیلومتر ضخامت است در تروپوسفر گازهای به نام گازهای گلخانه ای وجود دارد وقتی نور خورشید به زمین می رسد مقداری از آن که به گرما تبدیل می شود و گازهای گلخانه ای مقداری از این گرما را جذب و آن را در نزدیکی سطح زمین به تله می اندازد به طوری که زمین گرم می شود این فرایند، معمولاً به عنوان اثر گلخانه ای شناخته شده است که چندین سال پیش کشف شده است و بعد از آن با استفاده از آزمایش های آزمایشگاهی و اندازه گیری اتمسفر تایید شده است.
  زندگی ما که وجود دارد تنها به خاطر این اثر گلخانه ای طبیعی است چرا که این فرایند دمای زمین را تنظیم می کند هنگامی که اثر گلخانه ای وجود نداشته باشد تمام زمین در یخ پوشیده می شود
  مقدار حرارت به دام افتاده در تروپوسفر درجه حرارت بر روی زمین را تعیین می کند مقدار حرارت در تروپوسفر بستگی به غلظت گازهای گلخانه ای در جو و مدت زمانی که این گازها در جو باقی می مانند دارد مهم ترین گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن،  CFC's ( کلر- فلورو- کربن ها( ، اکسیدهای نیتروژن و متان می باشند.
  از زمانیکه که انقلاب صنعتی در سال 1850 آغاز شد فرآیندهای بشری باعث انتشار گازهای گلخانه ای مانند CFC و دی اکسید کربن شده است این موجب یک مشکل زیست محیطی شده است میزان گازهای گلخانه ای در حال افزایش است لذا آب و هوای زمین در حال تغییر است به این دلیل که درجه حرارت در حال افزایش است این علاوه بر حالت غیر طبیعی در اثر گلخانه ای به عنوان گرم شدن کره زمین شناخته شده است به نظر می رسد ممکن است گرم شدن کره زمین سبب افزایش در فعالیت طوفان، ذوب یخ در قطب، جاری شدن سیل و دیگر مشکلات زیست محیطی شود. افزایش انتشار دی اکسید کربن عامل  50 -  60 ٪ از گرم شدن کره زمین است.
  همانطوریکه بیان شد فعالیت های مختلف انسانی به انتشار گاز دی اکسید کربن کمک کرده است. از این فعالیت احتراق سوخت های فسیلی برای تولید انرژی سبب 70 - 75٪ از تولید گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن، که منبع اصلی انتشار دی اکسید کربن است و 20 - 25٪ باقی مانده از تولید گازهای گلخانه ای توسط پاکسازی زمین و سوختن و انتشار از اگزوز موتور خودرو ایجاد می شود.
  اکثر تولید گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن حاصل از فرآیندهای صنعتی در کشورهای در حال توسعه، از جمله در ایالات متحده و اروپا گرفته شده است. با این حال، انتشار دی اکسید کربن از کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است. در این قرن، انتشار دی اکسید کربن دو برابر و انتظار می رود افزایش آن ادامه یافته و باعث مشکلات پس از آن شود. دی اکسید کربن در اتمسفر حدود پنجاه تا دویست سال باقی می ماند.
  اولین کسی که تولید گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن را از سوزاندن سوخت های فسیلی و دیگر فرآیندهای سوزاندن که سبب گرم شدن کره زمین می شود را پیش بینی کرد سوانت آرنیوس بود که مقاله ای در تاثیر دی اکسید کربن هوا بر دمای زمین در سال 1896 منتشر شد.
  اینکه آیا واقعاً گرم شدن کره زمین است با افزایش دی اکسید کربن در جو رخ داده است هنوز هم مورد بحث است.

  منبع مطلب : oloomashena.blogfa.com

  مدیر محترم سایت oloomashena.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تأثیر افزایش کربن دی اکسید بر دمای کره زمین

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 10 ماه قبل
  2

  جواب رو من اصلاً پیدا نکردم یکی از دوستان اگه میشه جواب رو بگه

  مهدی 2 سال قبل
  4

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید