در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  از ویژگی های اخلاقی و رفتار اجتماعی پیامبران هدیه هفتم

  1 بازدید

  از ویژگی های اخلاقی و رفتار اجتماعی پیامبران هدیه هفتم را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  پاسخ سؤالات و پرسش های پیام های آسمان هفتم ( درس 6)

  پیامبر رحمت

  پرسش های متن درس

   

  ۱ - چرا زندگی پیامبران می تواند به صورت کامل ، الگوی زندگی ما قرار گیرد ؟

  همانطوری که گفتار پیامبران نشانگر راه دستیابی به رستگاری است ، رفتار آن ها  نیز الگوی زندگی ماست . پیامبران الهی چون خود هدایت یافته بودند بهترین شیوه ی زندگی را انتخاب می کردند . بنا براین زندگی آن ها به صورت کامل می تواند الگوی زندگی ما قرار گیرد.

  ۲ - سه ویژگی اخلاقی پیامبر گرامی اسلام را نام ببرید .

  الف : بزرگواری و محبت

  ب : عزَّت نفس

  ج : تواضع و ساده زیستی

  ۳ - خداوند در باره ی اخلاق نیکوو مهربانی پیامبر اسلام ( ص ) چه می فرماید ؟

  بی شک برای شما پیامبری از خودتان آمده است . بر او دشوار است شما در سختی بیفتید . و به هدایت شما اشتیاق فراوان دارد . و نسبت به مؤمنان بسیار دلسوز و مهربان است .

   

  خودت را امتحان کن

  ۱ - چه کسانی می توانند در پیمودن راه های سخت و طولانی راهنمای دیگران باشند ؟ چگونه ؟

  پیامبران تنها کسانی هستند که می توانند با آوردن دین آسمانی ، مسیر صحیح زندگی را به ما نشان دهند .

  ۲ - اگر کسی به راهنمایی فرستادگان الهی توجه نکند. چه سرنوشتی خواهد داشت ؟ توضیح دهید .

  سر انجام زندگی آن ها رستگاری و رسیدن به بهشت زیبای خداوند نیست ، به دلیل آن که کسانی می توانند به این دو موهبت دست یابند که از پیامبران پیروی کنند .

  ۳ - چهار مورد از ساده زیستی پیامبر اکرم را بیان کنید .

  الف : وقتی به مجلسی وارد می شد ، هر جا که خالی بوده می نشست و دوست نداشت جای مخصوصی برایش در نظر بگیرند .

  ب :  وقتی سواره به جایی می رفت اجازه نمی داد کسی با پای پیاده همراهش برود .

  ج : برای خودش غذای مخصوص مشخص نمی کرد .

  د : هر گاه شخصی از ایشان دعوت می کرد که برای صرف غذا به خانه اش برود با خوشرویی دعوتش را می پذیرفت.

  ۴ - با ذکر یک نمونه عزت نفس را تعریف کنید .

  عزت نفس ، احساس با ارزش بودن است . یعنی اینکه خودمان را پیش از دیگران کوچک نکنیم . مثلاً برای روشن کردن چراغ اتاق ، از دیگران درخواست نکنیم، بلکه خودمان این کار را انجام دهیم .

   

  فعالیت کلاسی

  فعالیت اول :

  به نظر شما چگونه می توان عزت نفس را حفظ کرد ؟ در باره ی این موضوع در کلاس گفت و گو کنید .

  انسان با حفظ ارزش خود، کوچک نکردن خوددر پیش دیگران و درخواست نکردن کارهایی از دیگران که انجام آن ها وظیفه ی خودش است . می تواند عزت نفس خود را حفظ کند.

  فعالیت دوم :

  به نظر شما چگونه می توان پیامبر اکرم را سرمشق کامل زندگی قرار داد ؟


  با عمل به دستورات ایشان و پیروی کردن از راهنمایی های آن حضرت ، می توانیم ایشان را سرمشق کامل زندگی قرار دهیم .

   

  پایان

   

   

   

  منبع مطلب : dinishahin.blogfa.com

  مدیر محترم سایت dinishahin.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  دزس پنجم

  درس پنجم

  (1چرا زندگی پیامبران میتواند به صورت کامل، الگوی زندگی ما قرار گیرد؟

  = چونخودهدایتیافتهبودند،بهترینسبکزندگیراانتخابمیکردند و رفتار و گفتار آنها الگوی کاملی برای ماست.

  2) سه ویژگی اخلاقی و رفتار اجتماعی پیامبر اکرم(ص) را نام ببرید.

  = بزرگواری و محبت عزت نفس امانت داری

  3) پیامبر در مقابل آزار و اذیت آن مرد نادان، چه واکنشی نشان داد؟

  = در مقابل صبر میکرد و واکنشی نشان نمی داد و موقعی هم که بیمار شد به عیادتش رفت.

  4) خداوند درباره ی اخلاق نیکو و مهربانی پیامبر (ص) چه می فرماید؟

  = لَقَدجاءَکُمرَسولٌمِناَنفُسکُمعَزیزٌعَلَیهِماعَنِتُّمحَریصٌعَلَیکُمبالمُؤمِنینَرَئوفٌرَحیمٌ

  بیشکبرایشماپیامبریازخودتانآمدهاست،براودشواراستشمادرسختیبیفتید.

  به هدایت شمااشتیاقفراواندارد،نسبتبهمؤمنانبسیاردلسوزومهرباناست.

  5) پیامبر (ص) در رابطه با انجام امور شخصی، چه توصیه ای می فرماید؟

  = هیچوقتانجامکارهایشخصیخودراازدیگراننخواهید،حتی درکوچکترینچیزیمثل درخواستبرایچوبخلالدندان

  6) امام صادق(ع) درباره ی ساده زیستی پیامبر اکرم چه می فرماید؟

  = هرگاهلباسوکفشرسولخداپارهمیشد،خودشآنهارامیدوخت. وقتیدرمیزدند

  خودشدررابازمیکردوبادستانخودشگندموجوراآسیابمیکردوآبمیآورد. اودرانجام

  کارهایخانه،بهخانوادهخودکمکمیکرد

  7) برای رسیدن به بهشت باید از چه کسی الگو گرفت؟

  = پیامبر اکرم

  8) چه کسانی میتوانند با آوردن دین آسمانی، مسیر صحیح زندگی را به ما نشان دهند؟

  = پیامبران

  9) با ذکر نمونه عزت نفس را تعریف کنید.

  = عزّتنفساحساسباارزشبودناست؛یعنیاینکهخودمانراپیشدیگرانکوچکنکنیم . مانند اینکه از دیگران چیزی درخواست نکنیم

  10)با توجه به سخن پیامبر عاقبت خیانت در امانت چیست؟

  =  1- مسلمان نمی میرد 2- خدا از او خشمگین است

  منبع مطلب : diny7esfahan.blogfa.com

  مدیر محترم سایت diny7esfahan.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  سلام به تو چه ابلح ساده لوح

  مهدی رزمی 11 ماه قبل
  1

  سلام اگه میشه سولات امتحان را بفرستید

  0
  مهدی رزمی 11 ماه قبل

  بدون جواب

  ممممم 1 سال قبل
  0

  ئنننننننننننن

  ممممم 1 سال قبل
  0

  بی شعور عوضی آشغال وقتی بلد نیستی یه چیزی را مگه مرض داری میزاری تو سایت من بخاطر تو تو امتحانم 18 شدم.

  مژگان شاهرودی 1 سال قبل
  0

  سلام

  مژگان شاهرودی 1 سال قبل
  1

  سلام سومی غلط میشه امانت داری

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  آراس جعفری نژاد

  الهام 1 سال قبل
  2

  اگه میشه جوابو کسی بگه

  الهام 1 سال قبل
  2

  جواب سوال فک کنم ۱- چند ویژگی اخلاقی اجتماعی حضرت محمد را نام ببرید.

  ۲- چند ویژگی حضرت زهرا را نام ببرید .

  ۳- نمونه از فداکاری حضرت علی را نام ببرید همراه با توضیح.

  ۴- فداکار کیست ؟

  ۵- عزت نفس یعنی چه ؟

  ۶- سه تا آثار صدقه دادن را بگید .

  ۷- چرا برخی انسانها دچار حادثه میشن دو مورد .

  ۸- چه کسانی را نمی‌توان الگوی زندگی قرار داد ؟ چرا ؟

  ۹-بنابر سخن امیرالمومنین خداوند از آگاهان چه عهدی گرفتند؟

  ۱۰- چرا بااینکه در زمان پیامبر دختر مایه ننگ بود خداوندبه پیامبر دختر عطا کرد؟

  ۱۱- حضرت محمد درباره فضلیت و شخصیت حضرت زهرا چه فرمودند ؟

  ۱۲- چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی دردل نداشت ؟

  ۱۳- مرگ پایان ‌..... و سرآغاز..... انسانهای مومن است .

  ۱۴- مهم ترین و ساده ترین جلب یاری خداوند چیست؟

  ۱۵- سخن امام صادق درمورد شکر واقعی؟

  ۱۶- علت فشار قبر سعد بن معاذ.

  ۱۷- لیلته مبیت چیست ؟

  ۱۸- کامل ترین نمونه فداکاری حضرت علی در راه خدا چیست ؟

  ۱۹ -یکی از بهترین حالت هایی که دعا در آن مستجاب میشه چیست ؟

  ۲۰-ساده ترین نوع شکر چه نام دارد؟

  ۲۱- چرا مریم نتوانست پاکت مسابقه را باز کند ؟

  ۲۲- راه های بهرمندی از یاری خداوند

  ۲۳- سخن پیامبر درمورد عاقبت خیانت در امانت چیست ؟

  ۲۴- چرا خداوند همه دعاهای مارد مستجاب نمی‌کند؟

  ۲۵- به فرمونده ابوذر چرا از مرگ می ترسیم ؟

  ۲۶- دلیل رفتن دو موجود ترسناک از آن جوان .

  ۲۷ - مرگ برای کافران به چه معناست؟

  سوال های مهم 👆

  1
  الهام 1 سال قبل

  سلام دوباره اینها در امتحان میاد مهمه

  محمدرضا 1 سال قبل
  2

  مدیر سایت مرد هست یا زن

  محمدرضا 1 سال قبل
  1

  ممنونم

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  به چه کسی فداکار میگویند نظر درمورد اسلام در افراد فداکار چیست

  هستی ولی زاده 1 سال قبل
  1

  جواب سوال من فکر کنم میشه شخصی که در خانواده بد اخلاق است اگر میشه کمکم کنید

  هستی ولی زاده 1 سال قبل
  1

  پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مورد چه کسانی فرمودند :(اگر بمیرد بردین من نمرده است و خدا را در حالتی ملاقات خواهد کرد که از او خشمگین است. )؟

  بی نام 1 سال قبل
  0

  مهدی چی میگی؟

  راحیل زمانیان 2 سال قبل
  1

  سومی غلطه میشه امانت داری

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  1
  راحیل زمانیان 2 سال قبل

  میشه سومی امانت داری سومی غلط نوشته

  برای ارسال نظر کلیک کنید